Afgelopen donderdag moest de gemeenteraad een principebesluit nemen over een bouwplan in Wezep naast het Zwembad de Veldkamp. De fractie van ABO vindt het initiatief van een aantal senioren voor het bouwplan op zich fantastisch. Maar dan niet op deze locatie ten koste van veel openbaar groen en ook niet onder de voorwaarden die het college van B&W met de initiatiefnemers wenst af te spreken.

De initiatiefnemers voor het bouwplan zijn van plan het gebouw de Klinker te slopen en op die locatie een nieuwbouwplan met 10 ruime seniorenwoningen te bouwen. Om dit bouwplan mogelijk te maken moet naast het terrein van de Klinker nog ruim 2250 m2 openbaar groen opgeofferd worden.

Verder hebben de initiatiefnemers van het bouwplan afgesproken met het College van B&W dat zij niet de geldende door de raad vastgestelde grondprijs hoefden te betalen. Eén strook openbaar groen van 1100 m2 kon zelfs voor 1 euro worden overgenomen. In totaal was het voordeel voor de initiatiefnemers van het bouwplan een bedrag van enkele tonnen. Het succesvolle initiatief van het Leger des Heils dat momenteel gehuisvest is in de Klinker moet hierdoor op zoek naar een andere locatie.

De SGP-fractie stond afgelopen donderdag vierkant vóór dit bouwplan en als enige partij ook vóór de bijzonder gunstige financiële voorwaarden. Naast de SGP waren helaas alle andere politiek partijen voorstander van het bouwplan en voorstander van sloop van de Klinker maar wel tegen de financiële voorwaarden. Alléén ABO was tegen dit principebesluit om deze bouw op deze locatie mogelijk te maken. Hieronder onze uitleg waarom we hier tegen hebben gestemd

1) Ophouden met meten met verschillende maten!

Gelijke monniken gelijke kappen is het principe van ABO. Gelijke behandeling voor iedereen.

Dit meten met verschillende maten is: “NOT done”.

2) Behoud van openbaar groen in de wijk is belangrijk!

Het belang van behoud van openbaar groen in woonwijken werd helaas alléén door ABO benadrukt tijdens de vergadering. Voor het bouwplan Souman Spakman in de nabije omgeving is ook al veel openbaar groen en speelruimte voor de jeugd verdwenen in ruil voor woningen. Dit opofferen van openbaar groen gaat ten koste van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Er zijn en komen genoeg alternatieve locaties waar dit bouwplan van de senioren in de toekomst zou passen. Waarom is er niet naar alternatieve locaties gekeken voor dit bouwplan?

3)Twijfels over draagvlak – inspraak woonomgeving?

Het college van B&W benadrukte dat er veel draagvlak was voor het bouwplan. ABO betwijfelt deze bewering omdat onlangs meerdere verontruste telefoontjes en berichten van inwoners uit de wijk bij ABO zijn binnengekomen. Het openbaar groen is van de wijk en niet alleen van een aantal direct aanwonende die alleen bevraagd zijn of ze zich in het bouwplan konden vinden.

SGP Wethouder Westenbroek benadrukte wel dat er nadat de raad zou instemmen er voor de omwonenden nog voldoende inspraak en bezwaar mogelijkheden komen voor de woonomgeving. Maar wat is daar nog het nut van als de raad haar principebesluit dat er op deze locatie zoveel woningen gebouwd mogen worden al is genomen? Hoe serieus worden de raad en de betrokken bewoners genomen?

Oplossing volgens ABO

Andre Boer, fractievoorzitter van ABO vertelde afgelopen donderdag aan het College van B&W dat zij de huidige situatie en activiteiten van het Leger des Heils in de Klinker beter kunnen omarmen en het gesprek over een huurovereenkomst van het gemeentelijke gebouw de Klinker kunnen aanbieden. Het woningbouw plan van de senioren kan volgens ABO, onder de voor iedereen geldende voorwaarden veel beter ingepast worden op één van de vrijkomende locaties van basisscholen die komende jaren gaan fuseren. Meerdere toekomstige bouwlocaties liggen dicht bij het winkelcentrum en overige voorzieningen.

Fractie ABO