De veranderende rol tussen overheid en samenleving vraagt om professionele bestuurders die openstaan en meegaan met veranderingen. Het besturen van een gemeente vraagt in deze tijd om excellente bestuurders waarbij teamwork tussen wethouders en burgemeester van zeer groot belang is.
Bestuurders die de burgers, instanties en verenigingen kunnen en durven te faciliteren en afstand nemen van het traditionele gedachtegoed “wij overheid, weten wel wat goed is voor onze burgers”. De gemeente Oldebroek is gebaat bij bestuurders die de burgers uitnodigt en uitdaagt op hun eigen kracht en creativiteit te benutten. Alleen zo’n team van bestuurders staat garant voor stabiliteit. En stabiliteit heeft Oldebroek echt nodig na een roerige bestuurlijke periode.

Veranderen is ook een kwestie van durven en doen. Zo koos ABO vorig jaar als één van de eerste gemeenten in Nederland voor een openbare sollicitatieprocedure voor haar wethouder. En daar kijken wij nog altijd met tevredenheid op terug!

Nu, bijna een jaar na de benoeming van Lydia Groot als wethouder, concludeert ABO dat zij goed functioneert en goed past in de door ons gewenste open bestuurscultuur. Natuurlijk, als net aangetreden wethouder in Oldebroek zijn veel zaken nieuw. In de beginperiode moest veel dossierkennis worden opgedaan en zijn er veel kennismakingen geweest. De komende jaren zal onze ABO-wethouder samen met haar collega wethouders en burgemeester Hoogendoorn met enthousiasme en plezier verder uitvoering geven aan het coalitieakkoord.

De werkwijze van wethouder Lydia Groot sluit helemaal aan op onze filosofie.
Op alle dossiers waar ze verantwoordelijk voor is, gaat ze eerst in gesprek met de inwoners en instanties. De besluiten die het college van B&W neemt, worden zorgvuldig afgewogen en pas genomen nadat er met inwoners en belanghebbenden is gecommuniceerd. Het verbeteren van de regels rondom het beleid van de begraafplaatsen is daar een mooi voorbeeld van.

Ook de verhouding in de onderlinge samenwerking tussen B&W en de gemeente raad is aan het veranderen. Het college zet er op in om de voltallige raad vroegtijdig mee te nemen in koerswijzigingen en veranderingen. Openheid en transparantie staan voorop. Niet alleen coalitiepartijen laten aanhaken maar de voltallige raad en dat in een vroeg stadium. Samen sterk. Samen zorgen voor een stabiel en collegiaal bestuur.

De nieuwe bestuursstijl zal voor sommige politieke partijen in Oldebroek nog wel even wennen zijn. Uit de reacties die deze partijen publiceerden op het bericht van de burgemeester over meer samenwerking met Elburg was heel veel onbegrip te constateren. De kop van het artikel “College zet Oldebroek in de aanbieding” is natuurlijk pure stemmingmakerij. Kennelijk dacht men dat al veel besloten is, zonder de voltallige raad daarin te kennen en/of te betrekken. Komende commissievergadering gaan alle politieke partijen daarover met elkaar in debat.
Wij hebben alle vertrouwen in een constructieve gedachtewisseling.

Fractie ABO