Gezocht: Wethouder kandidaten Algemeen Belang Oldebroek (M/V)

Als lokale partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) gaan wij na een periode van 4 jaar oppositie binnenkort voor het eerst deel uitmaken van de coalitie samen met SGP en CU in de gemeente Oldebroek. Daarom worden wij graag benaderd door een ervaren lokaal bestuurder.

In een nieuw team van wethouders gaat u de komende periode uitvoering geven aan het bestuursakkoord.

De portefeuille waar ABO-bestuurder zich op gaat richten bestaat uit

  • Financiën
  • Bedrijfsvoering
  • Organisatie & Personeel
  • Grondbedrijf
  • Recreatie& Toerisme
  • Beheer Openbare Ruimte
  • Mobiliteit (verkeer)
  • Sport (o.a. sportbedrijf-zwembad)

Ruime ervaring op bovengenoemde portefeuille heeft een pré.

Uw belangstelling graag kenbaar maken tot uiterlijk dinsdag 6 mei 2014 door een korte schriftelijke motivatie en uw CV op te sturen naar de bestuursvoorzitter van ABO.

Dhr. R. Gerard,

Wortelakker 28,

8091 ME Wezep.

Ingezonden reacties worden discreet in behandeling genomen.

Nadere informatie ( bijvoorbeeld toezending van concept bestuursakkoord) is mogelijk.

Graag uw verzoek mailen naar info@abo-oldebroek.nl

Telefonische informatie is ook mogelijk via tel: 038-3765135 ( Raadslid ABO, Huub Verberk).

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 en 13 mei.

In de selectie- en adviescommissie zijn naast het bestuur en fractieleden van ABO tevens vertegenwoordigers van CU en SGP uit Oldebroek vertegenwoordigd.

Voor meer informatie /functie profiel verwijzen wij u naar onze website

www.ABO-Oldebroek.nl 

Functieprofiel

Algemeen
Een ABO wethouder onderscheidt zich door zijn toekomst gerichte, vernieuwende en onderzoekende houding. Hij/zij laat zich leiden door het eerlijke, sociale en transparante gedachtegoed van ABO.

Omschrijving Persoonlijkheid:

Aspect Toelichting
Intelligentie Hij/zij zal zeker idealistisch zijn, maar is in het denken   logisch en analytisch.
Emotionele stabiliteit Hij/zij laat zich niet snel uit het evenwicht brengen,   reageert niet snel defensief of geprikkeld op tegenstand maar is wel   enthousiast en betrokken.
Open van geest Hij/zij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker   niet dogmatisch in het denken. Hij/zij staat open voor zijn omgeving, zowel   lokaal als regionaal. Hierbij zal hij niet bang zijn nog niet gebaande paden   te betreden.
Extraversie Hij/zij is open en deelt makkelijk, is dus niet introvert   van karakter en het kost hem/haar geen moeite om anderen te benaderen.
Initiatief Hij/zij is initiatiefrijk en betrokken bij een groot   aantal verschillende (maatschappelijke) gebieden.

Naast bovenstaande persoonlijkheidskenmerken die de politicus kenmerken, dient hij/zij, ongeacht zijn profiel, te beschikken over de volgende kerncompetenties.

Kerncompetentie Toelichting
Integriteit Handelen in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare   sociale en ethische normen en is wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en   durft ook anderen hierop aan te spreken.
Team- en netwerkgerichtheid Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als   buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu   of in de toekomst van belang kunnen zijn om werkgerelateerde doelen te   realiseren.
Onderhandelings- en aanpassingsvermogen Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden,   opvattingen en culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te   maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens het vermogen zich te   verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen zodat een goed   resultaat wordt bereikt zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van   tegengestelde belangen. Acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door   communicatie en persoonlijk overwicht.
Initiatiefrijk met overtuigingskracht Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie   ondernemen. Erin slagen anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt   en ze hier enthousiast voor weten te maken.
Politieke sensitiviteit en profilering Inzicht in staatsinrichting en maatschappelijke en   politieke processen.
Zien van politieke kansen en gevaren Weten wat wel en niet kan, en inspelen op wanneer dingen   moeten gebeuren.
Sterk extern gericht profileren Duidelijk gezicht naar de Oldebroekse gemeente.
Woonplaats Hij/zij moet in de gemeente Oldebroek wonen of bereid   zijn op termijn daar naartoe te verhuizen.
Visie Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel   en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
Stressbestendigheid Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder   wisselende omstandigheden.
Analytisch vermogen Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op   te delen in hanteerbare proporties.