INSPREEKBIJDRAGE 9 mei 2012 of wel de Jules Verne nota

Het is nog geen twee weken geleden dat voor een uitverkochte tribune het verenigingsleven in ons dorp te hoop liep. Wel een levenslustig volkje zullen de commissieleden gedacht hebben, maar of de boodschap overgekomen is wordt betwijfeld. Immers, nu, enige tijd later, gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag en wordt er ruim honderdduizend euro gevoteerd voor de realisatie van een toekomstvisie 2030, dat wil zeggen een visie over de verre toekomst, alsof wij thans in het archief duiken om de visie uit 1993 tot ons te nemen.

Zo een dergelijke visie bestaat zal men daar erg lacherig over doen. Niemand in de gemeente Oldebroek is in staat een dergelijke visie op papier te zetten, vandaar dat men “visionaire” ambtelijke buitenstaanders moet aantrekken. Ongetwijfeld heeft men daar de kermissen in Nederland voor afgestruind om de juiste bevoegde waarzegger te vinden, zodat deze in het koffiedik kan kijken en om zo nodig een Tarot kaartje te leggen (in de hoop dat men niet “de dood” trekt).

Vandaar dat ik nogmaals uit het archief  een visie (van Jules Verne) van ruim een jaar geleden maar eens uit de kast haal. Mocht de raad akkoord gaan met deze verkwisten uitgave (in het kader van dweilen met de kraan open) dan dienen zij zich te realiseren dat hierover over krap twee jaar bij de burger in Oldebroek verantwoording afgelegd moet worden. Een dergelijk besluit zal ook in de media op voldoende belangstelling kunnen rekenen.

Gemeente Oldebroek 2030:

Wegens doorslaand succes besluit het college het in 2010 ontplooide initiatief te herhalen en 250,000 euro uit te trekken voor een studie naar de Toekomstvisie 2050. Op het voormalig bedrijventerrein in Hattemerbroek wordt door oud-wethouder Veldhoen een nieuw sportcomplex, voorzien van kunstgras, geopend waar alle sportverenigingen, uit de gemeente zijn gehuisvest. Dit complex is naar hem als initiatiefnemer vernoemd. Daarnaast wordt op deze locatie ook het wethouder Jan Klein hippisch centrum geopend waar de Heuvelruiters en de Noord Veluwe Ruiters (er zijn inmiddels fusiebesprekingen gaande) hun activiteiten zullen ontplooien. Dit bedrijventerrein heeft de laatste financiële reserves van de gemeente opgesoupeerd, namelijk de 8 miljoen Euro aan NUON-gelden. Ingrijpen door de provincie dreigt.

Door de toenemende woningbouwactiviteiten in Oldebroek en de te verwachten toeloop van bezoekers aan het nieuwe wethouder Veldhoen-sportcomplex, alsmede een grote toeloop van Poolse werknemers, is er een verkeersinfarct ontstaan bij de op- en afritten van de A28, ook nu deze naar het noorden verlegd zijn. Het college heeft daartoe wederom een projectbureau aangetrokken om de situatie te evalueren. De kosten bedragen hiervan 200.000 euro.

De in 2011 aangetreden burgemeester gaat met pensioen. Hierbij wordt hem een Koninklijke onderscheiding (officier – dus geen lid – in de orde van Oranje Nassau) uitgereikt.

De oprichter van ABO bereikt de tachtigjarige leeftijd. De harde kern van ABO viert dit door middel van een aubade in zorgcentrum De Olifant in Oldebroek. Helaas zit er geen Koninklijke onderscheiding voor hem in.

ABO heeft inmiddels 9 van 19 zetels in de raad, maar wordt nog steeds door de overige partijen buiten het college gehouden en zit derhalve nog immer in de oppositiebankjes.
Om veiligheidsredenen (de spoorbomen functioneren nog steeds niet naar behoren) wordt het station te Wezep opgeheven.

Besloten wordt het gemeentehuis geheel te renoveren, omdat men door gewijzigde inzichten tot de conclusie is gekomen dat de indeling zoals deze in 2011 is vastgesteld, achterhaald is en niet naar bevrediging functioneert. Hiervoor is een bedrag van 5 miljoen Euro begroot. Fusies en/of samengaan met omliggende gemeente zijn nog immer onderwerp van gesprek.
De allerlaatste laanbomen in de gemeente worden gekapt. Wortelopdruk en aantasting van het rioleringssysteem liggen hieraan ten grondslag.

Het college besluit om nieuwe initiatieven te ontplooien om de  voortdurende impasse bij de verloederde locaties “Amsberg” en “Koops” te beëindigen.

Het college haalt een oud plan uit de kast om een rondweg om Oldebroek centrum te realiseren. Verstoppingen en parkeeroverlast zijn hiertoe de aanleiding.

Inmiddels is de eerste spade de grond ingegaan voor de rondweg ’t Harde. Ondanks verzet van de gemeente Oldebroek heeft de provincie toch besloten deze rondweg op grondgebied van Oldebroek aan te moeten leggen..

De werkgroep Oosterwolde is bezig om een herzien multi-functioneel onderzoek uit te voeren naar de leefbaarheid van deze dorpskern. Dit gebaseerd op een onderzoek uit 2009. Het idee wordt welwillend door het college ontvangen, maar men houdt een slag om de arm voor wat betreft de financiële consequenties.

Om de oppositie tevreden te stellen gaat de gemeente akkoord met een milieuvriendelijk maaibeleid van de bermen. Een lang gekoesterde wens komt tevens in vervulling, doordat imkers de gelegenheid geboden wordt om bijenkasten op diverse plaatsen in de gemeente neer te zetten. Het begrip “wethouder Hoorn-honing” doet zijn intrede.

Het recentelijk verbouwde gemeentehuis van Oldebroek komt vermoedelijk leeg te staan, omdat door een te verwachten herindeling Oldebroek van provinciewege gefuseerd zal gaan worden met één van de aangrenzende gemeenten. Niettemin is de voorgenomen renovatie door de raad goedgekeurd en gaat derhalve door.

Als gevolg van bezuinigingen is het zwembad van Oldebroek nog slechts één dag in de week open. Er woedt een felle politieke strijd in de gemeente of dat de zaterdag of de zondag moet worden. De wethouder van financiën heeft echter reeds aangekondigd dat wellicht als gevolg van verdere bezuinigingen het zwembad nog maar een halve dag in de week geopend kan worden.

Een grootondernemer uit het dorp dient bij de gemeente wederom een verzoek in voor de bouw van dit maal slechts één windmolen. Eerdere verzoeken voor de bouw van meerdere windmolens hebben hun meerdere gevonden in Don Quichotte.

Was getekend,

Jules Verne

(net terug van een reis om de wereld in 80 dagen, vandaar enige vertraging bij het presenteren van deze toekomstvisie. Maar hij blijft wel actueel)