Beheer van persoonsgegevens door ABO.

Als men lid wordt van ABO worden de persoonsgegevens aan de secretaris aangeleverd.  Voornoemde persoonsgegevens worden ingevoerd in de ledenadministratie van ABO en worden gebruikt voor het Ledenbeheer, de jaarlijkse facturatie, informatierondes, uitnodigingen en eventueel voor de voorbereidingen bij de Kieslijst. Gegevens worden niet met derden gedeeld en niet aan derden doorgegeven.

Aanleiding – AVG.

Naar aanleiding van het in werking treden op 25 mei 2018 van de AVG ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming ) is ABO verplicht te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de AVG.

Uw gegevens

In het ABO bestand registreren wij:

 • Naam, voorletters
 • emailadres
 • woonadres + postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer (mobiel / vast)
 • geboortedatum
 • geslacht
 • ingangsdatum

Gebruik van de gegevens

Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Uitnodigingen
 • Verslagen
 • Facturatie

Collectieve (digitaal per e-mail) verzending vindt plaats middels BCC zodat niemand het mailadres van de ander kan zien.

Op de website staan geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van de foto’s waarbij vooraf door het betreffende lid toestemming is verleend.

Toestemming

Door het, via mail, of invullen van het formulier, aanmelden als lid van de ABO verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens en verleent daarbij toestemming voor gebruik binnen de ABO context en zoals in deze privacyverklaring is verwoord.

Toestemming om gegevens te wijzigen verleent het lid door, via de mail, schriftelijk of telefonisch een bericht te sturen naar de secretaris.

Verwijderen van uw gegevens

Een lid van de ABO dient persoonlijk het lidmaatschap op te zeggen. Dit kan tussentijds of aan het eind van het lopend kalenderjaar door een (mail-)bericht naar de secretaris te sturen. De gegevens worden dan uit het ledenbestand van de secretaris verwijderd. Om administratieve redenen en mogelijke herstelredenen vindt de verwijdering uiterlijk na 6 maanden plaats nadat de opzegging is gemeld.

Beveiliging van uw gegevens

ABO gaat zorgvuldig met uw gegevens om en ABO heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. Het Bestuur ziet hier op toe en legt hier jaarlijks verantwoording over af in de ALV.

Uw rechten

U heeft het (wettelijke) recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen door contact op te nemen met de secretaris of een van uw bestuursleden.

U heeft tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ABO zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen heeft u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover ABO uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U heeft tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.