Kies Lokaal stem ABO

ABO is anders, ABO is er voor u!

Wij zijn niet gebonden aan landelijke politieke partijen.

ABO is er voor alle inwoners en wij maken geen onderscheid in afkomst, leeftijd, inkomen, geloofsovertuiging en/of ideologische opvattingen.

De naam A.B.O. staat voor alle bloedgroepen in Oldebroek.

Wij nemen standpunten in op onderwerpen die actueel zijn en de juiste aandacht nodig hebben voor de samenleving.

Wij zijn kostenbewust en zijn zuinig op uw leefomgeving.

Daarmee onderscheiden wij ons van de andere partijen.

ABO is een jonge lokale partij opgericht in 2009. Wij blijven ons inzetten voor vernieuwing en eerlijkheid in de politiek. Met als doel dat de politiek weer aansluiting vindt en past bij de huidige tijd en samenleving: Sociaal, Eerlijk, Transparant!

ABO gaat zich de komende bestuursperiode inzetten op de volgende 6 thema’s:

1- Lastenverlichting toepassen

2- Leefbaarheid verhogen

3- Duurzaamheid en veiligheid verbeteren

4- Sociaal Domein optimaliseren

5- Ondernemerschap en initiatief bevorderen

6- Vernieuwing ondersteunen

Onze standpunten:

1. Lastenverlichting toepassen

a) Gratis storten van grof afval (=grondstof). Het betalen aan de poort bij van Werven voor bijvoorbeeld oude meubels of beperkte hoeveelheden bouw en sloopafval moet z.s.m. afgeschaft worden.

b) Forse kosten verlaging voor de aanvraag en aanschaf van de gehandicaptenparkeerkaart.

2. Leefbaarheid verhogen

c) De leefbaarheid in de woonkernen verhogen door aandacht op en inzet om de geluidsproblematiek van de A28 terug te dringen.

d) Inzetten op een kwaliteitsslag in de openbare ruimte met aandacht van meer en ook kwalitatief beter openbaar groen.

e) Extra aandacht voor de kleine dorpskernen en het buitengebied. Verpaupering dient voorkomen te worden.

f) Behoud van basisscholen in kleine dorpskernen is essentieel.

g) Mogelijkheden onderzoeken om bestaande en toekomstige zendmasten: dus zo veel/ver mogelijk buiten woonwijken te plaatsen.

h) Meer rekening houden en beter inspelen op toekomstige klimaatveranderingen.

i) Wij blijven tégen de plaatsing van windmolens in Hattemerbroek. Géén windmolens op deze plek.

j) Laagvliegroutes vanuit Lelystad over de Veluwe en in het bijzonder over Wezep en Hattemerbroek zijn absurd.

k) Vrijwilligers verdienen goede ondersteuning en waardering vanuit de gemeente.

l) Stimuleren van meer activiteiten en evenementen voor de jeugd  o.a.15-25 jaar.

m) Onderzoek uitvoeren naar de recreatiewensen van de jeugd. En op basis daarvan een actieplan opstellen.

n) Komende jaren versneld ombouwen van alle bestaande openbare verlichting naar duurzame LED verlichting.

3. Duurzaamheid en veiligheid verbeteren

o) Veilige oversteekvoorziening(en) en verbeterde bereikbaarheid (óók) voor minder validen o.a. in het centrum van Oldebroek (Zuiderzeestraatweg) en in Wezep.

p) Meer rekening houden met en beter inspelen op toekomstige klimaatveranderingen.

q) Plaatsing van zonnepanelen op overheidsgebouwen en/of wellicht een gedeelte van het H2O bedrijventerrein, juicht de ABO van harte toe.

r) Statiegeld op blikjes en kleine flesjes gaan toepassen.

4. Ondernemerschap en initiatief bevorderen

s) Gelijke behandeling voor iedereen. Nog steeds voelen met name kleine ondernemers zich in sommige gevallen helaas anders behandeld dan grotere (en de grootste) ondernemers.

t) Het initiatief van de lokale vrachtwagenchauffeurs uit onze gemeente om zelf een parkeerplaats voor hun voertuigen te realiseren moet gefaciliteerd worden.

5. Sociaal Domein optimaliseren

u) Jeugdhulp toegankelijker maken door vroeg-signalering (sneller herkennen en actie ondernemen).

v) Meer op de persoon afstemmen en waar mogelijk ook maatwerk toepassen voor arbeidsongeschikten en jongeren met een verstandelijke beperking.

w) Nu al gaan voorbereiden op een passende begroting, met name ten gevolge van vergrijzing en betere woonvoorzieningen, zodat we over ’n paar jaar niet onaangenaam verrast worden.

6. Vernieuwing ondersteunen

x)  Méér invloed van inwoners op gemeentelijke plannen vanaf  de start  van ontwikkelingen. Introduceer en organiseer als gemeente altijd begin- inspraak voor de inwoners.

y)  Structureel aandacht voor kwaliteit en integriteit in de gemeentelijke organisatie.

aa) Verder ontwikkelen van de burgerbegroting om inwoners zelf meer invloed en zeggenschap te geven. Past perfect bij Oldebroek voor mekaar!

ab) Een eenduidiger en  inwonervriendelijkere werkwijze van de gemeentelijke

opsporingsambtenaren (BOA’s).

ac) Méér aandacht en hulp voor de stille armoede en stille problematiek bij huishoudens.

ad) Door de kerntakendiscussie zijn onder andere subsidies vervallen. ABO vindt het hoog tijd dat dit herzien wordt en waar nodig ook snel wordt bijgesteld.