Voorzitter, geachte aanwezigen, eerlijk gezegd sta ik hier als ABO raadslid vooral met een gevoel van schaamte. Ik schaam mij voor het feit dat het gemeentebestuur van Oldebroek een absurd voorstel aan ons als raad ter besluitvorming voorlegt. Een gemeentebestuur dat het lef heeft om dit voorstel aan de raad voor te leggen is een gemeentebestuur dat de werkelijkheid en het gevoel van wat er leeft in de samenleving volstrekt uit het oog is verloren.

Om dit voorstel, waar de raad vandaag over moet besluiten, bij te sturen ligt er een aantal verandervoorstellen welke de 5 andere partijen zullen indienen. Deze veranderplannen zullen de pijn moeten verzachten en de ergste onvrede moet wegnemen.

Een diskwalificatie van de wethouders

Ik kan u aangeven dat de ABO fractie óók zal instemmen met deze verandervoorstellen of amendementen. Raadsbrede steun dus om de pijn te verzachten. Deze bijsturing door de raad vandaag is een diskwalificatie van de wethouders die hun handtekening onder dit voorstel gezet hebben. Dit voorstel heeft namelijk ontzettend veel onrust in de samenleving veroorzaakt. Te veel onrust.

De gemeentelijke organisatie als ook het college zullen vast en zeker van deze bijsturing door de gemeenteraad niets leren. Als Oldebroek net als andere gemeenten volgend jaar een flinke korting krijgt vanuit het Rijk. Dan zal er wederom een nieuw rampenplan opgesteld worden dat nog verder zal snijden in de samenleving. Dan zit hier de zaal volgend jaar weer vol en dit zal het vertrouwen van de burger in de overheid verder doen afnemen.

Volgens ABO is het daarom veel beter dat het college, met ondersteuning van haar ambtenaren, de komende tijd gaat werken aan een voorstel dat door de samenleving wordt gedragen. Wat ABO betreft mag het college daar zo lang over doen als ze zelf willen. Als het college het niet lukt om in samenspraak met de instellingen, verenigingen en burgers een kloppende begroting te maken, dan moet er desnoods maar een negatieve begroting aan de provincie worden aangeboden. Dan maar onder financieel toezicht en de geldkraan dicht voor Oldebroek. Daar zal de organisatie en het college hopelijk wel van leren.

Paniekvoetbal

Deze bijsturing of reparatie van het voorstel noemen andere partijen verzachting. In werkelijkheid is het een korte termijn aktie. Paniekvoetbal om in sporttermen te spreken. Maar het ergste is dat de schone schijn hoog gehouden wordt. Het gaat om “zogenaamd financieel in control willen zijn”. Dit gaat hier in Oldebroek zo ver dat de samenleving en de burgers er voor moeten bloeden.

Gebrek aan sturing

Ondertussen is algemeen bekend dat de organisatie in bepaalde opzichten is blijven hangen in het verleden. Dat kunnen en willen wij als ABO de medewerkers absoluut niet kwalijk nemen. Dat kunnen we wel het vorige en dit gemeentebestuur kwalijk nemen. Door gebrek aan sturing is men niet in staat gebleken met de veranderende samenleving mee te gaan. Men is blijven hangen in oude tradities.

Tot nu zien we helaas geen verandering in die tradities. Cultuurverandering gaat niet van vandaag op morgen. Dat begrijpt ABO ook. Maar wat ABO niet begrijpt is dat de nieuwe wethouders zonder schroom een volstrekt niet door de burgers gedragen voorstel aan de raad willen voorleggen. De wethouders willen niet eerst samen praten met instellingen en verenigingen over oplossingen. Ze willen eerst een raadsbesluit.

Extra budget voor meer ambtenaren

Deze bestuurders blijven dus vast houden aan de oude werkwijze van vroeger. Niet mét burgers, maar over burgers besluiten. Vanuit het gedachtegoed: Wíj weten wel wat goed voor de burger is. Voorzitter dat pikt de huidige en moderne samenleving niet meer. Wat de burger ook niet pikt is dat extra budget voor meer ambtenaren in uw organisatie. Dat staat haaks op ontwikkelingen bij alle andere gemeenten.
Voorzitter, de gemeente Oldebroek zit in een dal en volgens ons is het dieptepunt nog niet bereikt. Met de houding van het huidige college zal de samenleving in de toekomst absoluut opnieuw een hakbijl op zich af krijgen. Om uit dit dal te komen kunnen de inwoners van Oldebroek ons helpen. Hun stemgedrag in maart 2014 is daar bepalend in. ABO is en blijft vierkant tegen dit voorstel en gevolgde werkwijze. Indien wij na de verkiezingen voldoende stemmen krijgen gaan we ons best doen dit besluit terug te draaien.

Tenslotte wil ik aangeven dat een oprecht excuus, van het college, naar de samenleving, zeer op zijn plaats is.

Voorzitter,  dit was de bijdrage van ABO-fractie. Dit is tevens onze stemverklaring. Wij zijn absoluut tegen het voorliggende voorstel. Hier had vandaag niet over besloten moeten worden. Aangezien dat wel gaat gebeuren stemmen we uiteraard wel voor bij de amendementen welke verzachting van de pijn tot maart 2014 zal brengen.

Bedankt voor uw aandacht.