Afgelopen maand is na het zomerreces het politieke seizoen in Oldebroek weer opgestart. Afgelopen donderdag was de raadsvergadering. Aan het begin van deze vergadering heeft ABO-lid Ton Heddema de belofte uitgesproken tegenover de burgemeester en de raad. Hiermee is Ton Heddema officieel als commissielid toegetreden tot de ABO-fractie. Op de ABO website www.abo-oldebroek.nl is onder de rubriek “Wie is Wie “meer te lezen over de achtergronden en motivatie van Ton om actief te worden in de commissie. Als bestuur en fractie hebben we Ton na afloop van de vergadering van harte gefeliciteerd en een bloemetje overhandigd.

Er waren een 3- tal punten om te bespreken en te besluiten geagendeerd. Hierbij in het kort de inbreng vanuit de ABO:

1) Voorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan Bedrijvenpark H2O, plandeel Oldebroek.

Fractievoorzitter Andre Boer blikte terug op de geschiedenis van H2O in relatie met de financiële crisis jaren. De in het vooruitzicht gestelde miljoenen aan winst verdampten in een ras tempo en daarom werd 5 jaar geleden het vernieuwde perspectief voor dit bedrijventerrein bedacht. Het heeft even geduurd maar nu ligt er een nieuw ( aangepast) bestemmingsplan wat het mogelijk maakt dat ook bedrijven van buitenaf zich kunnen vestigen, dat er bedrijven met andere milieu categorieën zich kunnen vestigen en er ook grotere kavels kunnen worden uitgegeven. Als ABO gaven we jaren geleden al te kennen “ leg er maar zonnepanelen op, dan brengt de grond nog wat op”, we werden schaapachtig weg gelachen, en zowaar ligt er nu een serieuze aanvraag van een ondernemer die dit wel gaat doen. Het is goed om te zien dat er momenteel met duurzaamheid goed wordt omgesprongen en er een mooie invulling van de open vlakte plaats vindt, door ondernemers die het gelukkig weer zien zitten, om te investeren in de toekomst. Nu de economie weer opbloeit en er daadwerkelijk kavels verkocht worden ligt er nu een bestemmingsplan voor ons om “Ja” tegen te zeggen.

2) Voorstel vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28.​

Raadslid Jacco Evink schetste de relatie met het H2O bedrijven terrein en geeft aan ABO het  heel erg belangrijk vindt dat de bereikbaarheid van het industrieterrein H20, Wezep-noord en onze woonwijken gewaarborgd blijft. De ABO fractie kan het besluit tot de nieuwe afrit daarom volgen, maar heeft ook de nodige zorgen. Zorgen vooral over de bereikbaarheid en verkeersveiligheid en daarom delen wij deze graag en vragen wij het college om zich hier maximaal voor in te blijven zetten:

·      Wanneer de nieuwe op- en afrit is afgerond, laat het verkeerscirculatieplan zien dat er een toename gaat ontstaan van het verkeer op de rondweg. Vooral het deel van de rotonde bij de afslag tot aan de rotonde bij de Zuiderzeestraatweg krijgt een forse verkeerstoename te verwachten.

·      De bereikbaarheid van het industrieterrein en de woonkernen: De verwachting is dat   de aankomende jaren het verkeer blijft toenemen. Nu is er al vrij regelmatig sprake van filevorming op de A28, juist ter hoogte van de nieuwe op- en afrit. Daarom vragen wij het college om te blijven lobbyen bij zowel de provincie als Rijkswaterstaat om de doorstroming goed te houden, bijvoorbeeld door het aanpassen van de A28 naar 2×3 rijstroken.

·      Het sluipverkeer: Wanneer de A28 zal dichtslibben, voorzien wij een toename van het sluipverkeer. Dit vinden wij zorgwekkend voor het woonklimaat van de aangrenzende woonkernen.

·      De borging van de kwaliteit van de leefomgeving in Wezep-Noord en daarom er op toe blijven zien dat in de toekomst ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de nieuwe rondweg in plaats van de bestaande rondweg in Wezep Noord. Mocht het nodig zijn dan verwachten wij een proactieve houding van het college om met maatregelen te komen om de huidige rondweg alsnog te ontlasten zoals in het verkeerscirculatieplan staat aangegeven.

·      En als laatste punt het doorzetten van de aanleg en verbetering van en fietspaden, zodat ook per fiets de veiligheid en bereikbaarheid correct is.

Wij gaan ervan uit dat het college deze zorgen begrijpt en hier gehoor aan geeft, dan is ABO akkoord met het voorstel.

3) Eerste Bestuursrapportage 2018.

Wat ABO betreft was dit een rapportage waarin vooral teruggeblikt werd en kon de fractie instemmen met de uitleg en toelichting en kon dit wat ons betreft in de commissie al geaccordeerd worden.

Voor de oppositiepartijen (CDA, VVD en PVDA) was er aanleiding om een motie in te brengen om Wethouder Vos te helpen bij het inzichtelijk krijgen van de tekorten in het sociale domein. De Oppositiepartijen waren vergeten deze motie goed samen voor te bereiden met overige fracties waardoor er geen draagvlak bestond bij de andere partijen en een meerderheid om deze motie te steunen ontbrak. Wethouder Vos benadrukte dat ze de motie op zich sympathiek vond maar overbodig omdat zij momenteel in gesprek is met diverse partijen en afspraken heeft gemaakt om voor 1 januari 2019 meer inzichtelijkheid te krijgen in de financiële tekorten.

Vanuit de ABO vonden we de motie sympathiek, echter inhoudelijk te weinig toevoegen. Daarom hebben wij de motie niet ondersteund.

In algemene zin viel het op de tribune op dat met name de fracties van het CDA en de PVDA nogal zuur reageerden op de diverse onderwerpen. Binnen het ABO bestuur is daarom de gedachte ontstaan om dit soort gedrag binnenkort wellicht te gaan belonen met bijvoorbeeld een pot augurken…