Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma (versie 3)  14 okt

WOORD VOORAF

ABO is in 2009 opgericht vanwege de ontevredenheid in de samenleving, die was ontstaan  door de veelbesproken belangenverstrengelingen en de zogenaamde “achterkamertjespolitiek”. Jarenlang was er geen krachtige oppositie gevoerd in de raad.

Een en ander had tot gevolg dat de raad niet meer serieus werd genomen. Ambtelijke informatie werd zelfs een paar uur voor de raadsvergadering beschikbaar gesteld en het was vaak niet voldoende onderbouwd. Meestal ontbrak een goed en betrouwbaar financieel inzicht. Over zeer grote uitgaven was amper een dialoog en over kleine uitgaven was een oeverloze discussie.

Integriteit was zelfs niet bespreekbaar. Als het wel ter sprake kwam, werd het opgevat als een beschuldiging en werd ABO weggezet als een groep “onruststokers”.

Gelukkig constateren wij dat intussen een aantal zaken ten goede is veranderd, maar we zijn er nog lang niet. Wij begrijpen dat veranderen vaak een langzaam proces is.

ABO is anders!  Wij zijn niet gebonden aan landelijke politieke partijen. Wij zijn er voor alle inwoners. Wij maken geen onderscheid in, afkomst, leeftijd, inkomen, geloofsovertuiging en/of ideologische opvattingen. De naam A.B.O staat voor alle bloedgroepen.

Wij willen standpunten innemen die leven in de samenleving. Wij willen zuinig zijn met uw geld en uw leefomgeving. Daarmee willen wij ons onderscheiden van de andere partijen.

Wij moeten onze zetelwinst zelf verdienen, zonder hulp van kopstukken en/of subsidie vanuit Den Haag. Kortom, uw stem moet meer invloed krijgen en dat kan alleen als u ons steunt.

Hieronder volgen onze politieke uitgangspunten en visie op de samenleving, alsook de rol van de politiek daarin. Een verkiezingsprogramma moet worden gezien als een doel wat je graag wilt bereiken en kan niet altijd worden opgevat als een belofte aan de kiezer.

Compromissen sluiten is een onontkoombaar onderdeel van onze democratie.

Lees meer: Verkiezingsprogramma 2014

Beschouwing op begroting 2013-2016

Na een halve bestuursperiode, 2 jaar om precies te zijn, is goed om eens terug te blikken en vooruit te kijken. ABO constateert na twee jaar oppositie nog weinig tot geen verandering in deze gemeente. De bevolking van Oldebroek, die de moeite nam om in maart 2010 naar de stembus te gaan, gaf de SGP en CU samen een meerderheid (10 van de 19 raadsleden), waardoor in feite beide partijen de macht hebben gekregen om te bepalen wat er in onze gemeente wordt besloten.

Dat hebben ze gedaan en dat zullen ze komende tijd ook blijven doen.

Als voorafje kreeg de bevolking de tariefsverhoging voor de afvalstoffenheffing, maar dat was nog maar het voorgerecht. Nu wordt het nog veel extremer. Het college heeft nu besluiten voorbereid die de Oldebroeker samenleving keihard gaan raken. Zo extreem maak je het in buurgemeenten niet mee. Waar wel eigenlijk? De voorstellen zijn zo extreem dat mensen zich afvragen: Wie verzint dit?

Lees meer: Beschouwing op begroting 2013-2016

Standpunten

1.    een sporthal bij de scholengemeenschap “Agnietencollege”.

2.    een recreatieruimte bij het bejaardentehuis Turfhorst.

3.    een heldere en meer voortvarende oplossing voor de problematiek rond het industrieterreintje “De Zeven Heuvels”.

4.    een voor de inwoners van de gemeente vriendelijkere insteek van het toekomstige bestemmingsplan.

5.    faciliteren van een nieuwe huisvesting van de Heuvelruiters (aan de Bovenheigraaf of op de huidige locatie) en zo nodig van de Noord-Veluweruiters cs.(bij voorkeur in Oosterwolde).

6.    zo nodig middels een sollicitatieprocedure wethouders aan te zoeken van buiten de raad, zodat een duidelijke scheiding is tussen bestuurlijke macht en controlerende macht. De wethouders dienen getoetst te worden op hun inhoudelijke inbreng, bestuurlijk inzicht, eerlijkheid, en openheid naar de burgers toe. Zij dienen zich vooraf daartoe te committeren.

7.    vaste termijnen afspreken (eventueel in overleg met betrokkenen), waarbinnen wethouders een besluit dienen te nemen, dit op straffe van een motie van afkeuring.

8.    conflictsituaties tussen gemeente en bewoners bindend laten oplossen door de klachtencommissie, natuurlijk zonder inbreuk te maken op het recht van de burger om alsnog naar de burgerrechter te stappen.

9.    terughoudendheid bij het verlenen van kapvergunningen, en met name waar het betreft “gemeentebomen”.

10.    gratis stort van grof vuil voor de bewoners (zoals dit in het verleden was). Geen wijziging van het systeem van “afvalstoffenheffing”. Geen nieuwe en dure aanschaf van container met chip. Op deze wijze wordt “milieutoerisme tegengegaan”.

11.    vermindering van de onroerende zaak belasting, mede in verband met dalende grondprijzen, zoals geadviseerd door de taxateurs in de gemeente, en vrijstelling daarvan voor niet-commerciële instanties (sportverenigingen, bejaardentehuizen, verpleeginstellingen, etc.). Het geeft geen pas wanneer een wethouder na een onwelgevallig advies de taxateurs in de gemeente buitenspel zet.

12.    terugdraaiing van de onevenredig grote verhoging van grafkosten, zoals ze januari 2009 zijn ingevoerd.

13.    daadkrachtiger optreden tegen de drugshandel in het dorp alsmede tegen het verschijnsel ‘loverboys’.

14.    recente verhoging hondenbelasting ongedaan maken.

15.    een elegante oplossing trachten te vinden voor de permanente bewoning op recreatieparken.

16.    een betere facilitering van de crossfietsvereniging.

17.    de aansturing van de ambtenaren op het gemeentehuis op een meer professionele leest stoelen, zodat het verloop tot een minimum teruggebracht wordt.

18.    de begrotingsmethodiek anders aanpakken. Het geeft geen pas om elke niet begrote post, die niet in de post overige valt, maar via een willekeurige begrotingsaanpassing (er zijn er dit jaar al ruim 50 geweest) achteraf financieel te onderbouwen. Dit maakt het instrument begroten tot een farce. Begrotingen dienen op jaarbasis te worden opgesteld.

19.    wanneer de gemeente het initiatief ontplooit en realiseert om dorpshuizen op te richten, dient zij daar in een later stadium ook (financieel) de consequenties aan te verbinden en te voorkomen dat deze centra door geldgebrek verpauperen.

20.    geen voorkeursbehandelingen, waarbij burgers die het geluk hebben een ingang te hebben bij de wethouders anders behandeld worden dan degenen die dit niet hebben.

21.    de gemeentelijk omroep loco is gedurende een lange periode van jaarlijks een bedrag van circa 10.000 euro onthouden, afkomstig van het Ministerie van Onderwijs en uitgekeerd door het gemeentefonds. De lokale omroep heeft volgens de intentie van wetgever wel recht op deze bedragen. Per 1 januari 2010 wordt “het dringend verzoek” van de overheid omgezet in een wettelijke verplichting, maar dat neemt niet weg dat de gemeente een morele verplichting ten opzichte van de Loco om de in het verleden gemaakte fouten financieel te compenseren.

22.    wij zijn van mening dat er in deze huidige crisistijd juist net niet bezuinigd moet worden op cultuurdragers in onze gemeente, zoals bijvoorbeeld de muziekclubs.

23.    in het leven roepen van een juridisch bureau om individuele burger, die in een conflictsituatie (dreigen te) geraken met de gemeente min of meer kosteloos te assisteren.

24.    bestuurlijke besluitvorming en voorbereiding daartoe dient niet in lokale horecagelegenheden plaats te vinden, om zo de indruk van achterkamertjespolitiek te voorkomen.

25.    Een grondige herziening van de grondpolitiek, tegemoetkomend aan de forse kritiek van de rekenkamer.

26.    Het bedrijventerrein bij Hattemerbroek heeft nog geen enkel bedrijf weten aan te trekken. Bedrijfstechnisch gesproken is dit miljoenen kostende project failliet.