Voorstel ABO over speelplekken naar prullenmand !
Het voorstel van ABO om een volstrekt andere koers te gaan varen met de speelplekken in de gemeente kan in de prullenmand. Het plan dat de ABO samen met de VVD en CDA indiende was afgestemd met diverse vakdeskundigen op het gebied van speelvoorzieningen en tevens besproken met verschillende bewoners en betrokkenen bij speelplekken. CU wethouder Carlo van Dijk was echter niet bereid de koers nu al bij te laten stellen door de raad.

Alle openbare speelplekken verwijderen

Het college van B&W heeft afgelopen zomer op 9 juli 2013 besloten dat ze in gesprek willen met een werkgroep van inwoners en deze laten meedenken om alle speelplekken over te dragen aan de samenleving. De koers van de gemeente blijft er in dat besluit echter wel opgericht om vanaf 1 januari 2015 niets meer voor de speelplekken te doen. De werkgroep met 5 inwoners mag meedenken over drie varianten. Hebben die varianten binnenkort geen voorkeur bij de werkgroep dan is het college van plan alle openbare speeltoestellen en speelplekken te laten verwijderen, aldus het college besluit van 9 juli 2013. De wethouder wilde aan het eind van de discussie in de raadsvergadering uiteindelijk wel toezeggen dat de werkgroep met inwoners nu met een voorstel mag komen om dit te voorkomen.

Eerst besluiten daarna praten met burgers

ABO hekelt de werkwijze waarbij het huidige college keer op keer beslissingen neemt over de samenleving zonder dat er is gesproken met de samenleving.
En als er dan na besluitvorming gesproken wordt met burgers dan moet dat vanuit een beperkte vooraf bepaalde en ingeperkte keuzemogelijkheden. Dit noemt het huidige college van B&W vernieuwen en verbinden in haar collegeprogramma 2010-2014. Hoezo vernieuwen? Hoezo je inwoners serieus nemen?

Bestuurlijke vernieuwing

Deze manier van werken staat bovendien haaks op eerder genomen besluiten door de raad in het kader van bestuurlijke vernieuwing uit het college-akkoord 2010-2014. Er zijn afspraken gemaakt over burgerparticipatie en de participatieladder waarbij inwoners ook konden meebeslissen. Blijkbaar is die ladder ergens op de zolder van het gemeentehuis beland na het besluit uit 2011. We merken er helemaal niets van dat burgers serieus genomen worden en we merken niets van de bestuurlijke vernieuwing.

Vertrouwen

PVDA, SGP en CU spreken vertrouwen uit in het traject dat de wethouder met de werkgroep maakt en wilden het plan van ABO daarom niet steunen. ABO verstoort een proces dat nog niet klaar is, aldus CU-raadslid Henk van Bergeijk op loco radio een avond voor de raadsvergadering. In januari verwacht het college van B&W met een voorstel naar de raad te komen. Of dat voorstel ook voldoende draagvlak vanuit de samenleving zal hebben blijft vooralsnog onbekend.

Ronald Gerard, fractievoorzitter ABO