Als Lokale partij ABO hebben wij de afgelopen 4 jaren in de coalitie samen met de CU en SGP gewerkt om de gemeente Oldebroek nog mooier en beter te maken. Onze wethouder Bob Bergkamp heeft zich samen met Andre Boer, Jacco Evink en Ton Heddema maximaal ingespannen om samen te werken aan een mooier, veiliger en leefbare gemeente. We informeren jullie graag met een terugblik van gerealiseerde punten die voor ABO erg belangrijk waren.

  • Het zwembad de Veldkamp in Wezep blijft open, met Sportfondsen zijn n.a.v. de enquête (door ABO ingebracht) onder bezoekers afspraken gemaakt om de kwaliteit van het bad verder te verhogen en ook zijn de openingstijden verruimd (waaronder de zondagen)
  • In Noordeinde wordt een haventje aangelegd. Een mooi voorbeeld van een bewonersinitiatief en fijn dat we in Oldebroek nu letterlijk aangesloten zijn op het Randmeer.
  • Korfbalvereniging Rood Wit heeft nieuwe accommodatie met kunstgras korfbalvelden gekregen naast de Erica Terpstrahal. De achter gebleven locatie de Brink wordt door bewonersinitiatief (met steun van de gemeente) herontwikkeld tot een mooie buurtpark met woningbouw.
  • De sport- en muziekverenigingen zijn in afgelopen periode ondersteund met een betere subsidieregeling.
  • Een mooi voorbeeld van een bewonersinitiatief is de aanleg van de BMX baan in Hattemerbroek, tot stand gekomen met steun van de gemeente.

Blijvend investeren in speelvoorzieningen voor onze kinderen/jongeren.

Goede voorzieningen in de woonwijken voor de jongeren om met elkaar buiten te spelen en af te spreken zijn ontzettend belangrijk. ABO heeft dit onderwerp al sinds haar eerste periode in 2010 zeer hoog op de agenda staan. We zijn trots en tevreden over de vaststelling van het nieuw speelbeleidsplan in 2019 met een actieplan en structureel geld om de komende jaren om alle speelplekken in samenspraak met wijkbewoners en kinderen op te knappen. De eerste speelplekken zijn ondertussen al opgeknapt en dat smaakt naar meer… De ‘oude’ ingezette koers waarbij speelplekken volledig werden overdragen aan de samenleving is vooral door inzet van ABO omgebogen naar een beleid waarin we als gemeente de speelplekken vooral samen met de inwoners gaan verbeteren.

Een recentelijk gerealiseerde natuurlijk ingerichte speelplek aan het Kooiveen in een woonwijk Oldebroek. Een schitterend voorbeeld!

 


Stimuleren van burgerinitiatieven, zoals de vrachtwagenparkeerplaats.

De vrachtwagenparkeerplaats aan de Rondweg in Wezep is tot stand gekomen door een burgerinitiatief.  Een plan dat door inwoners zelf is ingediend en uitgevoerd. De wethouder en raadsleden van ABO hebben zich in 2019 extra ingespannen om er samen met de initiatiefnemers een succes van te maken. Enerzijds in het belang van de lokale chauffeurs die we niet een verplichting wilden opleggen om bij één ondernemer hun vrachtwagen te parkeren. Anderzijds is het natuurlijk van essentieel belang voor onze inwoners dat vrachtwagens zoveel mogelijk uit het straatbeeld en woonwijken verdwijnen. ABO roept de inwoners uit onze gemeente op om vaker zelf actief te worden als men iets wil bereiken. Samenwerking van inwoners met eigen initiatieven en de gemeente is een leerproces. Dat leer je door het gewoon te doen. Het zal niet altijd even soepel gaan maar dat geldt in het algemeen wel vaker: ‘Zonder wrijving geen glans’.

In de zomer van 2020 is de algemene vrachtwagenparkeerplaats bij de Rondweg in Wezep officieel geopend voor lokale chauffeurs.       


Alle Openbare verlichting wordt omgebouwd naar energiezuinige Ledverlichting.

In de gemeente Oldebroek staan maar liefst 4400 lichtmasten. Een deel van deze verlichting is sinds 2016 voorzien van LED verlichting, voornamelijk bij vervanging of nieuwbouw.

In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de komende jaren alle openbare verlichting in onze gemeente om te bouwen naar de energiezuinige Ledverlichting. Warmere Ledverlichting in woonwijken en gedimde verlichting op locaties in het buitengebied waar dit in het belang is van de aanwezige fauna.


Kritisch blijven op gang van zaken in onze gemeente!

Terugkijkend naar de afgelopen bestuursperiode is ABO tevreden over de goede nieuwe kaders die zijn vastgesteld voor ontwikkeling van toerisme & recreatie. Dat geldt ook voor sportzaken en het startschot om tot een visie en beleid op cultuur te komen. Echter… ABO is en blijft ook een partij die graag scherp blijft toezien op het reilen en zeilen in onze gemeente. Daar hoort bij dat we af en toe kritische kanttekeningen plaatsen bij zaken die zich voordoen in onze gemeente.

Het college van Burgemeester & Wethouders is dagelijks belast met de uitvoering van het coalitieakkoord. De raadsleden zijn er om toezicht te houden op die uitvoering en zaken aan te scherpen waar dat in het belang van alle inwoners is. Hierbij een opsomming van een aantal zalen waar de ABO raadsleden aan de bel hebben getrokken en met steun van hun wethouder voor bijsturing hebben gezorgd.

  • ABO heeft zich sterk gemaakt voor behoud / terugkeer van pinautomaat Wezep.
  • ABO heeft zich sterk gemaakt voor een socialere aanpak van handhaving op IJsselheide (gedurende de coronacrisis geen uitplaatsingen).
  • ABO heeft kritisch advies aangedragen voor een betere oplossing voor de nieuwe op- en afrit A28.
  • ABO heeft zich hard gemaakt tegen geplande bomenkap in de middenberm van de A28 en is nog steeds kritisch op het door de gemeenteraad vastgesteld beleid van de bomenkapverordening.
  • Wij hebben ons extra ingezet om kosten van aanschaf van de gehandicaptenparkeerkaart naar beneden te krijgen (30% daling).

Hart van Oosterwolde van idee naar besluitvorming. En inmiddels de start van uitvoering.

Het nieuwbouwproject in Oosterwolde is momenteel in uitvoering. Een project waarbij de bewoners vooral zelf aan zet zijn geweest om plannen te maken, draagvlak te creëren en extra financiële middelen te genereren. In de eerste plaats verdienen dus de initiatiefnemers & bewoners die hierin actief zijn (geweest) een grote pluim. Als partij ABO willen wij onze beide wethouders die verantwoordelijk waren voor dit project (Lydia Groot en Bob Bergkamp) en raadsleden uit afgelopen periode van 8 jaar danken voor hun begeleiding en steun om dit project van de grond te krijgen. Een heel mooi voorbeeld van samenwerking tussen inwoners en lokale overheid.

Links de kerktoren van Oosterwolde en rechts de bouwactiviteiten op het terrein van sportpark de Heugte ( VSCO’61).


Investeren in de kwaliteit én biodiversiteit van openbaar groen.

Kwaliteit van de openbare ruimte is ontzettend belangrijk. Een goede verzorgde en groene leef,- en woon omgeving draagt bij aan het welzijn van onze inwoners.
Nu onze ABO wethouders hier de afgelopen 8 jaar verantwoordelijk voor zijn geweest is het mooi om terug te blikken en resultaat te laten zien. Hierbij enkele impressies uit onze gemeente:

Rotonde – Rondweg te Wezep / Bermen in de groene woonwijk de Akkers in Wezep

Bermen bij het gemeentehuis te Oldebroek