Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. de begroting 2019. Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

1.     Vaststelling beleidsplan sociaal domein 2019-2022

Anita Klein Gansei nam het woord namens de ABO, maar kon hier tevens erg kort en krachtig over zijn. Het thema was uitvoerig besproken tijdens de commissie samenleving, waarbij ABO positief heeft gereageerd. Het beleidsplan is samen met inwoners van Oldebroek opgesteld, iets wat ABO van harte ondersteunt. ABO is blij met het feit dat de inwoners van onze gemeente meer gezien en gehoord worden als het gaat om belangrijke beslissingen die de gemeente maakt. Desondanks blijft ABO kritisch en zal ABO zich hard maken voor alle inwoners van Oldebroek en haar kernen.  ABO wil dankzeggen voor het advies en beleidsplan sociaal domein en is blij dat er in de reactie op het advies beleidsplan sociaal domein ook de feedback is verwerkt. ABO vind dat er een goede, stevige basis is gelegd voor de toekomst. ABO heeft tijdens de raad aangegeven het besluit te steunen.

2.     Vaststelling begroting 2019

Andre Boer, nam als fractievoorzitter het woord:

‘ABO ziet met genoegen dat deze eerste begroting van de nieuwe coalitie er goed en solide uitziet.

Wij zijn op weg naar een duurzaam Oldebroek en dat is het motto van het coalitieakkoord.

Duurzaam want de begroting is gericht op een hechtere samenleving. Oldebroek voor Mekaar is immers onze gezamenlijke missie.

Duurzaam want we maken ons sterk voor een gezond ondernemersklimaat, waarin initiatieven van ondernemers op waarde worden geschat en waar nodig en mogelijk ook worden ondersteund.

Duurzaam want we presenteren voor het komende jaar een sluitende begroting.

En niet in de laatste plaats Duurzaam want we streven naar een klimaat-neutrale gemeente.

Een lange termijn doel waar de eerste betekenisvolle stappen vandaag en morgen worden gezet.

ABO maakt zich binnen het coalitieakkoord sterk voor het ondersteunen van bewonersinitiatieven, duurzaamheid, de fysieke woonomgeving en het sportbeleid.

Het verheugt ons dat het gepresenteerde beleid van het coalitieakkoord zich nu zichtbaar vertaald in de begroting voor 2019. De investeringen zijn doelbewust gekozen en zullen hun vruchten afwerpen, zoals ABO punten die we graag ondersteunen:

·       Extra budget voor speelbeleid en beheerplan. Kwalitatieve speelvoorzieningen zijn wat ABO belangrijk voor de jeugd.

·       Extra budget voor buurtversterking en sociale samenhang.

·       En de vele duurzaamheidsambities die er gesteld zijn en waar invulling aangegeven wordt. Zo werd het rapport ‘Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking’ al eerder vastgesteld!

Vooruitkijken doen we overigens verder dan 2019. We zien dan dat de financiële vooruitzichten niet zo gunstig zijn zoals voor 2019. We verwachten zelfs een oplopend tekort over een aantal jaren van 1 tot 2 miljoen. Als ABO vinden we dat in het licht van ook een duurzaam meerjarenperspectief, vooruit moeten zien. Dat je het dak moet repareren als de zon schijnt. Daar horen keuzes bij die we moeten maken. Wat doen we wel en wat doen we niet, of minder? Zo zou het interessant zijn om, gegeven de oplopende bestedingen van onze gemeente, nader te kijken naar de vaste kosten die we jaarlijks uitgeven aan het gemeentelijk apparaat.

ter afsluiting:

ABO is tevreden met de voorliggende begroting. Als fractie volgen wij in 2019 het college op de effectiviteit van het ingezette beleid en zullen daar waar het kan het beleid ondersteunen.

Het is van groot belang om samen verder dan 2019 te kijken. In dat opzicht wordt de voorjaarsnota of meerjarenbegroting (2020-2023) waarover we in het voorjaar van 2019 besluiten gaan nemen een belangrijk moment om zo nodig bestaand beleid bij te sturen met moties en/of amendementen’.

Motie ABO: ‘personeelsomvang Gemeente Oldebroek’

ABO is een voorstander om een vergelijkend onderzoek te doen naar de omvang van ons gemeentelijk apparaat waarin zowel vast personeel als inhuurkrachten op contractbasis werken,

in relatie tot de personeelsomvang en samenstelling van onze gemeente.

Uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen voor de komende jaren het inzicht geven dat we het qua omvang prima voor elkaar hebben of mogelijk het inzicht geven dat we efficiënter kunnen werken en kunnen afslanken. We vinden het als ABO namelijk belangrijk dat bij een tekort niet alleen naar de samenleving wordt gekeken, maar ook na de interne organisatie.

Uiteindelijk konden we de motie terugnemen, aangezien de wethouder heeft aangegeven dat de interne organisatie onderzoekt waar verbeteringen en besparingen mogelijk zijn. Tevens wordt onze gemeente vergeleken met andere gemeenten met hulp van de VNG. ( vereniging Nederlandse Gemeenten)

Voor ABO is het op dit moment voldoende om het op deze manier te bekijken en zien wij graag de terugkoppeling terug van de uitkomsten. ABO vind het belangrijk om te blijven monitoren in zaken die besparingen kunnen opleveren.

Moties & Amendementen andere politieke partijen

Tijdens het besluit moest uiteindelijk ook gestemd worden over een motie van SGP en diverse amendementen.

Motie SGP: ‘Integrale afweging subsidies voor sport en cultuur’

Het in gesprek gaan met alle betrokken partijen aangaande sport en cultuur over de inzet van middelen met als vertrekpunt het huidige financiële kader, zodat er door de raad in de eerste helft van 2019 een integrale afweging gemaakt kan worden met betrekking tot subsidies voor sport en cultuur

Wat vindt ABO?: Sport en cultuur zijn wat ons belangrijk voor een duurzame en sociale samenleving. Daarom kan ABO deze motie prima ondersteunen en ziet de uitkomsten graag tegemoet, zodat er een goede afweging gemaakt kan worden. Deze motie is door alle partijen ondersteund.

Amendement ChristenUnie: ‘extra budget voor uitbereiding formatie Juridische zaken’

Het budget van jaarlijks € 40.000 voor uitbreiding formatie Juridische zaken incidenteel voor 2019 en 2020 op te nemen in de begroting en het meerjarenperspectief.

Wat vindt ABO?: Ook hier kan ABO zich prima in vinden. ABO steunt dit amendement met de hoop en de verwachting dat het aan bezwaarschriften tot een acceptabel niveau zal afnemen.

Het amendement is door alle partijen ondersteund.

Amendement CDA / PvdA: ‘Verhoging subsidieplafond Muziekonderwijs’

Verhoging subsidieplafond Muziekonderwijs met € 17.500 voor 2019 ten behoeve van muziekonderwijs gegeven door verenigingen aan jeugdleden tot 18 jaar woonachtig in de gemeente Oldebroek.

Wat vindt ABO?: ABO vindt gelijkheid belangrijk en is daarom geen voorstander om alleen muziekonderwijs een aanvullende subsidie toe te kennen en heeft dit amendement niet ondersteund. Tevens zien we graag eerst de resultaten tegemoet van bovenstaande motie van de SGP waarbij een integrale afweging gemaakt kan worden.

Het amendement werd uiteindelijk alleen door CDA en PvdA ondersteund en daarmee met 4 voor en 14 stemmen tegen verworpen.

Amendement SGP / VVD: ‘Schrappen nieuw beleid statushouders’

Schrappen nieuw beleid statushouders met 20.000 euro en verlagen subsidieplafond.

Wat vindt ABO?: ABO snapt de reactie van de wethouder dat extra budget nodig is om statushouders in de samenleving te krijgen. Wanneer statushouders in de samenleving integreren in de samenleving, kan dit tevens besparingen opleveren. ABO gaat er vanuit dat de 20.000 euro extra ook daadwerkelijke zorgt voor verbetering en zal hier op toe blijven zien. Het amendement werd uiteindelijk alleen door SGP en VVD ondersteund en daarmee met 5 voor en 13 stemmen tegen verworpen.

3.     Vaststelling belastingverordeningen 2019

André Boer nam het woord

‘De meeste belasting verhogingen vinden plaats volgens de gebruikelijke landelijke indexering.

Echter de post afval, valt ons op, deze gaat voor 2019 naar boven! Wij weten dat ook deze post kostendekkend moet zijn. Er is wat ABO betreft behoefte aan een nieuw beleid.

Inwoners moeten bewust worden dat het afval op een zorgvuldige wijze gescheiden moet worden. Daardoor kunnen er ook direct bruikbare grondstoffen uitgehaald worden, zodanig dat het voor de verwerker van deze afvalstromen aantrekkelijker wordt en het tarief hopelijk naar beneden bijgesteld kan worden. Hierbij is een goede voorlichting noodzakelijk. ABO is een groot voorstander van een brengstation voor ons grof afval, eventueel met onze buurgemeente Elburg, zodat kosten verdeeld en bespaard kunnen worden. Wij zien nu  steeds vaker dat er grof afval in de natuur rondom de kernen gedumpt wordt. Ook de kringloopwinkel kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, hier kunnen ook al veel herbruikbare spullen gebracht worden.

ABO kan verder instemmen met het voorliggende besluit’.

Amendement ChristenUnie: ‘aanpassing leges tarieven’

Tijdens het besluit volgde er een amendement van CU, waarbij een aanpassing van leges werd voorgesteld.

Wat vindt ABO?: Een prima voorstel, waarbij de legestarieven omgevingsvergunning bouwactiviteiten in lijn zijn gemaakt met onze buurgemeentes. Kleinere bouwvergunningen pakken door het amendement nu voordeliger uit in het voordeel van onze inwoners.

Het amendement werd door alle partijen ondersteund.