Verkiezingsprogramma 2014

WOORD VOORAF

 

ABO is in 2009 opgericht vanwege de ontevredenheid in de samenleving, die was ontstaan  door de veelbesproken belangenverstrengelingen en de zogenaamde “achterkamertjespolitiek”. Jarenlang was er geen krachtige oppositie gevoerd in de raad.

 

Een en ander had tot gevolg dat de raad niet meer serieus werd genomen. Ambtelijke informatie werd zelfs een paar uur voor de raadsvergadering beschikbaar gesteld en het was vaak niet voldoende onderbouwd. Meestal ontbrak een goed en betrouwbaar financieel inzicht. Over zeer grote uitgaven was amper een dialoog en over kleine uitgaven was een oeverloze discussie.

 

Integriteit was zelfs niet bespreekbaar. Als het wel ter sprake kwam, werd het opgevat als een beschuldiging en werd ABO weggezet als een groep “onruststokers”.

 

Gelukkig constateren wij dat intussen een aantal zaken ten goede is veranderd, maar we zijn er nog lang niet. Wij begrijpen dat veranderen vaak een langzaam proces is.

 

ABO is anders!  Wij zijn niet gebonden aan landelijke politieke partijen. Wij zijn er voor alle inwoners. Wij maken geen onderscheid in, afkomst, leeftijd, inkomen, geloofsovertuiging en/of ideologische opvattingen. De naam A.B.O staat voor alle bloedgroepen.

 

Wij willen standpunten innemen die leven in de samenleving. Wij willen zuinig zijn met uw geld en uw leefomgeving. Daarmee willen wij ons onderscheiden van de andere partijen.

 

Wij moeten onze zetelwinst zelf verdienen, zonder hulp van kopstukken en/of subsidie vanuit Den Haag. Kortom, uw stem moet meer invloed krijgen en dat kan alleen als u ons steunt.

 

Hieronder volgen onze politieke uitgangspunten en visie op de samenleving, alsook de rol van de politiek daarin. Een verkiezingsprogramma moet worden gezien als een doel wat je graag wilt bereiken en kan niet altijd worden opgevat als een belofte aan de kiezer.

 

Compromissen sluiten is een onontkoombaar onderdeel van onze democratie.

 

RAAD, COLLEGE EN AMBTELIJKE ORGANISATIE

 

ABO streeft naar meer dualisme tussen raad en college. Dit wil zeggen een duidelijke scheiding van rollen en taken. Het raadslid is een volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het beleid van het college. Van onze volksvertegenwoordigers mag worden verwacht dat ze goede contacten hebben met de inwoners, verenigingen en instanties. Op basis van de signalen uit de samenleving, kan richting worden gegeven aan het beleid van het college. Ook zijn de raadsleden gekozen om het beleid van het college onafhankelijk en kritisch te beoordelen.

 

Vanwege het dualisme is het niet gewenst dat de wethouders worden benoemd uit de eigen kring (raadsfracties). Dat is funest voor de onafhankelijkheid en schadelijk voor het dualisme (de gescheiden rollen van uitvoerende macht en controlerende macht). Een dergelijke benoeming is vaak het resultaat van achterkamertjespolitiek. ABO is zich er van bewust dat juist de komende jaren meer vakkennis wordt gevraagd van een wethouder. Die vakkennis kunnen wij niet bespeuren in de hedendaagse politieke kringen.

 

ABO kiest daarom voor een open sollicitatie procedure voor wethouders met de intentie om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen.

 

ABO wil een cultuurverandering. De afstand met de burgers moet worden verkleind en het vertrouwen in het lokale bestuur moet worden hersteld. ABO kiest voor een bottom- up strategie waarbij eerst de meningen en wensen worden gepeild van de groepen in de samenleving waarop de veranderingen betrekking hebben. Wij geven toe dat dit veel tijd en energie kost en wij zien ook dat er een beweging is, maar er is nog een heel lange weg te gaan.

 

Burgerparticipatie en inspraak: De overheid dient de burgers daadwerkelijk en actief te betrekken bij het beleid. De participatieladder is inmiddels onderdeel van ons beleid, maar tot dusver is hier geen gebruik van gemaakt. ABO ziet graag dat de inwoners al aan de voorkant worden betrokken bij het beleid en de besluitvorming van projecten. Daarmee kan veel gedoe in een later stadium worden voorkomen. Ondanks een raadbesluit om de burgers meer te betrekken bij de besluitvorming, gaat het vaak fout. De raad krijgt regelmatig besluiten voorgelegd, waarbij de burgers totaal buiten beeld zijn gebleven. Pas na de besluitvorming mogen de burgers hun mening geven. Dit staat haaks op burgerparticipatie. Onze lijfspreuk is altijd: “zonder draagvlak geen plan”.

 

Dorps- en wijkraden: Dorps- en wijkraden kunnen een belangrijke meerwaarde hebben voor de burgers en de gemeente. Maar zij dienen ook een beleidsmakende rol te vervullen. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte, de lokale voorzieningen, het verkeer, de cultuur, sport, recreatie en op deelgebieden van de zorg. De voordelen zijn dat de burgers meer worden betrokken bij de eigen samenleving. Er ontstaat een grotere sociale betrokkenheid en meer draagvlak, De eigen identiteit kan worden bewaakt en de activiteiten kunnen worden gestimuleerd.

 

“Meer samenleving, minder overheid” mag niet ontaarden, in een corveedienst voor de overheid, in een passieve en/of terugtrekkende overheid, in een overheid die de bewoners aan hun lot overlaat en de problemen over de schutting gooit van de wijk- en dorpsraden.

 

Dienstverlening: Het is vanzelfsprekend dat er een goede dienstverlening moet zijn. De inwoners staan centraal en niet wat ambtenaren vinden of denken. De gemeentelijke organisatie dient gericht te zijn op de burgers, die in veel gevallen tevens de klanten van de gemeente zijn. De dienstverlening aan de inwoners moet een voortdurend punt van aandacht zijn.

 

Aan efficiëntie, transparant handelen en heldere communicatie in begrijpelijk Nederlands, moet veel zorg worden besteed. De gemeente moet een actief informatiebeleid voeren over gemeentelijke plannen. Digitale mogelijkheden moeten worden benut, bijvoorbeeld om de mening van de inwoners te peilen over bepaalde ontwikkelingen. Een eenvoudige klachtenadministratie geeft meer inzicht in de knelpunten van de ambtelijke organisatie, dan een onderzoek naar klantvriendelijkheid.

 

FINANCIEEL BELEID

 

Onze gemeente verkeert financieel in zwaar weer. De bezuinigingen vanuit Den Haag en de crisis worden als hoofdveroorzakers naar voren geschoven. Maar zijn deze argumenten wel terecht? Andere gemeenten hebben daar toch ook mee te maken en staan er veelal beter voor.

 

Te lang heeft men hier de ogen gesloten voor de realiteit. Te lang heeft men zich rijk gerekend met te hoge grondprijzen. Te lang is gewacht met het afwaarderen en te lang was er te veel optimisme over het herstel van de economische crisis.

 

De afgelopen vier jaar is ook veel geld over de balk gegooid door het inschakelen van dure bureaus voor een advies of een onderzoek, zoals de toekomstvisie, het winkelcentrum, zwembad, samenwerking H2O, Zeuven Heuvels, huisvesting arbeidsmigranten, etc.

 

Al deze rapporten hebben niets opgelost. Het beschikbare geld moet beter worden besteed. En als er dan toch een onderzoek moet plaatsvinden, zoek dan naar een goedkoper alternatief.  Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een hogere school of universiteit. Andere gemeenten in de regio kunnen ook vaak goede adviezen geven.

 

Overigens is het dan weer frappant dat er geen extern onderzoek is geweest naar de noodzaak van een investering in de ambtelijke organisatie van ruim vijf miljoen. Bijna al ons spaargeld is verdwenen in de organisatie van de gemeente. Helaas zijn er weinig veranderingen en/of verbeteringen te bespeuren.

 

*Legitieme maatregelen treffen om het gebruik van de wachtgeldregeling terug te dringen.

 

*Wij vinden dat grote uitgaven van overheidsgeld ook voor de inwoners, transparant en controleerbaar moet worden verantwoord.

 

*Goederen alleen vervangen als ze ook echt versleten zijn. Enige jaren geleden zijn nog goed bruikbare afvalcontainers vervangen.

 

*Geen lastenverhoging voor de burgers.

 

*Afschaffing van de hondenbelasting.

 

*Het onderhoud van de openbare ruimte moet op een redelijk peil blijven. Achterstallig onderhoud kan leiden tot extra kosten in de toekomst.

 

ONDERWIJS

 

Niemand zal het belang van goed onderwijs ontkennen. Investeren in onderwijs kan economisch en maatschappelijk gezien, veel rendement opleveren. Het de motor van onze economie en het schept meer kansen om zich te ontplooien.

 

*Van belang is dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen. Het begin daartoe moet al worden gelegd op de basisscholen. Daarbij kan de leerplichtambtenaar een belangrijke rol vervullen. Een vroegtijdige signalering en een doeltreffend plan voor de ontwikkeling van de leerling is een vereiste. De leerplichtambtenaar moet toezien op een strikte handhaving.

 

*Een belangrijke ontwikkeling op onderwijsgebied is de brede school. In de ons omringende gemeenten zijn tal van initiatieven op dit gebied ontplooid. Nieuwe initiatieven in onze gemeente zullen wij toejuichen.

 

*Een clustering van gebouwen voor het lager onderwijs is absoluut noodzakelijk. De besparing kan weer worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.

 

*In de omgeving van de scholen is verkeersveiligheid een belangrijk thema dat voortdurend aandacht moet hebben.

 

*Sport, bewegen, cultuur en natuur moet meer aandacht krijgen. Schoolzwemmen moet een vast onderdeel worden van de schoolactiviteiten,

 

*Bij het Agnieten College ontbreekt een gymzaal, terwijl op korte afstand de leegstaande Erica Terpstra-hal staat te verpauperen. Een middelbare school zonder gymzaal is niet meer van deze tijd. ABO is van mening dat alles uit de kast moet worden gehaald om de Erica Terpstra-hal aan te kopen. Een nieuwe sporthal bouwen op een andere plek in Wezep, is een illusie. Bij de keuze van de plek spelen meerdere aspecten een belangrijke rol, zoals de verkeersveiligheid (het heen en weer fietsen van de leerlingen door het dorp) en de impact op de schoolroosters.

 

*Wij gaan voor een gezond leefklimaat op de scholen: raadpleeg

 

http://www.gezondeschool.nl

 

NATUUR EN MILIEU

 

ABO wil graag een vuist maken tegen ongewenste ontwikkelingen die nadelig zijn voor de natuur en het milieu.

 

Als we naar andere gemeenten in onze regio kijken, vinden wij dat de gemeente Oldebroek veel ambitieuzer moet zijn op dit onderdeel. In dit kader missen wij de voorbeeldfunctie die onze gemeente heeft. Wij noemen als voorbeeld het bedenkelijke besluit om de komende jaren 10 tot 15% van de bomen te kappen.

 

*Wij vinden dat het kappen van bomen moet worden beknot en dat bij iedere kap (elders) een herplantplicht moet gelden.

 

Wij adviseren om alle waardevolle bomen van de gemeente in kaart te brengen.

 

Voor bomen die een beschermde status hebben gekregen, zal alleen bij hoge uitzondering een kapvergunning worden verleend. Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving en leveren een belangrijke bijdrage aan het milieu, zoals de opvang van fijnstof en compensatie van de CO2-uitstoot. Kortom, de bomen zijn de longen van onze aarde.

 

*De burgers meer betrekken bij het natuur- en milieubeleid. Wij adviseren om in onze gemeente een klankbordgroep voor natuur en milieu op te richten. Dit geheel in de stijl van: “Meer samenleving, minder overheid”.

 

*De inwoners van onze gemeente toestaan om gratis afval aan te bieden voor een aantal keren per jaar of voor een maximaal aantal kilo’s. Dit voorkomt het dumpen van afval in de bossen, bermen en sloten. Het opruimen van de illegale stort, kost meer dan het gratis aanbieden.

 

*ABO wil geen DIFTAR systeem, waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid afval dat per gezin wordt aangeboden.

 

Wij verwachten dat in de komende jaren ook in onze gemeente hierover een discussie zal ontstaan, met de intentie om het afval beter te scheiden en te reduceren. Wij denken dat met dit systeem het illegaal dumpen van afval zal toenemen en dat men allerlei sluwe manieren bedenkt om kosteloos van het afval af te komen. Meer voorlichting over het scheiden van afval zal er voor zorgen dat de groene containers voller en de grijze containers leger worden.

 

Met het gescheiden inzamelen van plastic kan ook een kostenbesparing worden gerealiseerd.. De voordelen zijn dat de grijze containers minder vol worden en dat met de kostenbesparing de afvalstoffenheffing omlaag kan.

 

*Organisatoren van evenementen, sportverenigingen en scholen stimuleren om het zwerfvuil in hun eigen omgeving op te ruimen. De uitkering die de gemeente ontvangt in het kader van de “Raamovereenkomst Verpakkingen” moeten ook daadwerkelijk worden aangewend voor het opruimen van zwerfafval.
*Een kritische opstelling van onze gemeente met betrekking tot het storten van slib in de voormalige zandwinplassen.

 

*De bouw van energieneutrale woningen moet worden aangemoedigd.

 

*Beleid ontwikkelen voor zonne-energie. Bij stedenbouwkundige planning rekening houden met de ideale situering van de woonhuizen voor een optimale toepassing van zonnepanelen. Toekomstige beplanting mag geen hinder veroorzaken voor daken waarop zonnepanelen kunnen worden aangebracht.

 

*Geen megastallen in onze gemeente.

 

*Al ruim 10 jaar wordt er gesproken over de windmolens bij Hattemerbroek. ABO zal geen medewerking geven aan het plaatsen van deze extreem hoge windmolens die het leef- en woonklimaat in Hattemerbroek en Wezep verder verslechteren.

 

KINDEREN

 

In de woonwijken zijn de belangen van onze kinderen vaak ondergeschikt gemaakt aan de belangen van de volwassenen. Straten en buurten moeten kindvriendelijker worden ingericht.

 

Verschillende onderzoeken tonen aan dat buitenspelen positieve effecten heeft op de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Het overgewicht bij kinderen is zorgwekkend. Speeltuinen hebben bovendien een maatschappelijke functie. Het is een plek waar kinderen en ouders samenkomen, waar ervaringen over de opvoeding worden gedeeld en het sociaal gedrag wordt bevorderd. Er moet meer aandacht worden besteed aan voldoende veilige speelplekken en een veilige woonomgeving voor de kinderen  ABO is van mening dat kinderen hierop een recht hebben en dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid draagt op dit gebied.

 

*Als richtlijn aanhouden dat, overeenkomstig het landelijk advies, tenminste drie procent van de oppervlakte van de woonomgeving  wordt bestemd voor speelgelegenheid. De inrichting dient aan te sluiten bij de behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen.

 

*Een vermindering van de speelruimte of de speeltoestellen alleen billijken als hiervoor voldoende draagvlak is in de straat of de buurt.

 

*Waar geen mogelijkheden zijn om buiten een speelplek te realiseren, moet als alternatief worden gezocht naar een inpandige speelgelegenheid.

 

*In goed overleg (zonder drang en dwang) met de straat of buurt zoeken naar een nieuwe beheersvorm voor de speelplekken. Als hierin niet wordt geslaagd, mag dit geen vervelende gevolgen hebben voor de speelplekken van de jongeren.

 

*Nieuwe initiatieven vanuit de samenleving moeten voldoende ondersteuning krijgen. Wij denken bijvoorbeeld aan speelotheken, spelbegeleiding en bewonersinitiatieven die zijn gericht op de veiligheid en een betere bespeelbaarheid van de straat..

 

*Waar mogelijk de woningcorporatie benaderen of ze willen bijdragen in de exploitatie van de speelgelegenheden.

 

*Waar mogelijk ook schoolpleinen buiten schooltijden openstellen voor alle kinderen in de buurt.

 

OUDEREN

 

De bevolking vergrijst. We worden steeds ouder en vragen ook steeds meer zorg. De overheid trekt zich steeds meer terug en de gemeenten hebben minder geld om ouderenzorg te ondersteunen.  Het gevolg is dat een bepaalde groep ouderen de aansluiting met de maatschappij dreigt te verliezen en daardoor in een isolement geraken. Gelukkig zien we ook dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, waarbij ze ondersteund worden door familie en vrienden. Het is belangrijk dat voor ouderen veel activiteiten worden georganiseerd om te voorkomen dat ze in een isolement geraken. Eenzaamheid bij ouderen is een groot probleem.

 

Het is van belang dat ouderen nu en ook in de toekomst goed de diverse dorpscentra en voorzieningen kunnen blijven bereiken. De inrichting van voet en fietspaden van zorgcentra naar winkelcentra dient daarom optimaal te blijven en waar nodig voorzien te worden van goede en veilige oversteek mogelijkheden.  Dit dient binnen het bestaande beheer en onderhoudsprogramma te worden georganiseerd.

 

*Een oproep doen aan de samenleving om ouderen die in een probleemsituatie verkeren, te signaleren en om deze problemen zichtbaar te maken. Tevens moet duidelijk zijn bij welk loket dit kan worden gemeld.

 

*De ondersteuningscapaciteit voor de mantelzorg mag absoluut niet worden wegbezuinigd; er moeten juist meer activiteiten worden ontwikkeld om de mantelzorg te ontlasten.

 

*Het deelnemen voor ouderen aan het internetgebruik moet worden aangemoedigd.

 

*Het is prima dat er meer aandacht komt voor de zelfredzaamheid van ouderen, maar dit mag niet ontaarden in een intimiderende aanpak of met een intentie om vooral de rekening door te schuiven.

 

VRIJWILLIGERS

 

ABO is erg onder de indruk !; van al die vrijwilligers die zich steeds belangeloos opofferen  voor een leefbare samenleving. Onze dank voor jullie fantastische inzet !  Jullie zijn het sociale kapitaal van onze samenleving. Vaak wordt daar onvoldoende bij stilgestaan.

 

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten de wettelijke plicht om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe dat vorm krijgt. Het wordt door de overheid als één van de belangrijkste speerpunten aangemerkt. Hiervoor is destijds extra geld aan het gemeentefonds toegevoegd. Het ministerie heeft een en ander uitgewerkt in:

 

“Basisfunctie Lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg”.

 

Uitgangspunt is dat gemeenten een adequaat beleid maken voor vrijwilligers. Onze gemeente heeft dat uitgewerkt in een nota vrijwilligersbeleid 2011 – 2014.

 

*Graag zouden wij zien dat de vrijwilligers veel meer worden betrokken bij het vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers zullen het waarderen om mee te denken en kunnen als geen ander vertellen waar de schoen wringt. Een heel eenvoudig middel is een digitaal forum.

 

*ABO zal absoluut niet instemmen met een uitholling van het huidige vrijwilligersbeleid. Wij hebben de intentie om het vrijwilligersbeleid hoger op te waarderen. Specifiek denken wij aan verdergaande maatregelen om mantelzorgers te ontlasten.

 

*Conform de nota vrijwilligerswerk is er een activiteitenplanning, onder andere van een vermindering van de regeldruk. Maak duidelijk hoe de stand van zaken is. Communiceer en koppel terug

 

JEUGDZORG

 

De jeugdzorg is thans te bureaucratisch. Er zijn te veel instanties met ieder een eigen specialiteit, maar die veel teveel langs elkaar heen werken. Dat kan veel beter.

 

Met ingang van 2015 komt de jeugdhulp in handen van één regisseur en dat is de gemeente. Het uitgangspunt is de zorg zo dicht mogelijk bij de jeugd te brengen en maatwerk te leveren. Het toekomstscenario is dan: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Er zal sterk de nadruk worden gelegd op de eigen verantwoordelijkheid en de ondersteuning van het gezin en de sociale omgeving.

 

Het klinkt allemaal prachtig, maar of het werkelijk succesvol gaat verlopen, kan nu nog niet worden ingeschat. Toch moeten we de ogen niet sluiten voor een aantal  problemen bij de transitie van de jeugdzorg.

 

De transitie van de jeugdzorg gaat gepaard met minder geld van het Rijk. De bedoeling is een kostenbesparing te realiseren, maar uit een onderzoek blijkt dat de overheveling juist veel meer gaat kosten. Het zijn niet alleen de overgangskosten maar ook frictiekosten. Door de decentralisatie verdwijnen veel banen bij zorginstellingen, jeugdzorgbureaus en bij de provincie. Het betreffen professionele krachten die straks met een wachtgeldregeling of de W.W. regeling worden afgeserveerd. Gebouwen moeten worden afgestoten. Zorginstellingen dreigen failliet te gaan.

 

Er wordt dus een heel nieuw circuit opgezet voor jeugdhulp en dan zijn we afhankelijk van de gemeente hoe die de zorg regelt. Bureaucratie ligt weer op de loer. Het gevaar bestaat dat de ambtenaar op de stoel van de zorgverlener gaat zitten.

 

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen met psychische aandoeningen (jeugd-ggz) wordt uit de zorgverzekering gehaald. Hiervoor in de plaats komt een jeugdhulpplicht van de gemeente en als die de rekening moet betalen, laten de gevolgen zich meestal raden. Stel dat dit ook zou gebeuren voor de lichamelijke gezondheidszorg; de bedenkers van een dergelijk plan zullen dan vermoedelijk met spoed worden doorverwezen naar de GGZ.

 

Door de nieuwe taken die op de gemeente afkomen en de andere manier van werken wordt de rol van de gemeenteraad belangrijker dan voorheen. Er moet een goed samenhangend beleid worden gevoerd in het hele sociale domein. Als volksvertegenwoordiger zullen ze moeten toezien dat de jongeren, ouders en opvoeders ook een stem krijgen. Gaat de Wmo-adviesraad ook op dit terrein een rol spelen?  Kortom, een raad met een kritische instelling en een duidelijke visie is belangrijker dan ooit. Bij de verkiezingen van maart 2014 bent u als inwoner aan zet om een verstandige keuze te maken en wij zetten u alvast aan het denken.

 

SPORT EN BEWEGEN

 

Veel mensen beleven plezier aan sport; door zelf te sporten of naar sport te kijken. De sportverenigingen worden gedragen door vrijwilligers die zich belangeloos inspannen ten dienste van hun sport en de samenleving.

 

Sporten is een basisbehoefte; voor een gezond leven en een gezonde leefstijl; voor betere prestaties op school en minder overgewicht; het draagt bij aan de vorming van het karakter, je moet je houden aan regels en het leert je anderen te respecteren, je moet er zijn en je mag anderen niet in de steek laten; het schept een band en het schept een sterker verantwoordelijkheidsgevoel. En dan hebben we nog niet eens de lichamelijke ontwikkeling benadrukt.

 

Sportverenigingen kunnen in de kernen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen.

 

Wij zouden graag zien dat er een verdergaande samenwerking op gang komt tussen sportverenigingen, scholen, buurtverenigingen en andere maatschappelijke organisaties in de samenleving.

 

Ook zouden wij graag zien dat beheerders hun sportaccommodaties beschikbaar stellen voor andere sporten. Wij denken dan niet alleen aan de voetbalverenigingen. Een skeelerbaan is bijvoorbeeld een ideale en veilige trainingsbaan voor jeugdige wielrenners. Een ATB-circuit is een ideale gelegenheid voor een schaats- of skeelerclub om hier aan de conditie te werken.

 

Wij begrijpen dat de initiatieven daartoe vooral vanuit de samenleving moeten plaatsvinden, maar de gemeente kan dat wel aanmoedigen. Niet door te bezuinigingen maar door te investeren in de sport en daardoor een bezuinigingslag te realiseren op taken die de sportclubs kunnen overnemen.

 

De combinatiefunctionarissen vervullen een uitstekende rol om allerlei activiteiten te ontwikkelen, maar het moet wel een structurele vorm krijgen.  Een sportplatform in onze gemeente kan bij daarbij uitstekend een rol vervullen.

 

Last but not least; wij verwachten ook ideeën van de jeugd zelf. Laat maar horen!

 

ACCOMMODATIES

 

De sportverenigingen moeten voldoende accommodaties hebben die evenwichtig zijn verdeeld over de kernen, die op de juiste plekken staan en die aansluit op de behoefte.

 

De diverse sportverenigingen zorgen voor een goed sportaanbod en krijgen een toenemende maatschappelijke betekenis. De accommodaties moeten echter wel breed worden benut om het gebruik te optimaliseren en om de samenwerking te stimuleren. In samenspraak met de gemeente zorgen de verenigingen zelf voor een accommodatie.

 

*Omdat de gemeente heeft besloten niet over te gaan tot aankoop van de Erica Terpstra-hal, is er in de kern Wezep een gebrek ontstaan aan voldoende binnensportaccommodaties.

 

De verenigingen die gebruik hebben gemaakt van deze hal, zitten nu in de knel. Als er niet snel een oplossing komt, dreigt de sportdeelname af te nemen. ABO opteert daarom voor een spoedige aankoop van de E.T. hal.

 

*De bouw van een nieuwe sporthal in Wezep vinden wij geen realistische gedachte. Wij zijn bang dat het heel lang gaat duren en dat de verenigingen aan het lijntje worden gehouden. Bij het realiseren van een nieuwe hal zal een beroep worden gedaan op de verenigingen om het beheer en de exploitatie financieel te ondersteunen. Ook moeten er dan gymzalen worden afgebroken. Een en ander zal het enthousiasme bij de verenigingen temperen.

 

*Een sluiting van het zwembad De Veldkamp is voor ABO wel de allerlaatste scenario.

 

Het zwembad draait echter regelmatig met een verlies. Wij vinden dat de verliezen binnen de perken moeten blijven en dat de gemeente de vinger aan de pols moet houden. Een andere beheersvorm moet in overweging worden genomen. Bijvoorbeeld een sportbedrijf die het zwembad zelfstandig exploiteert, maar wel op basis van een aantal voorwaarden die de gemeente stelt.

 

RUIMTELIJKE ORDENING

 

De openbare ruimte raakt ons allemaal. Zowat bij ieder plan en besluit dienen functies zoals wonen, werken, recreëren, mobiliteit en natuur in samenhang met elkaar te worden bekeken.  Daarbij zal continue aandacht moeten zijn voor de gevolgen voor het leefmilieu, de economie en de sociale gevolgen. Toch wordt hier verschillend over gedacht; waar de één pleit voor meer structuur, wil de ander juist meer vrijheid.  Maar ruimtelijke ontwikkeling is bij uitstek een onderwerp waar de inwoners bij betrokken moeten worden. De openbare ruimte is van ons allemaal en juist daarom moet naar een breed draagvlak worden gezocht.

 

*Inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij de planvorming.

 

*Grootschalige bedrijven in het buitengebied, die ongewenste verkeersbelasting en geluidshinder veroorzaken, dienen te worden verplaatst naar een industrieterrein. Het bestemmingsplan is daarbij een belangrijk middel om te sturen.

 

*Een verrommeling van het buitengebied tegengaan. Het landschapsontwikkelingsplan regelmatig herzien.

 

*Bij nieuwbouw in het buitengebied kan meer aandacht worden besteed aan een landschappelijke inpassing. De cultuurhistorische waarden borgen in het bestemmingsplan.

 

*Kleinere dorpen kennen allemaal het probleem dat winkels en voorzieningen verdwijnen. Woningbouw vindt nauwelijks plaats, waardoor er voor de eigen kinderen geen plek meer is om te wonen. Daarom verhuizen zij noodgedwongen naar andere plaatsen. En als de jeugd verdwijnt, verdwijnt de toekomst van het dorp. Deze problemen moeten in samenhang met elkaar worden aangepakt

 

*Betaalbare woningbouw is dus zonder meer noodzakelijk willen we de gemeente Oldebroek leefbaar houden. Er moeten meer starterswoningen worden gebouwd. De gemeente Oldebroek zou daar aan kunnen bijdragen door een startershypotheek te verstrekken. Kortom, bijzonder veel aandacht is nodig voor nieuwe betaalbare woningen.

 

*Burgerinitiatieven bij woningbouw zijn toe te juichen. Hiervoor moeten wel duidelijke spelregels worden afgesproken. Op korte termijn moet hiervoor duidelijk beleid komen.

 

*Ook moeten er heldere regels komen over de sloop van gebouwen/bedrijfspanden in onze gemeente. Situaties als met het pand van Koops of het pand van Jonkers moeten in de toekomst onmogelijk worden gemaakt.

 

*De clustering van basisscholen in onze dorpen mag natuurlijk niet leiden tot langdurig leegstaande en verpauperde gebouwen in de diverse woonwijken.

 

VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

 

Een veilige en leefbare buurt maken we met elkaar.  Een intensieve samenwerking (preventief)  met buurt, politie en gemeente is heel belangrijk, eventueel aangevuld met jeugdwerker, woningbouwcorporatie, school en andere relevante partijen. Social media biedt veel mogelijkheden om onderling te communiceren. Het burgernet schept nieuwe mogelijkheden om de burger actief te betrekken bij de veiligheid.. Het stelt de mensen in staat een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid.

 

Hangjongeren die overlast veroorzaken moeten hard worden aangepakt.  Er moet een helder en gecoördineerd beleid worden gevoerd, dat met alle betrokken partijen is afgestemd. De ouders van de overlastgevers moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en schade door vandalisme moet op de veroorzaker worden verhaald.

 

Het overmatig gebruik van alcohol moet worden teruggedrongen; de negatieve gevolgen voor mens en samenleving zijn veel groter dan over het algemeen wordt gedacht.

 

Drugsgebruik moet intensief worden bestreden. Voor de aanpak is het belangrijk dat de problematiek uit de taboesfeer wordt gehaald.

 

Bij ernstige overlastsituaties kan gebruik worden gemaakt van de expertise en kennis van het Veiligheidshuis: zie http://www.veiligheidshuizen.nl

 

*De inwoners actief betrekken bij een plan van aanpak inzake de veiligheid en leefbaarheid van hun woonomgeving.

 

*De inzet van cameratoezicht zien wij als een nuttig instrument om de veiligheid te vergroten.

 

*Scholen moeten meer aandacht besteden aan alcohol- en drugspreventie.

 

*De gemeente Oldebroek heeft voorlopig voor twee jaar aangehaakt bij de buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg.  Het aantal meldingen blijft stijgen en het oplossingspercentage ligt bijna op 70%. Gezien het succes zijn wij voor een voortzetting van dit project; een vredespijp roken bij een burenruzie lijkt ons niet schadelijk voor de gezondheid.

 

WERKGELEGENHEID

 

De gemeente Oldebroek is een gemeente met veel ruimte en een afwisselend landschap. Het buitengebied is uitstekend geschikt voor toeristen en recreanten die rust zoeken of van de natuur willen genieten. Op dat terrein kan meer werkgelegenheid worden gecreëerd.

 

Onze gemeente kent veel kleinschalige agrarische bedrijven (hobbyboeren). Bij elkaar beheren deze kleine bedrijven en buitenbewoners met een groot erf, veel grond. Zij leveren een waardevolle bijdrage aan het beheer en de inrichting van ons landschap. Dat willen wij graag in stand houden. Een verbreding van de activiteiten van deze kleine bedrijven kan het aanbod van recreatie mogelijkheden verruimen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de beeldkwaliteit van het karakteristieke landschap.

 

De grondverkoop van het nieuwe industrieterrein H2O is achtergebleven bij de aanvankelijk gestelde verwachtingen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de economische recessie.

 

Door de enorme rentelast zullen we de komende jaren grote verliezen lijden. Meer investeren is een risicovolle strategie en kan leiden tot een catastrofe. Wij opteren voor een gedeeltelijke afstoting van het huidige plandeel en een gedeelte voor een herbestemming. Deze aanpak kost in eerste instantie wel veel geld, maar kan ons in de toekomst veel ellende besparen.

 

*Bewegwijzering in het buitengebied voor fietsers en wandelaars verbeteren. Voor veel toeristen is het buitengebied een doolhof. Wij zijn van mening dat de toeristenbelasting hiervoor dient te worden aangewend.

 

*Meer aandacht voor startende of kleine ondernemers. Geef ze een duwtje in de rug en zet de grote bedrijven niet in een voorkeurspositie.

 

*Een onderzoek naar social return. Of inwoners die in een langdurige uitkeringssituatie verkeren aan werk kunnen worden geholpen bij de buitendienstorganisatie van de gemeente

 

*Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft onze aandacht en steun.

 

*Wij willen veel meer aandacht voor stimuleringsmaatregelen om de mensen in de bouwnijverheid aan werk te helpen. Veel inwoners van onze gemeente werken in deze sector en zitten zonder werk. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het verstrekken van een starterslening, een erfpachtconstructie voor de grond, provinciale regelingen voor energiebesparing of een “lang-zult-u-wonen” aanpak om woningen levensloopbestendig te maken, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

 

*Een huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten moet uitsluitend worden geregeld voor werknemers die werkzaam zijn bij bedrijven in de gemeente Oldebroek.

 

A        Een heldere en praktische oplossing rond het industrieterrein “De Zeuven Heuvels”.

 

B        De gemeente Oldebroek is te klein om zelfstandig verder te gaan. Den Haag en ook de provincie stellen als eis dat Oldebroek samengaat met een andere gemeente. ABO is een voorstander van een fusie met Hattem en Heerde. Het is beter deze fusieplannen zelf op te pakken, anders worden we gedwongen dit te doen.

 

C        Terughoudend zijn met het verlenen van kapvergunningen. Een boom kappen duurt     twee minuten, een boom laten groeien heel veel jaren. Er moet altijd voor iedere boom die gekapt wordt, een andere boom worden herplant.

 

D        Gratis stort van grof vuil voor de inwoners van de gemeente Oldebroek. Intensief toezicht om zwerfafval te voorkomen.

 

E        Vrijstelling van onroerende zaak belasting voor sportverenigingen.

 

F        Daadkrachtig optreden tegen de drugshandel in de dorpen.

 

G       Een elegante oplossing vinden voor de permanente bewoning op recreatie parken. Een persoonlijke gedoogvergunning zorgt ervoor dat het probleem langzaam oplost.  Dure juridische procedures voorkomen we hiermee.

 

H      Geen voorkeursbehandelingen, waarbij burgers die het geluk hebben een ingang te hebben bij de wethouders, anders worden behandeld dan degenen die dat niet hebben.

 

I        In het leven roepen van een juridisch bureau om individuele burgers, die in een conflictsituatie dreigen te geraken met de gemeente min of meer kosteloos te helpen.

 

J       Een grondige herziening op de toekomst van het industrieterrein H2O. Iedere nieuwe investering is geld weggooien. Het is beter nu je verlies te nemen en het terrein           gedeeltelijk weer een agrarische bestemming te geven.

K        Gezien de gemeente fors minder inkomsten heeft, moet er drastisch worden bezuinigd op het inschakelen van bureaus voor een onderzoek of een advies. In principe mag er geen geld meer worden uitgegeven aan deze externe onderzoeksrapportages.

 

L        De burger moet serieus worden genomen. Vaak krijgt de raad besluiten ter goedkeuring voorgelegd waarbij de burger totaal niet is betrokken.. Bij het plan Souman Spakman was alles al besloten en daarna mocht de burger in een werkgroepje meepraten. Zonder draagvlak, geen plan.

 

M      Afgelopen regeer periode hebben we kunnen zien waar het toe kan leiden als de coalitie partijen zelf hun wethouders uit eigen gelederen gaan voordragen. ABO is van mening dat we de afgelopen vier jaar meer dan genoeg  wachtgeld hebben moeten opbrengen voor minder capabel gebleken wethouders, die op welke manier dan ook, noodgedwongen zijn vertrokken zijn met een riante  wachtgeldregeling. ABO is zich er van bewust dat juist de komende jaren onze gemeente meer behoefte heeft aan vakkennis.
Onder het mom van de juiste man/vrouw op de juiste plaats is ABO er dan ook voorstander van dat de wethouders van het komende bestuur middels een open sollicitatieprocedure worden geselecteerd.

 

N      Het aantal wethouders kan worden teruggebracht van drie naar twee. Met het geld wat hiermee vrij komt kunnen we allerlei bezuinigingen van de laatste jaren weer ongedaan maken.

 

O      Als burgers zelf met goede ideeën komen, is ABO altijd bereid die plannen verder uit te werken

 

P       Politieke partijen zijn er voor de burgers. We zijn dienstbaar aan de burgers. Iedere    vraag of reactie aan de fractie van ABO wordt binnen 24 uur beantwoordt.

 

Q     “Oldebroek voor mekaar” is desastreus voor de samenleving. Natuurlijk is het goed dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de samenleving. Maar de bezuinigingen op speelveldjes, groenvoorzieningen, onderhoud bankjes, verkeersborden, straatmeubilair, enzovoort, zorgt voor een verloedering van de leefomgeving. Uit het recente onderzoek ”waar staat je gemeente”, blijkt dat de score voor de leefomgeving  op dit moment al is gedaald naar een onvoldoende niveau. ABO zal proberen deze negatieve spiraal om te keren.

 

R     Er is de afgelopen vier jaar veel geld over de balk is gegooid. Veel onderzoeken waar niets mee is gedaan, zoals de toekomstvisie, samenwerking H2O, Zeuven Heuvels, beleid huisvesting arbeidsmigranten, zwembad, winkelcentrum, etc.       Al deze rapporten hebben niets opgelost. Het geld moet beter worden besteed.                                                                                      Overigens is er geen extern onderzoek geweest naar de noodzaak van een investering in de ambtelijke organisatie van ruim                  5 miljoen. Bijna al het spaargeld is  verdwenen in de gemeente organisatie. Er zijn weinig veranderingen of verbeteringen te bespeuren.

 

S    In de afgelopen jaren zijn er veel, te veel bomen gekapt. Om er voor te zorgen dat de leefomgeving mooi blijft moeten er op korte termijn 500 bomen extra worden aangeplant in de wijken