Na een halve bestuursperiode, 2 jaar om precies te zijn, is goed om eens terug te blikken en vooruit te kijken. ABO constateert na twee jaar oppositie nog weinig tot geen verandering in deze gemeente. De bevolking van Oldebroek, die de moeite nam om in maart 2010 naar de stembus te gaan, gaf de SGP en CU samen een meerderheid (10 van de 19 raadsleden), waardoor in feite beide partijen de macht hebben gekregen om te bepalen wat er in onze gemeente wordt besloten.

Dat hebben ze gedaan en dat zullen ze komende tijd ook blijven doen.

Als voorafje kreeg de bevolking de tariefsverhoging voor de afvalstoffenheffing, maar dat was nog maar het voorgerecht. Nu wordt het nog veel extremer. Het college heeft nu besluiten voorbereid die de Oldebroeker samenleving keihard gaan raken. Zo extreem maak je het in buurgemeenten niet mee. Waar wel eigenlijk? De voorstellen zijn zo extreem dat mensen zich afvragen: Wie verzint dit?

ABO ziet vertrouwen van de samenleving in de lokale overheid helaas steeds verder afnemen. ABO heeft afgelopen twee jaar met regelmaat de spiegel omhoog gehouden op dit toneel. Velen zagen die spiegel niet. De plaat voor hun hoofd is centimeters dik. Er bestaat een gezegde “nieuwe bezems vegen schoon“. ABO wil er aan toevoegen dat men de bezems dan wel moet gebruiken en er niet tegen aan moet schoppen.

Met andere woorden: wat oppositiepartijen als ABO en nu ook CDA of PVDA en VVD ook roepen over de begroting. Er wordt niet geluisterd. Er bestaat een soort van overtuiging bij CU en SGP van zoals we het altijd deden zo was het goed. De SGP en CU hebben de meerderheid en bepalen de koers voor de komende twee jaar.

Deze koers ziet eruit als een tocht naar de Noordpool. Kil en ijskoud, doorgaande op de oude voet waarbij gemeenschapsgeld zal weglekken naar onderzoeken waar de samenleving niet op zit te wachten. Een koers waarin het college volop gaat investeren in het ambtenarenapparaat. Naar verwachting zal het immers niet bij de recente investering van 1.9 miljoen blijven.

ABO vraagt zich af? In wat voor tijd leven we bij de gemeente Oldebroek eigenlijk? De besluitvorming gaat zoals het 30 jaar geleden ging riep ik als fractievoorzitter twee jaar geleden. De klok is afgelopen twee jaar nog steeds stil blijven staan. Een stap voorwaarts zijn we helaas nog niet gekomen. Na al dat gewissel in het college en raad zitten we nu, halverwege de bestuursperiode, met slechts een aantal andere spelers op het toneel, maar nog steeds in hetzelfde toneelstuk. De afgelopen 10 jaar is er geen of nauwelijks ruimte in de begroting geweest voor nieuw beleid. Stilstand is achteruitgang. En die achteruitgang gaat met de voorliggende begroting gewoon verder.

ABO ziet dit alles en het maakt ABO alleen maar strijdbaarder.

We blijven doorgaan. Dit moet en zal veranderen. ABO heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld tot een stabiele partij met respect en waardering voor elkaars inbreng en inzet voor de samenleving. We krijgen nog steeds nieuwe leden of mensen die hebben aangegeven in toekomst meer in het raadswerk of ondersteuning daarvan voor ABO te willen betekenen. Dat geeft ons kracht om door te gaan.

Na dit algemene deel willen we graag kort inhoudelijk aangeven hoe de ABO-fractie denkt over diverse thema’s en programma’s voor de toekomst van onze mooie gemeente op de Veluwe.

Samenwerking en organisatie

ABO wil een ambtelijke fusie per ommegaande gerealiseerd zien Er zal kritisch beoordeeld moeten worden welke organisatie onderdelen in belang van de samenleving eventueel elders ondergebracht kunnen worden. Uitgangspunt is compacte overheid, dicht bij de burger, waar het wijk- en buurtgericht werken uiteraard een essentieel onderdeel van uitmaakt.

Bestuurscultuur

Wij zijn van mening dat de bestuurscultuur een belangrijk aandachtspunt moet blijven.
Bij het dualisme dienen de taken en verantwoordelijkheden van het college en de raad helder en duidelijk te zijn gescheiden. In het voortraject van de kerntakendiscussie heeft de gemeente diverse bijeenkomsten georganiseerd, met als doel de raad mede een invulling te laten geven aan het te voeren beleid van het college. Met deze handelswijze gaat de raad op de stoel van het college zitten. Dit is uiteraard niet de bedoeling van het dualisme en is strijdig met de controlerende rol van de raad.

Positief is natuurlijk wel het recent genomen besluit om een onafhankelijke integriteittoets af te laten nemen voor nieuwe wethouders in Oldebroek.

Ruimtelijk ontwikkeling

Het is van belang dat er beleid voor particuliere initiatieven komt uitgaande van het principe gelijke monniken gelijke kappen. We bedoelen het protocol particuliere initiatieven waar het college al twee jaar geen prioriteit aan wil geven. Verder moet de gemeente meer overlaten aan de samenleving. Daar waar we kansen zien om dit te doen moeten we meer gaan experimenteren.

Ook is het van belang dat er beleid gemaakt gaat worden om te voorkomen dat verwaarloosde panden het dorpsbeeld in toekomst kunnen ontsieren. De bestaande ontsierende panden dienen uiteraard zo snel mogelijk gesloopt te worden.

Financiën

Duidelijk is dat we naar de toekomst toe minder geld te besteden zullen krijgen. Oldebroek met daarom stoppen met geld uitgeven aan nutteloze onderzoeken en verdere investeringen in eigen organisatie. Het “weglekken” van geld moet stoppen. Verder is een doorlichting gewenst in de prioritering en uitgaven van de portefeuille beheer en onderhoud openbare ruimte. Het  bezuinigingsplan voor 2015 en verder, zal zo veel mogelijk met draagvlak onder de samenleving en in samenspraak met de samenleving moeten worden uitgewerkt .Daarna kan tot besluitvorming door raad kan worden overgegaan.

H2O bedrijventerrein

Samen met Provincie en Heerde en Hattem zal er onmiddellijk een nieuwe koers ingeslagen moeten worden waarbij een ander invulling van (een deel van het) H2O terrein tot de mogelijkheden behoort. Naar verwachting en gelet op de economische ontwikkelingen en toekomstperspectief moeten we er van uitgaan dat veel van de aangekochte gronden geen bestemming voor bedrijfspanden zal krijgen. Het wordt tijd dat we dat onder ogen gaan zien en hier naar gaan handelen. Niet blind doorgaan en miljoenen kostende verkeers -ontsluitingsvarianten op de A28 of A50 gaan onderzoeken.

Milieu

Er zal een update moeten komen van het meerjaren groenbeleidsplan uitgaande van investeringen in toekomstige omgevingskwaliteit in openbare ruimte. Prioriteit van de investeringen moet liggen in dorpskernen en woonwijken. Zoals eerder aangegeven minder aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling en juist meer aandacht voor kwaliteit in van openbare ruimte in bestaande kernen en woonwijken. Tenslotte zal het storten van verontreinigd slib in kolken van onze gemeente met kracht moeten worden bestreden.

Jeugd

De jeugd is de toekomst en goede speelvoorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de buurt. De huidige plannen rondom het stoppen met beheer en onderhoud op speelvoorzieningen van het huidige college zijn desastreus. Om eerlijk te zijn ondoordacht. Het beleid rondom speelplekken zal aangepast moeten naar deze tijd waarbij burgers zelf verantwoordelijkheid nemen. In samenspraak met de samenleving zal er nieuw beleid opgesteld en uitgevoerd moeten worden.

Tenslotte

ABO wil een koers varen waarin de verandering werkelijkheid wordt. Een koers waarin stappen kunnen worden gezet om het vertrouwen van burgers terug te winnen. Stapje voor stapje zal dit gaan. Vertrouwen komt immers te voet en gaat te paard. De koers in de begroting van het huidige college is de koers naar het kille en koude noorden.

We stemmen als ABO tegen die koers. Dat was iedereen al wel duidelijk.

Het is aan de inwoners van de gemeente Oldebroek bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 om te bepalen of zij het prettig vinden in het kille noorden of toch liever voor
de koers van ABO kiest.

—Fractie ABO

Ronald Gerard
Anneke Brandsma
Huub Verberk