Verkiezingen 2022-2026

Voorwoord

ABO is een positief kritische partij voor alle inwoners van Oldebroek die voor eerlijke en transparante besluitvorming zijn. Een stem van iedereen voor iedereen.

ABO is niet gebonden aan een landelijke partij of levensbeschouwelijke stroming, daarom kunnen we zonder provinciale of landelijke bemoeienis of andere beïnvloeding zelf bepalen wat goed is voor onze gemeente én wat niet. Onze visie komt daarom tot stand met vrije handen en is gebaseerd op de mening van de inwoners van onze gemeente met haar respectievelijke woonkernen. Dat doen we bij voorkeur vanuit een coalitie met andere partijen en geeft de gelegenheid tot sturen en bijsturen. Een ABO stem in het college heeft daarom de voorkeur, maar niet voor elke prijs. Als onze punten onvoldoende worden overgenomen past ons de oppositie. De plek waar ABO groot is geworden!

Daar waar in een coalitie akkoord afspraken zijn gemaakt bestaat er kennelijke de stilzwijgende afspraak dat er bij de realisatie (conform bestuursakkoord) niet met moties vanuit de coalitie gewerkt wordt. ABO is van mening dat ten allen tijde moties mogelijk zijn. Tegenmacht mag ook zeker ook vanuit de coalitiepartijen komen. Dualisme moeten we niet inperken! Bovendien geldt voor ABO ‘afspraak is afspraak’, een belangrijk uitgangspunt voor samenwerking in een mogelijke coalitie.

We zijn trots dat we ook de afgelopen 4 jaar in het college een belangrijke stem hebben gehad door de ABO wethouder Bob Bergkamp. Daardoor zijn er veel positieve punten voor onze gemeente in gang gezet en gerealiseerd. Met dit verkiezingsprogramma leggen we een belangrijke bouwstenen voor de komende gemeenteraadsverkiezing en de nieuwe bestuursperiode 2022-2026.Kernpunten voor komende bestuursperiode

1) Meer woningbouw

De vraag naar woningen is groot en het aanbod is laag. Nieuwe woningen bijbouwen in onze gemeente staat voor ABO op prioriteit 1. Bouwen naar behoefte is essentieel. In onze gemeente is behoefte aan betaalbare starterswoningen (zowel huur als koop), maar er is ook behoefte aan levensbestendige woningen (voor o.a. senioren). Het is van belang dat de doorstroming op de woningmarkt op gang komt. In onze gemeente zijn diverse locaties in beeld voor woningbouw. Bijvoorbeeld op vrijkomende locaties van basisscholen of andere locaties binnen de bebouwde kom. Dit zijn de zogenaamde inbreidingslocaties. Voor ABO is het van belang dat kwaliteit van de woon,- en leefomgeving in de bestaande woonkernen behouden blijft. Om die reden is draagvlak van de directe woonomgeving voor nieuwbouw bij inbreidingslocaties van essentieel belang. ABO is van mening dat we ook serieus naar uitbreidingslocaties in onze gemeente moeten kijken. Het onderzoek naar mogelijkheden voor woningbouw op de WHC terreinen in Wezep juichen we daarom toe.

Maar ook andere mogelijk geschikte bouwlocaties mogen wat ABO betreft z.s.m. onderzocht worden. In Hattemerbroek is de bouw van nieuwe woningen achter gebleven ten opzichte van andere kernen in onze gemeente. Onderzoek naar nieuwe locaties voor woningbouw geldt voor alle woonkernen, maar wat ABO betreft in het bijzonder voor de kernen Hattemerbroek en Wezep. Vanzelfsprekend blijft ABO op het standpunt dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van onze woon,- en leefomgeving. Zowel in bestaand bebouwd gebied als bij nieuwbouw. Dus géén bouwplannen in onze gemeente volgepropt met zoveel mogelijk woningen of hoogbouw. Enige mate van gestapelde bouw (max 4 woonlagen) kan in combinatie met ondergronds parkeren, zodat we voldoende ruimte overhouden voor groen, water en spelen en ons Veluws karakter behouden.

Maathouden en rekening houden met de omgeving is in onze ogen essentieel. Met meer dan voldoende ruimte voor groen, water, recreatie,- en speelmogelijkheden voor kinderen. Onze gemeente maakt deel uit van Regio Zwolle. Belangrijk omdat we gemeenschappelijke belangen hebben op het gebied van bijv. werkgelegenheid en ontsluiting (doorstroming A28 en A50). Er wordt vanuit de regio naar Oldebroek gekeken om ons steentje bij te dragen op het gebied van woningbouw. ABO begrijpt dat en steunt dat, maar wel met de belangrijke randvoorwaarde dat er voldoende aanbod moet worden gerealiseerd. Tekorten in de woningvoorraad dienen zoveel mogelijk te worden weggewerkt om werkelijk bij te kunnen dragen aan de regio.


2) Vergroten verkeersveiligheid in en tussen de woonkernen

ABO wethouder Bob Bergkamp heeft afgelopen jaren al diverse onderzoeken opgestart in onze gemeente om de verkeersveiligheid te vergroten. Denk aan het onderzoek naar de mogelijkheden voor een rondweg in de kern Oldebroek en het onderzoek naar de veiligheid van de Zuiderzeestraatweg (oversteekbaarheid).

N.a.v. onze oproep naar de inwoners om punten voor ons verkiezingsprogramma aan te leveren zijn veel reacties & verzoeken binnengekomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bijvoorbeeld de beperkte oversteekbaarheid van de Stationsweg in Wezep. ABO vind het belangrijk dat er niet reactief (daar verbeteren waar ongevallen gebeuren), maar proactief (waar zijn risico’s op ongevallen en op voorhand maatregelen treffen) gehandeld wordt. Daarom heeft dit punt de komende bestuursperiode absolute prioriteit. Vanuit het Rijk en Provincie komen er tot 2030 voor alle gemeenten subsidies beschikbaar vanuit het landelijke SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid). Om deze landelijke middelen en mogelijkheden ook in onze gemeente te verzilveren, pleit ABO voor het z.s.m. opstellen en uitvoeren van een door bewoners gedragen ‘actieplan verkeersveiligheid’ voor onze gehele gemeente.

In het bijzonder moet de komende jaren aandacht worden besteedt aan veilige doorgaande (school) fietsroutes, meer veilige fietsoversteken, waaronder de mogelijkheden benutten om in Wezep een aantal fietsstraten (auto’s te gast) te realiseren. Daarbij verdient het parkeren van fietsen rondom winkelcentra in Wezep en Oldebroek aandacht. Maar ook verbeteringen van looproutes tussen ouderen, (zorg) instellingen en winkelcentra moeten in kaart gebracht een aangepakt worden. De sterk verouderde verkeersregelinstallaties in Wezep staan jaarlijks te vaak op “storing” en dienen vervangen te worden door modernere installaties, waarbij oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers hogere prioriteit dient te krijgen.

In aanloop naar de realisatie van de nieuwe afrit van de A28 bij het H2O terrein dienen te verwachten (auto)verkeersstromen en veranderingen op het wegennet in Wezep en Hattemerbroek grondig in kaart te worden gebracht. Een vlotte doorstroming van het autoverkeer van en naar de afritten is essentieel om sluipverkeer op ongewenste routes te voorkomen. Tenslotte is het (te) hard rijden in woonwijken een grote ergernis voor vele bewoners en dit verdient uiteraard ook meer aandacht (zie ook thema Mobiliteit).


3) Verbeteren relatie (=vertrouwen) tussen gemeente en inwoners

Het gezegde ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is ook voor de gemeente Oldebroek van toepassing. Alhoewel onze gemeente de afgelopen jaren een behoorlijke positieve inhaalslag met haar programma ‘Oldebroek voor mekaar’ heeft gemaakt, gaat het af en toe nog niet helemaal zoals het zou moeten of hoort. Kortom in Oldebroek is nog niet alles voor mekaar. Van gemaakte fouten moet je (willen) leren is ons motto.

Het hanteren van de menselijke maat bij handhavingszaken verdient meer aandacht. Het werken met dorpsgroepen en wijkorganisaties heeft afgelopen jaren goede en positieve samenwerkingen opgeleverd. ABO juicht toe dat we als gemeente hierin blijven investeren en niet alleen de wijk-contactambtenaren, maar we vinden het ook belangrijk dat andere vak- en beleidsambtenaren zich meer op straat begeven en in gesprek gaan met onze inwoners en wijkorganisaties.

Burgerparticipatie is voor ons bij belangrijke beleidsbeslissingen een must. Denk daarbij aan de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie. Ook voor onze energie regio geldt dat inwoners (nog) teveel afstand voelen. Corona heeft het niet goed mogelijk gemaakt om plenaire bijeenkomsten te organiseren. Met digitale bijeenkomsten en vragenlijsten is geprobeerd inhoud te geven aan inwonerparticipatie. Binnen de mogelijkheden is dat gelukt, maar er blijft nog wel wat te wensen over. De betrokkenheid van inwoners van onze gemeente zal daarom in de uitwerkingsfase extra aandacht moeten krijgen.

TIP: Mochten inwoners alsnog vastlopen met de gemeentelijke organisatie kunt u zoals in het verleden blijven aankloppen bij het bestuur van ABO om een hulpverzoek door een ervaren en onafhankelijk ABO-lid.Andere thema’s waar ABO op inzet

Gebiedsvisie(s) ontwikkelen samen met inwoners

 • ABO zal in de komende periode meer focussen en aandacht richten op het ontwikkelen van integrale gebiedsvisies voor de inrichting van de ruimtelijke omgeving (binnen de kernen, maar ook het buitengebied) samen met de bewoners / omwonenden / betrokkenen.

Illustratief voorbeeld hoe het niet moet: 

 • Voormalig Souman-Spakman locatie ‘De Krone’ te Wezep; dit object is er geforceerd en veel te kolossaal tussen gepropt. Dit hoog opgetrokken appartementencomplex past niet op die plek.

Illustratief voorbeeld hoe het wel kan:

 • Inrichtingsplan voor De Brink (Wezep): wonen, spelen en natuur.  In nauwe samenwerking tussen gemeente en buurtbewoners vormgegeven.

Woningbouw

 • Realiseren van woningbouwlocatie Oldebroek-West (inclusief een fors aanbod sociale huur).
 • Bij aangetoonde haalbaarheid het ontwikkelen van WHC woningbouwlocatie (circa. 300 woningen incl. sociale woningbouw).
 • Prio bouwen voor inwoners van eigen gemeente en ambitie m.b.t. regio Zwolle voor de komende termijn temperen, daarna nieuwe prestatieafspraken maken.
 • Gemeente moet meer inzetten op partners (woningcorporaties) om aantal sociale huurwoningen te vergroten. Het huidig aanbod is veel te weinig.
 • In overleg gaan met Woningcorporaties om ‘woningruil’ met behoud van het oude huurtarief aan te kunnen bieden, dit om doorstroming te stimuleren.
 • Aanbieden van tijdelijke huisvesting door middel van bijvoorbeeld Flex-woningen voor mensen in (acute) nood en starters.
 • Voorkomen immigranten hotels en buitenlandse werknemer-hotels, dit is niet passend bij de schaal van onze woonkernen.
 • Nadruk op seniorenwoningen, om doorstroming te vergroten ten behoeve voor jonge gezinnen.
 • Maar ook duurzame en flexibele woonvormen die voor meerdere doelgroepen geschikt zijn.
 • Stimuleren aanleunwoningen / kangeroo-woning/ wonen op het erf van familie of andere aanverwanten.

Vitale én leefbare woonkernen

 • ABO streeft naar behoud van tenminste één school en één Dorpshuis in elke woonkern van onze gemeente.

Verkeer & Mobiliteit

 • Stimuleren wandelen en fietsen en gebruik korte autoritten binnen de kernen ontmoedigen.
 • Actieplan verkeersveiligheid opstellen en tot uitvoer brengen; daar kan bij horen het instellen van een 30 km/u regime in geselecteerde centrumgebieden.
 • In samenspraak met bewoners routes aanwijzen die autoluwer zijn dan wel waar wandelaars en fietsen voorop staan. Onderzoek naar de mogelijkheid van het herinrichten bestaande wegen van en naar het (nieuwe) winkelcentrum als fietsstraat.
 • Zolang er geen sprake is van een rondweg is het wenselijk de oversteekbaarheid Zuiderzeestraatweg bij Oldebroek-centrum te verbeteren (extra voetgangers / fiets oversteekplaats).
 • Aanleggen van beveiligde voet- en fietsoversteekplaats op de Stationsweg ten behoeve van de schooljeugd uit Wezep-West.
 • Zorgdragen voor voldoende fiets parkeerplekken in winkelcentra vlakbij de winkelingangen.
 • Plaatsen van extra fietslaadpunten in de gemeente, nabij populaire verblijfsplekken, zoals winkelcentra en recreatieve voorzieningen.
 • Samenwerken met regio Zwolle. Met als doel samen op weg naar een Fiets A28 van en naar Zwolle.
 • Scherper toezicht op veiligheid bij uitvoering van bouwwerkzaamheden dichtbij de openbare weg, zodat fietsen en voetgangers beter beschermd zijn.

Sociaal Domein

 • Elk kind verdient de mogelijkheid om mee te mogen doen met (sport)activiteiten.
 • Nadruk op vroeg signalering/preventie en buurtcoaches. Voorkomen is beter dan genezen.
 • Goede en brede informatieverstrekking over minima beleid van de gemeente.
 • Actief blijven werken aan 1 aanspreekpunt per 1 gezin.
 • Actief inzetten op preventie drugsgebruik.
 • Nog meer inzetten op ondersteunende rol en preventie i.p.v. een reactieve rol: doen we genoeg? Dit voorkomt en maakt gevallen van isolement en vereenzaming inzichtelijk en laat betrokkenheid zien.
 • Voorkeur – waar dat mogelijk is – voor inzet van lokale zorgaanbieders (bijv. Jongerenwerk- nummer 13) i.p.v. de grotere instanties.
 • Meer inzet op inburgering van asielzoekers en deze betrekken in de gemeente op en in overheid ondersteunende / gesubsidieerde plekken (zoals buurthuizen).

Jeugd

 • ABO pleit voor het instellen van een jeugdraad (met jeugdburgemeester).
 • Terugkomend periodieke raadsgesprek tussen jeugdigen en raadsleden.
 • Verdere uitbouw van beleid speelterreinen voor kinderen: onderhoud en nieuw aanleg.
 • Onderzoeken naar de mogelijkheden van een jaarlijks feest, zoals voorheen de kermis.
 • Aandacht voor jongeren met schulden (zijn vaak betrokken bij drugsgebruik en samenhangende problemen).
 • Meer zichtbaarheid van politie, deze actiever op de jeugd laten afstappen en in gesprek gaan.
 • Sociale media of andere actuele media gebruiken om jeugd aan te spreken.
 • Pesten op school aanpakken:
  • Vanuit Preventie een structurele plek geven in het schoolprogramma
  • Rol kinderen centraal stellen
  • Budget beschikbaar stellen, meetbaar maken

Blijven investeren in lokale democratie en burgerbetrokkenheid

 • Goede voorbeelden zijn Dorpsoverleg Hattemerbroek, Klankbordgroep “t Loo, Oosterwolde, Wijkraad Wezep Noord , De driehoek, “De Akkers” in Wezep-West  in ontwikkeling). waarbij kennis met elkaar wordt gedeeld (nieuwe wijken), over het opstarten, structuur en aanpak. Zodat het een nog groter succes wordt.
 • Stimuleren van bewonersparticipatie bij projecten in de openbare ruimte.

Duurzaamheid, Milieu & Klimaat

 • Niet meegaan in de afbakening van alleen windturbines en zonnevelden als bronnen van alternatieve energie; open houden opties als waterstof, nucleaire energie, groen gas, etc.
 • Positionering & snelheid: niet haantje voorste maar ook niet de trage volger zijn.
  • Scherp de landelijke en regionale voorlopers in de gaten houden: leerbron!
  • Geen verdere uitbreiding met windmolens of zonnevelden in Hattemerbroek.
  • Geen zonnevelden op de landerijen van onze mooie cultuurhistorische landgoederen.
  • Instellen omgevingsadvies commissie om verrommeling van buitengebied door windmolens en zonnevelden tegen te gaan.
 • Grote prioriteit voor realiseren van zonnepanelen op grote dakvlakken.
 • Promoten om ‘groene daken’ te realiseren, zowel op gemeentelijke bouwwerken als op particuliere daken (indien zonnepanelen niet kunnen).
 • Actief beleid blijven voeren tegen ‘verstenen’ van de openbare ruimte en tuinen.
 • Aanleggen van wadi’s voor tijdelijke opvang van regenwater.
 • Meer laadpalen binnen de gemeente.
 • Promoten en waar mogelijk toepassen van energie opslag volgens methode dr. Ten, ondernemer in onze gemeente.
 • Blijven inzetten op het voorkomen van laagvliegroutes (Lelystad Airport) boven onze woonkernen.
 • Actief beleid voeren tegen geluidsoverlast in de woonomgeving door verkeerslawaai, veroorzaakt door A28 en Rondweg Wezep.

Groenvoorziening & Openbare ruimte

 • Meer bomen planten, meer aandacht voor kwaliteit openbaar groen en tegen gaan van hittestress.
 • Meer aandacht voor biodiversiteit bij aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen.
 • Terugbrengen kapvergunning inclusief strengere beoordeling van de nut en noodzaak inclusief handhaving hierop.
 • Plaatsing van insectenhotels om omliggende verstuiving te bevorderen.
 • Stimuleren om meer bijen koloniën in de gemeente neer te zetten door (lokale) imkers en daarvoor bloemenvelden in de omgeving als extra aan te leggen.
 • Bestrijding van de eikenprocessierups met zoveel als mogelijk is met natuurlijke middelen. Xentari zo min mogelijk gebruiken, alleen als andere methoden (structureel) tekort schieten.

Sport & Recreatie

 • Versterken van de sportinfrastructuur (o.a. een nieuw sportcomplex voor WHC en mogelijk WTC).
 • Uitbreiden van recreatieve voorzieningen zoals meer klompenpaden en fietspaden.
 • Actieve rol van inwoners bij de uitvoering van het Toeristisch Plan.
 • Uitbreiden aantal oplaadpunten voor fietsen.
 • Stimuleren van horeca voorzieningen t.b.v. recreanten.
 • Openstelling zwembad op zondagmiddagen. ABO vindt het belangrijk dat het zwembad in Wezep gevestigd blijft, inclusief de aan te brengen verbeteringen, die voortvloeien uit de gehouden enquête onder inwoners.
 • Stimuleren van de jeugd tot sportbeoefening door middel van informatie over het sport-aanbod in combinatie met voorlichting over gezonde voeding.

Toerisme

 • Verdere uitbouw met ondernemers en toeristisch platform, met insteek op dagrecreatie, plattelandsgemeente tussen Historische steden. Fietsen en wandelen met overnachtingen.
 • Camper standplaatsen inrichten op diverse locaties.
 • Stimuleren vestigen van campings voor toercaravans /tenten.
 • Kenbaar maken dat ondernemers ruimte krijgen voor meer B&B / hotel / Airbnb faciliteiten.
 • Braderieën in de kernen in combinatie met activiteiten in de zomermaanden zoals bijv. een grote rommelmarkt.

Belastingen / lokale heffingen

 • Tekorten mogen niet gedekt worden door verhoging van OZB. Inflatiepercentage als richtlijn aanhouden. En als verlaging mogelijk is deze toepassen!
 • Tarieven begraafplaatsen: introduceren van nieuw individueel grafrecht-tarief (10 jaar met optie tot verlenging).
 • Bijdragen sportverenigingen en dorpshuizen minimaal blijven indexeren, hier mag niet wederom op bezuinigd worden.
 • Daarnaast nieuwe afweging of verenigingen ook recht hebben op subsidie die het nu niet krijgen, zoals Hengelsportvereniging O.K.O.

Ondernemersvriendelijk beleid voeren

 • Proactief i.p.v. reactief op ondernemersproblemen/klachten vanuit vertrouwen i.p.v. wantrouwen.
 • Corona blijft een grote impact houden op ondernemers; als gemeente alert zijn op de schrijnende gevallen en die in voorkomende gevallen ondersteunen.
 • Beleid richten op het handhaven van een brede middenstand; niet alleen de bestaande grote supermarkten maar ook de kleinere ondernemers als bakkers, slagers en groentewinkels.
 • Grote winkels concentreren in het centrumgebied.
 • Lokale en regionale aanbestedingen. Lokale ondernemers verdienen extra punten en daarmee kansen.

Arbeidsmarkt

 • Actieve samenwerking met regio Zwolle met werkgevers en onderwijs. Waardoor kansen op arbeidsmarkt toenemen. En kansen ontstaan voor jeugd met betrekking tot stageplekken en leertrajecten.
 • Aandacht voor de vele ZZP’ers / kleine ondernemers in de gemeente.
 • Actief inzetten op bedrijven H2O, om deze te stimuleren lokale mensen te werven voor personeel.
 • Startervoordelen aanbieden bij de wat grotere nieuwe initiatieven (voorbeeld Kartbaan, Outdoor Funpark), dit stimuleert behalve de werkgelegenheid en de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Vergunningen & Standplaatsen

 • Helaas zien we af en toe “missers” op dit vlak. ABO is voor open, eerlijk handelen en kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Illustratief voorbeeld hoe het niet moet: 

 1. Vergunning verstrekt en vervolgens weer ingetrokken om vervolgens een andere locatie te zoeken met Marieke Softijs mei/juni 2020.
 2. Afspraken over standplaats viskraam in Oldebroek met de ene wethouder geregeld en infrastructuur aangepast. Afspraken in volgende periode weer terug bij af en infrastructuur weer terug aangepast.

Regionale samenwerking

 • Actieve samenwerking blijven zoeken in ambtelijke organisatie, zodat gedeelde functies aangeboden kunnen worden.
 • Meer nadruk op samenwerking met regio Zwolle. Samenwerking NEO verloopt te stroef: niet doormodderen, maar het wordt tijd om keuzes te maken.