Als lokale partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) gaan wij wederom deel uitmaken van de coalitie samen met de CU en de SGP in de gemeente Oldebroek. In een team van 3 wethouders gaat u de komende periode uitvoering geven aan het bestuursakkoord 2018-2022. Als u een ervaren lokaal bestuurder bent en dit u aanspreekt, verzoeken wij u ons te benaderen.

De portefeuille waar de ABO-bestuurder zich op gaat richten bestaat uit

* Dorpsgericht werken

* Sport & accommodatiebeleid

* Beheer openbare ruimte

* Grondbedrijf

* Recreatie& Toerisme

* Mobiliteit (verkeer)

* Dienstverlening aan de inwoners

Ruime ervaring op bovengenoemde portefeuille is een pré.

Wij verzoek u uw belangstelling graag kenbaar te maken voor 21 mei 2018 door uw schriftelijke motivatie en uw CV op te sturen naar de voorzitter van ABO.

Dhr. R. Gerard,

Wortelakker 28,

8091 ME WEZEP

Ingezonden reacties worden discreet in behandeling genomen.

Nadere informatie opvragen ( bijvoorbeeld toezending van concept bestuursakkoord) is mogelijk.

Uw verzoek om nadere informatie en/of uw motivatie en CV s.v.p. sturen naar renbgerard@hetnet.nl. Telefonische informatie is ook mogelijk via tel: 038-3763485

(raadslid en fractievoorzitter ABO, Andre Boer)

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 25 en/of 26 mei

In de selectie- en adviescommissie zijn naast het bestuur en de fractieleden van ABO tevens vertegenwoordigers van CU en SGP uit Oldebroek aanwezig

____________

Functieprofiel

Algemeen

Een ABO wethouder onderscheidt zich door zijn/haar toekomstgerichte, vernieuwende en onderzoekende houding. Hij/zij laat zich leiden door het eerlijke, sociale en transparante gedachtegoed van ABO.

Zijn/haar persoonlijkheid kan als volgt worden omschreven:
Intelligentie: hij/zij zal zeker idealistisch zijn, maar is in het denken logisch en analytisch.

Emotionele stabiliteit: hij/zij laat zich niet snel uit het evenwicht brengen, reageert niet snel defensief of geprikkeld op tegenstand maar is wel enthousiast en betrokken.

Open van geest: hij/zij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch in het denken. Hij/zij staat open voor zijn omgeving, zowel lokaal als regionaal. Hierbij zal hij/zij niet bang zijn nog niet gebaande paden te betreden.

Extraversie: hij/zij is niet introvert van karakter en het kost hem/haar geen moeite om anderen te benaderen.

Initiatief: hij/zij is initiatiefrijk en betrokken bij een groot aantal verschillende (maatschappelijke) gebieden.

Naast bovenstaande persoonlijkheidskenmerken die de politicus kenmerken, dient hij/zij, ongeacht zijn/haar profiel, te beschikken over de volgende kerncompetenties:

Integriteit: Handelen in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen en is wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken.

Team- en netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werkgerelateerde doelen te realiseren.

Onderhandeling- en aanpassingsvermogen: Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen zodat een goed resultaat wordt bereikt zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie en persoonlijk overwicht.

Initiatief en overtuigingskracht: Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen. Erin slagen anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en ze hier enthousiast voor weten te maken.

Politieke sensitiviteit en profilering: Inzicht in staatsinrichting en maatschappelijke en politieke processen.

Zien van politieke kansen en gevaren: Weten wat wel en niet kan, wanneer dingen moeten gebeuren.

Zich sterk extern gericht profileren.

Woonplaats: Hij/zij moet in de gemeente Oldebroek wonen of bereid zijn op termijn daar naartoe te verhuizen.

Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Stressbestendigheid: Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.

Analytisch vermogen: Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in hoofd- en bijzaken.