Op maandag 23 mei jl. hebben wij, ABO en ChristenUnie, een gesprek gehad zoals dat in de raadsvergadering van 16 mei jl. is toegezegd door deze fracties. Directe aanleiding was de brief van de ChristenUnie aan de informateur waarin zij aangaf geen vertrouwen meer te hebben in het voortzetten van de formatiegesprekken met de ABO. In een open gesprek zijn gevoeligheden en feiten uitgewisseld over de gang van zaken tussen 16 maart jl. en het moment van het afbreken van de formatiegesprekken. Er is over en weer toelichting gegeven over de gerezen meningsverschillen. Hierdoor is er meer begrip bij beiden ontstaan en is afgesproken elkaar in voorkomende gevallen direct te bevragen indien dat aan de orde is. Daarmee is ruimte ontstaan waardoor het volgens ABO en ChristenUnie mogelijk is om samen met de andere 5 fracties constructief samen te werken in de gemeenteraad voor het welzijn van onze inwoners. Aan het einde van het gesprek is afgesproken dat wij beide verslag doen van het besprokene aan de informateur, zodat hij dit mee kan nemen in zijn nieuwe advies. Deze gesprekken hebben later die avond plaats gevonden. Wij wachten het advies van de informateur af.

De fracties van ChristenUnie en ABO