De bevolking vergrijst en er komen steeds meer ouderen. Zij hebben hun eigen mogelijkheden, maar vragen ook steeds meer zorg. Het ouderenwerk is teveel versnipperd. Veel organisaties bemoeien zich met ouderen, zoals de Stichting Welzijn Ouderen, ouderenbonden, verzorgingshuizen, kerken en de Thuiszorg.
Het is belangrijk dat duidelijk wordt wie waar voor verantwoordelijk is. De gemeente moet zich meer richten op samenhang van beleid en uitvoering.
Er moet niet alleen worden gekeken naar de bouwkundige kwaliteit van een woning. Meer nog dient dit te gebeuren vanuit het oogpunt van zorg en welzijn.
Wie levert die zorg en hoe? Voelt de oudere zich wel thuis op de plek waar de woning staat?

Mantelzorgers

Ook in dit verband zou aandacht gevraagd kunnen worden voor het gegeven dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen, waarbij ze ndersteund worden door familie en vrienden. Aandacht vragen voor het belang van mantelzorgers en een steunpunt faciliteren, waar mantelzorgers met hun vragen en problemen terecht kunnen lijkt wenselijk.

Daarnaast is het belangrijk dat er activiteiten worden georganiseerd, waarbij ouderen gestimuleerd moeten worden aan deze activiteiten deel te nemen. Eenzaamheid bij ouderen is immers een groot probleem. In concreto: ieder bejaardentehuis heeft recht op een recreatieruimte.