Algemene beschouwingen ABO bij begroting 2015

Oldebroek voor Elkaar is het fundament waarop het college de vele veranderingen die gaan plaats vinden in de samenleving voor elkaar wil krijgen. Het is een taai en moeizaam proces en het vraagt ook van de ambtelijke organisatie een cultuuromslag. Taken moeten worden overgedragen maar het college mag niet te snel wegrennen. Overdragen van taken aan de bevolking kan alleen maar plaats vinden als hiervoor een goed kader, een goed plan van aanpak en draagvlak is. Bij de speeltuinen blijkt dit in de praktijk veel langer te duren dan we gedacht hadden. In de komende jaren wordt ook bij de jeugdzorg en de WMO veel van de samenleving verwacht. Het is de vraag of dit alles ook mogelijk is. De draagkracht van mantelzorgers is ook beperkt. We hopen dat het college deze ontwikkeling scherp in de gaten houdt en zo nodig snel kan bijsturen. Inzicht in het monitoren en de bijstuurmogelijkheden is daarbij gewenst.  In het verleden werd er eerst besloten en daarna ging het college praten met de inwoners. Dit is de verkeerde volgorde. Als we meer met de bewoners gaan praten, kun je ook beter peilen wat werkelijk haalbaar is. Het woord participatie ladder horen we al maanden niet meer.

Bouw van woningen vooral starterswoningen, blijft een probleem. In april 2013 is een onderzoek beloofd naar starters leningen. We willen het college vragen welke ontwikkelingen hier zijn.

Het zwembad is al vele jaren een moeilijk onderwerp. Hoe veel geld mag het jaarlijks kosten en hoe voorkomen we dat het ieder jaar meer kost? De meest recente bijlage bij de begroting vertoont al een resultaat na bestemming van –€ 470.234,00.  Het aantal rapporten neemt jaarlijks toe maar echte besluiten zijn nog nooit genomen. ABO hecht eraan dit probleem de komende jaren goed op te lossen. Niet met meer vergaderingen en rapporten, maar met daden. De afgelopen jaren zijn er forse investeringen gedaan, waterspeeltuin buiten, verbouwing sauna enz, maar het aantal bezoekers is hierdoor niet toegenomen. Bezuinigen zijn ook hier noodzakelijk. Dit kan door het uitbesteden van het zwembad. Graag horen we van het college op welke termijn we klip en klare besluiten kunnen verwachten. Verzelfstandiging van het zwembad moet nu echt voortvarend worden aangepakt.

In de komende jaren zal de financiële crisis waarschijnlijk nog niet voorbij zijn. Grote groepen van de bevolking leven op een minimaal bijstand niveau. We zien het aantal mensen die van de voedselbank gebruik moeten maken, stijgen. We willen de discussie over een subsidie aan de voedselbank niet overdoen maar willen wel aan het college nadrukkelijk vragen of men toch geen mogelijkheid ziet deze instelling te steunen.

De hondenbelasting is niet meer van deze tijd. In het verleden is hier al veel over gesproken. We willen het college oproepen alles te doen en te onderzoeken om deze belasting in de komende drie jaar te laten verdwijnen.

In de naburige gemeenten bestaat de mogelijkheid om 1 a 2 keer per maand gratis een beperkte hoeveelheid grof vuil af te voeren. Hopelijk wordt hierdoor de hoeveelheid zwerfvuil in Oldebroek dan minder. Mogelijk dat de hoeveel bedrijfspuin in de grijze containers ook verminderd. We willen het college oproepen deze mogelijkheid te gaan onderzoeken.

ICT is in de moderne samenleving steeds belangrijker. De website van de gemeente loopt ons in ziens toch wel achter. Er zijn op dit gebied veel meer mogelijkheden. De afgelopen jaren heeft ons echter wel geleerd dat de kosten fors stegen maar het gebruiksgemak niet. We willen aan het college vragen hieraan extra aandacht te besteden, zowel inhoudelijk maar ook m.b.t. de financiële transparantie daarvan.

In juni 2013 is het Vernieuwde Perspectief voor het industrie terrein H2O aangenomen. Nu anderhalf jaar later zijn er nog geen zichtbare veranderingen of verbeteringen. De verkoop van de grond is bijna nihil terwijl bij andere bedrijventerreinen in de omgeving wel sprake is van enige verkoop van grond. ABO is van mening dat er op korte termijn meer duidelijkheid moet komen over het vernieuwde perspectief. Wanneer kan het bestemmingsplan klaar zijn? Concrete inzage in de meerjarenprognose, en dan ook vertaald naar jaarrekeningprognoses (balans en verlies & winst) is gewenst.

Heeft een eventuele MER nog een invloed op de plannen? Is het college van mening dat als het bestemmingsplan aangenomen is, de problemen opgelost kunnen worden? Welk plan B heeft het college indien de noodzakelijke verbetering in de verkoop van grond niet op korte termijn gaat plaats vinden? Is het college bereid om over een plan B na te gaan denken?

De windmolens vormen een groeiend en lastig probleem. Het is duidelijk dat er geen draagvlak is bij de bevolking in Zalk en Hattemerbroek. Ook de omliggende gemeenten Hattem en Kampen steunen de plannen niet. Beide buur- gemeenten hebben hierover een brief gestuurd. Onlangs werd duidelijk dat de provincie van mening is dat draagvlak bij bevolking en omliggende gemeenten noodzakelijk is, lees: een vereiste is. Graag vernemen wij uw mening over deze provinciale ontwikkeling. Is het college nog steeds van mening dat de plaatsing van de windmolens in onze gemeente nu al rijp is voor een besluit? Dit ondanks de wetenschap dat
er geen draagvlak is in de buurgemeenten en onder de plaatselijke bewoners, terwijl de provincie dat wel als voorwaarde aanmerkt.

Fractie ABO