Afgelopen donderdag was de gemeenteraad weer aanzet. Een belangrijk avond met o.a. vervolg huisvesting Rood-Wit, Klimaatbestendig-plan Centrum Wezep en een burgerinitiatief.

Met dit schrijven komen we hier graag op terug, zodat u en jij weten wat ABO over de besluiten vond.

Besluit 1:  Vervolg huisvesting Rood-Wit

De raadsvergadering startte met het voorstel om het agendapunt vervolg huisvesting Rood-Wit niet te behandelen. Een unaniem besluit van alle fracties.

Ook voor ABO was het niet mogelijk om een besluit nemen over het voorstel vervolg huisvesting korfbalvereniging Rood-Wit te Wezep. Recent is er namelijk aanvullende informatie gestuurd vanuit het college waarbij diverse scenario’s zijn uitgewerkt, die voorheen nog niet bekend waren. De verschillen tussen de scenario’s hebben voornamelijk betrekking op de mate van duurzaamheidsaanpassingen van de Erica Terpstrahal en het verhuizen van de vereniging naar de gehele locatie bij de Erica Terpstrahal of het blijven op de huidige locatie De Brink maar dan met een nieuw kunstgrasveld.

Belangrijke informatie, aangezien er een grote uitdaging is in het budget, en de uitgewerkte scenario’s grote kostenverschillen laten zien. Dit roept bij ABO veel vragen en onduidelijkheden op.

ABO vindt het belangrijk dat ook de huidige locatie De Brink goed onderzocht  wordt en bij een eventuele verhuizing naar de locatie van de Erica Terpstrahal ook de parkeersituatie goed wordt opgelost, inclusief tevredenheid van de omwonenden.

Om te  komen tot een goed besluit moeten al onduidelijkheden weggenomen worden en daarom vinden wij het noodzakelijk dat het onderwerp weer terug komt in de commissie. Zodat het ons de tijd en ruimte geeft om een goed en juist besluit te komen.

Besluit 2: Centrumplan klimaatbestendig Wezep

In de commissievergadering heeft ABO veel vragen gesteld, daarom is een compliment aan de ambtelijke ondersteuning en wethouder Bergkamp op zijn plaats. De beantwoording van de vragen heeft een duidelijk beeld gegeven en veel onduidelijkheden bij ons weggenomen.

Recente rioolinspecties hebben aangetoond dat de kwaliteit van het riool in het centrumgebied van Wezep erg slecht is en maatregelen noodzakelijk zijn, dus eigenlijk is er geen keuze. Wel is er een keuze tussen renoveren of vernieuwen.

ABO kan het voorstel van het college om over te gaan tot vervanging prima volgen, wat ABO betreft biedt het goede kansen om het project grootschalig uit te voeren, zodat er meerdere belangrijke zaken worden uitgevoerd die de woon en leefomgeving verbeteren voor nu en in de toekomst.

Grootschalig afkoppelen regenwater

Door het grootschalig aan te pakken ontstaan er goede verbeteringen op het gebied van het klimaatbestendig en water-robuust maken van de gemeente Oldebroek, door o.a. het afkoppelen van het regenwater. Dat sluit ook prima aan bij landelijke doelstellingen die gesteld zijn en heeft tevens positief effect voor andere woonwijken in Wezep. Uiteindelijk willen we natuurlijk ook in de toekomst droge voeten houden.

Duurzaamheid

Door de ontkoppeling neemt ook de verontreiniging van het oppervlaktewater af en wordt de rioolwaterzuivering duurzaam ontlast. ABO vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in duurzaamheid. Uiteraard niet tegen elke prijs. Door de beantwoording van onze vragen hebben we inzicht gekregen in de staat van de riolering in andere wijken en woonkernen.

Kosten

De gemeente lijkt goed voorbereid want ondanks deze forse investering (ruim 8 miljoen euro) kunnen we ook in de toekomst een goed rioleringsstelsel borgen en dat vinden wij erg belangrijk. Het geld is zoals wij kunnen beoordelen nu en in de toekomst beschikbaar en het heeft geen invloed op de begroting. Ook voor inwoners zal vernieuwing de aankomende jaren niet tot een verhoging van de rioolheffing leiden.

Maatwerk waar mogelijk

ABO is tevreden dat het college een toezegging heeft gedaan op het voorstel van ABO om waar het beter uitkomt renovatie toe te passen. Waardoor wellicht een positief effect ontstaat op het budget.

Verbetering straatbeeld en groenvoorziening

Ook biedt het mooie kansen om te investeren in de wijk, het straatbeeld te vernieuwen en een nieuwe groenvoorziening. ABO is tevreden met de toezegging van het college om proactief beleid te hanteren en inwoners te stimuleren tot  het planten van bomen. Bomen hebben een positief effect op het opnemen van regenwater, daarmee ontstaat een natuurlijk manier van klimaatbestendigheid. Tevens halen bomen CO2 uit de lucht en zetten dit om tot zuurstof.

Onderzoek warmtenet

Dat er op dit moment door de gemeente onderzoek wordt uitgevoerd naar mogelijke alternatieve, duurzame warmtevoorzieningen is een proactieve houding waar ABO tevreden over is. Dat er mogelijk een combinatie mogelijk is met de werkzaamheden is een positief uitgangspunt. We zien de uitkomsten van het onderzoek daarom graag tegemoet, zodat er een beslissing genomen kan worden.

ABO is tevreden met de toezegging van het college om de raad voorafgaande aan de uitvoering te informeren over het al of niet kunnen combineren van de aanleg van een warmtenet met de vernieuwing van het rioolstelsel, waarbij ook planning van de werkzaamheden kan worden bekendgemaakt.

Communicatie is belangrijk!

Een grootschalig traject van ruim 6 jaar, dat betekent ook zorgen voor de bereikbaarheid. Daarom vindt ABO het belangrijk dat er een goed communicatieplan wordt opgesteld en de bewoners en de ondernemers proactief worden benaderd en voorzien van een duidelijke informatievoorziening. Ook het beschikbaar stellen van een vast en makkelijk te bereiken aanspreekpunt bij vragen of klachten juicht ABO toe. Want we gaan wel een periode van 6 jaar tegemoet met tijdelijke mindere bereikbaarheid van woningen, bedrijven en winkels in het centrumgebied. Tijdelijk overlast maar met oog op een mooiere, duurzamere woonomgeving vindt ABO dat een terechte en verantwoorde investering.

Betrek inwoners goed bij de mogelijke inrichting van het straatbeeld en de groenvoorziening (dus ook bomen). Laat het centrum van Wezep een  wijk worden waar de mensen trots op zijn en zich thuis voelen.

Burgerinitiatief: ‘Durf te kiezen’

Een bijzonder en historisch moment, want tijdens de raad werd voor het eerst een burgerinitiatief overhandigd door voormalig raadslid dhr. Verberk.

‘Wat wil het burgerinitiatief?’ Dat de gemeenteraad met de inwoners van alle kernen in gesprek gaat over bestuurlijke samenwerking of fusie met buurgemeenten. Dat tijdens informatieavonden uitleg wordt gegeven over de effecten en consequenties van het zelfstandig blijven of samenwerking, zodat  inwoners goed worden geïnformeerd. Daarna moeten de opties worden uitgewerkt waarna de gemeenteraad een richtinggevend besluit kan nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

De initiatief groep wil geen voorkeur uitspreken. Alle mogelijkheden moeten op tafel komen en daarna moet op democratische wijze een beslissing worden genomen.

Het burgerinitiatief wordt besproken tijdens de commissievergadering (Samenleving en Bestuur) op 14 februari aanstaande.

Vragen, zoek ons op!

Heeft u naar aanleiding van deze berichten of om een andere reden, vragen? Bel of mail ons gerust! Onze contactgegevens staan op de website!

Fractie ABO.

Andre Boer

Jacco Evink

Anita Klein Gansei

Ron van Pieterson

Ton Heddema