UPDATE: Helaas is het ABO niet gelukt om deel te nemen aan de nieuwe coalitie in Oldebroek. Nadat geheel onverwachts de ChristenUnie per brief heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in een coalitie met ABO.

Meer informatie via onze persbericht: https://abo-oldebroek.nl/abo-christenunie-oldebroek-steekt-ons-een-dolk-in-de-rug/

We danken de kandidaten die tijd en moeite hebben genomen om zich beschikbaar te stellen!


Als lokale partij Algemeen Belang Oldebroek (ABO) zijn we voornemens om samen met De ChristenUnie en de SGP tot een bestuursakkoord te komen. In een team van 3 wethouders gaat u de komende periode uitvoering geven aan het bestuursakkoord 2022-2026.

Bent u:

 • een ervaren lokale bestuurder,
 • die affiniteit heeft met de Noord Veluwe en/of de regio Zwolle,
 • en beschikbaar voor meer dan 1 periode? Dan verzoeken wij u ons te benaderen.

De portefeuille waar de ABO-bestuurder zich waarschijnlijk op gaat richten:

 • Recreatie & Toerisme
 • Dorps en wijkgericht gericht werken
 • Mobiliteit & Bereikbaarheid (w.o. verkeer)
 • Sport & accommodatiebeleid
 • Beheer openbare ruimte
 • Grondbedrijf
 • Dienstverlening aan de inwoners

Ruime ervaring op bovengenoemde portefeuille is een pré. Wij verzoek u uw belangstelling graag kenbaar te maken voor woensdag 18 mei 2022 door uw schriftelijke motivatie en uw CV op te sturen naar de voorzitter van ABO:

Dhr. R. Gerard, Wortelakker 28, 8091 ME WEZEP

Ingezonden reacties worden discreet in behandeling genomen.

Uw verzoek om nadere informatie en/of uw motivatie en CV s.v.p. sturen naar renbgerard@hetnet.nl. Telefonische informatie is mogelijk via tel: 038-3763485 (raadslid en fractievoorzitter Andre Boer)

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 23 en/of 24 mei. In de selectie- en adviescommissie zijn naast het bestuur en de fractieleden van ABO tevens vertegenwoordigers van onze coalitiegenoten uit Oldebroek aanwezig.


Functieprofiel wethouder ABO

Een ABO wethouder onderscheidt zich door zijn toekomst gerichte, vernieuwende en onderzoekende houding. Hij/zij laat zich leiden door het gedachtegoed van ABO. In 2009 ontstaan als protestpartij maar alweer twee bestuursperioden als niet-confessionele partij deel uitmakend van het college van B&W. Eerlijk, transparant, van en voor de inwoners van de gemeente Oldebroek zijn de kernwaarden van ABO.

Zijn/haar persoonlijkheid kan als volgt worden omschreven:

 • Intelligentie: hij/zij zal zeker idealistisch en sociaal bewogen zijn, en is in het denken logisch en analytisch.
 • Emotionele stabiliteit: hij/zij laat zich niet snel uit het evenwicht brengen, reageert niet snel defensief of geprikkeld op tegenstand maar is wel enthousiast en betrokken.
 • Open van geest: hij/zij is onderzoekend en nieuwsgierig van aard en zeker niet dogmatisch in het denken. Hij/zij staat open voor zijn omgeving, zowel lokaal als regionaal. Hierbij zal hij/zij niet bang zijn nog niet gebaande paden te betreden.
 • Extraversie: hij/zij is niet introvert van karakter en het kost hem geen moeite om anderen te benaderen.
 • Initiatief: hij/zij is initiatiefrijk en betrokken bij een meerdere, verschillende (maatschappelijke) gebieden.

Naast bovenstaande persoonlijkheidskenmerken die de politicus kenmerken, dient hij/zij, ongeacht zijn profiel, te beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Integriteit: Handelen in woord en daad binnen algemeen aanvaardbare sociale en ethische normen en is, wanneer nodig zelf daarop aanspreekbaar en durft ook anderen hierop aan te spreken.
 • Team- en netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werkgerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandeling- en aanpassingsvermogen: Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen zodat een goed resultaat wordt bereikt zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen. Acceptatie voor ideeën en standpunten verkrijgen door communicatie en persoonlijk overwicht.
 • Initiatief en overtuigingskracht: Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen. Erin slagen anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en ze hier enthousiast voor weten te maken.
 • Politieke sensitiviteit en profilering: Inzicht in staatsinrichting en maatschappelijke en politieke processen.
 • Zien van politieke kansen en gevaren: Weten wat wel en niet kan, wanneer dingen moeten gebeuren.
 • Zich sterk extern gericht profileren. De beoogde kandidaat is- naast lid van het college – ook het ABO gezicht naar de inwoners en andere belanghebbenden. Bekendheid met het gebruik van social media is een must.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Stressbestendigheid: Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.
 • Analytisch vermogen: Het vermogen een probleem te analyseren en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.

Woonplaats: Onze voorkeur gaat er naar uit dat onze wethouder of in gemeente Oldebroek gaat wonen of bereid is op termijn daar naartoe te verhuizen. Of in de regio / nabijheid woonachtig is (er is ontheffing mogelijk om buiten de gemeente Oldebroek te wonen).