Niemand zal het belang van goed onderwijs ontkennen, daarom is het zinvol om bijv. bij het ontbreken van een sporthal bij het Agnietencollege ook andere elementen te betrekken, zoals verkeersveiligheid ter plaatse – het door het dorp heen en weer laten fietsen van de leerlingen; de impact op roosters (werken met blokuren).

De uitstraling, die het ontbreken van een sporthal geeft aan dat we lichamelijke opvoeding niet belangrijk genoeg vinden. Een nieuwe middelbare school zonder gymnastiek lokaal kan natuurlijk niet. Een belangrijke ontwikkeling op onderwijsgebied is de Brede School. In de ons omringende gemeenten zijn tal van initiatieven op dit gebied ontplooid.

De gemeenteraad van Oldebroek heeft een dergelijk initiatief in onze gemeente niet gesteund (onmogelijk gemaakt). Er is destijds veel geld uitgegeven voor onderzoek, maar na het uitbrengen van het rapport bleek dat er geen geld voor was, of, met andere woorden: de wethouders wilden geen geld beschikbaar stellen. Geld, dat uitgetrokken was voor het onderzoek is dus letterlijk weggegooid, omdat men kennelijk van te voren al wist dat er begrotingstechnisch geen fondsen beschikbaar zouden komen.

We onderschrijven allemaal het belang van het volgen van onderwijs. Van belang is dan ook om vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Het begin daartoe moet al gelegd worden op de basisscholen. Een belangrijke rol kan daarbij een leerplichtambtenaar vervullen. Vroegtijdig signaleren van problemen en adequate plannen voor de ontwikkeling van de leerling in samenhang met het gezin zijn wenselijk. Het is dan wel de bedoeling dat deze ambtenaar ook werkelijk ingrijpt.