Trots op onze helden

Regelmatig horen wij hen met loeiende sirenes op weg naar hun bestemming: Brandweerlieden onderweg naar een brand, ongeluk of een andere hulpvraag. Mensen die hun leven wagen om anderen te redden. Een onmisbare taak die vooral door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Een taak die verantwoordelijkheid met zich meebrengt en waarbij veel geoefend wordt om in elke situatie de hulp te kunnen bieden die nodig is. Brandweerlieden, mensen om trots op te zijn!

Kwaliteit vraagt goede faciliteiten

ABO realiseert zich maar al te goed dat naast brandweermensen ook goede faciliteiten noodzakelijk zijn, zoals voertuigen, materiaal en een gebouw. Een gebouw waar brandweerlieden zich prettig voelen, samen kunnen zijn om er voor elkaar te zijn. Een plek dat is voorzien van goede trainingsmogelijkheden om steeds weer op het hoogste niveau hulp te kunnen bieden.

Het huidige brandweergebouw heeft zijn beste tijd wel gehad, die conclusie deelt ABO ook zeker met het college. Een verbetering, met daarbij een andere locatie is wat ABO betreft noodzakelijk.

Kiezen van een toepasselijke nieuwe locatie

Inmiddels loopt dit selectieproces alweer een tijdje en werd er afgelopen donderdag 26 september 2019 een voorstel ter besluitvorming aangeboden. Daar schrokken wij als ABO wel van. We konden als Raad kiezen voor 1 locatie, een ja of nee. Dat lijkt dus erg makkelijk en in dit geval konden we eenvoudig zeggen dat de kans dat het door gaat ook 50% is. Maar zo hoort het in een democratisch proces waar draagvlak en overleg met betrokkenen belangrijke uitgangspunten zijn, niet.

Een goed gestart proces dat uit de bocht gaat vliegen…

Graag nemen we jullie nog even mee terug naar een aantal maanden geleden. Er was een gesprek met omwonenden en andere betrokkenen over de brandweerkazerne. En nee dat betrof niet deze uiteindelijk voorgestelde locatie, maar de locatie van de oude school naast het Gemeentehuis.

ABO was met name erg positief over het feit dat omwonenden en betrokkenen van te voren bij het proces werden betrokken. Alleen was ABO (net zoals andere partijen) niet blij met de locatie.

Gelukkig zag het college dat ook in. Een nieuwe ronde volgde.

Afgelopen commissievergadering (september) kwam de brandweerkazerne opnieuw aan bod, met daarbij diverse locaties die onderzocht zijn en waaraan punten zijn toegekend op basis van dekkingsgebied, ruimtelijke inpasbaarheid, invloed woon- en leefklimaat en verkeersveiligheid.

Er zijn 9 locaties onderzocht, waarvan er 2 af vielen om begrijpelijke redenen. Van de 6 overige locaties zijn 5 locaties met een bijna gelijke score. Een goede voorbereiding, met daarbij meerdere alternatieve locaties: dat stemde ABO tevreden. Tot zover ging het dus zoals het ook hoort.

Zo hoort het niet!

De tevredenheid sloeg helaas om toen wij tijdens de commissievergadering merkten dat omwonenden niet betrokken zijn bij het proces. Terwijl wij moesten denken aan alle omwonenden die bij een vorige bijeenkomst wél uitgenodigd waren. Een groot en onbegrijpelijk contrast. Van een goede voorbereiding met omwonenden, naar een slecht vervolg met heel misschien nog een goede  locatie? Naar een locatie die beter scoort, maar dan gewoon vergeten om de omwonenden er op tijd bij te betrekken? Waarom de goede en afgesproken uitgangspunten en werkwijze overboord gooien? Onbegrijpelijk en niet de weg die we gezamenlijk met Oldebroek zijn ingegaan. En zeker niet de weg die ABO acceptabel vindt.

Vervolg en resultaat

In het eindvoorstel zien we dat de voorgestelde locatie voordelen en nadelen heeft. Voordelen zoals goede aanrijtijden en het dekkingsgebied. Het brandweerkorps van Oldebroek is daarom een uitgesproken voorstander van deze locatie. En dat is uiteraard een heel belangrijke doelgroep. Nadelen betroffen de huidige landschappelijke kwaliteit (laten we maar gerust stellen een uniek stuk) en de agrarische bestemming. Er moet dus een wijziging van de bestemming plaatsvinden en de procedure kan vertragen door zienswijzen en beroepsprocedures. Een goede communicatie (iets waar we in Oldebroek toch altijd veel waarde aan hechten) kan dat risico verkleinen. ABO vindt het dus onbegrijpelijk waarom omwonenden niet eerder bij dit vervolgproces zijn betrokken. Even los van het feit dat ABO zich realiseert dat met de keuze voor deze locatie we veiligheid en een effectieve brandbestrijding in dit geval boven landschappelijke kwaliteit laten gelden.

Behandeling in de Gemeenteraad

U kunt zich voorstellen dat met name de aanpak voor behoorlijk veel onvrede en discussie in de Gemeenteraad heeft gezorgd.  ABO was met stomheid geslagen dat de omwonenden niet meer betrokken waren bij het 2e deel, het selecteren en beoordelen van een aantal alternatieve locaties.  Het voorstel omvat de voorkeur van 1 locatie, waarbij het college overtuigd is van de juiste keuze. En ook dan moeten omwonenden betrokken worden!  Dit is niet de manier waarop overheid met haar inwoners omgaat en past zeker niet bij wat we met elkaar hebben afgesproken in onder andere ‘OldebroekvoorMekaar’.

Tevens heeft ABO diverse kritische vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen bij de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG), n.a.v. recente ontwikkelingen waarbij kenbaar is gemaakt dat dat ‘bezem door de brandweer’ wordt gehaald. Het college heeft ABO verzekerd dat er geen gevolgen zijn voor de Oldebroekse brandweer en een nieuwe locatie nog steeds aan de eisen en omvang moet voldoen conform het voorstel.

Instemming maar op voorwaarde dat…

Alles overwegende m.b.t. het algemene belang, inclusief de toezeggingen van het college om alsnog actief met de omwonenden in gesprek te gaan en de omwonenden te betrekken bij de invulling van het landschappelijke kwaliteit, heeft ABO besloten met het gedane voorstel akkoord te gaan. U kunt er van uitgaan dat wij vanuit de ABO de gedane toezeggingen nauwgezet gaan volgen en u van de voortgang en het resultaat op de hoogte zullen houden!

Uiteindelijk is het voorstel RAAD breed aangenomen en wensen wij onze brandweerlieden een fijn onderkomen!

Heeft u naar aanleiding van dit Raadsbesluit dan wel over andere onderwerpen die u bezig houden, vragen: neem contact met ons op en wij gaan er voor u mee aan de slag!

Fractie ABO

abo-brandweer