De partijen hebben overeenstemming bereikt over onderwerpen waaraan zij de komende bestuursperiode aandacht gaan geven. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling.

Na de verkiezingen op 21 maart 2018 zijn door alle fracties in de gemeenteraad thema’s genoemd, die voor de bestuursperiode 2018-2022 belangrijk zijn voor de inwoners van onze gemeente. Over deze thema’s is gedebatteerd in een openbare raadsbijeenkomst op 5 april 2018. De partijen hebben de uitkomst van dat debat meegegeven voor de nieuwe bestuursovereenkomst.

De burgemeester van Kampen, de heer B. Koelewijn, deed een verkennend onderzoek. Hierna zijn ChristenUnie, SGP en ABO onder zijn leiding het overleg aangegaan om te komen tot de opstelling van een bestuursovereenkomst en de samenstelling van het college voor de komende jaren.

De partijen hebben in de afgelopen weken een aantal keren overlegd. Op woensdag 2 mei 2018 hebben zij overeenstemming bereikt over een bestuursovereenkomst. Ook is de verdeling van de portefeuilles voor de wethouders vastgesteld.

Door de vakantieperiode wordt de overeenkomst op maandag 14 mei 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis door de fractievoorzitters van ChristenUnie, SGP en ABO ondertekend en gepresenteerd. Vanaf dat moment is de overeenkomst voor iedereen in te zien.

De werkzaamheden van de heer Koelewijn zijn afgerond. “Ik ben blij met de wijze waarop de partijen met elkaar in gesprek zijn geweest. Dit was constructief, gericht op resultaat en in een goede sfeer”.

De komende weken werken de partijen aan de samenstelling van een college. Kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie is mevrouw Liesbeth Vos – Van de Weg. Zij krijgt de portefeuille sociaal domein. De fracties van SGP en ABO gaan de komende weken gesprekken voeren met kandidaten voor de functie van wethouder. De wethouder van de SGP krijgt de portefeuilles ruimtelijk domein en bedrijfsvoering. De wethouder van de ABO wordt verantwoordelijk voor leefbaarheid en dienstverlening.