Met het kappen van de bomen, zeker wanneer deze op gemeentegronden staan, moet met uiterste terughoudendheid worden omgegaan. Zo heeft het behoud van bomen een positieve invloed op CO2 uitstoot, opvang van fijnstof, en dergelijke. Het opstellen van een bomenbeleidsplan zou een mogelijkheid zijn om een inzicht te geven wat je wilt met het groen in je gemeente. We kunnen ons voorstellen dat bij het verlenen van een kapvergunning ook een herplantplicht wordt gesteld en dat daar dan ook effectief op wordt toegezien.

Milieu is belangrijk. Het vullen van de zandkuil of het “ontdiepen” van de kolk met vervuild slib wordt door de het huidige gemeentebestuur toegestaan. Verdere vervuiling van het milieu in onze gemeente is ongewenst en dient daarom krachtig bestreden te worden.

Afvalverwerking

In de gemeente Oldebroek hebben B & W ervoor gekozen om het gratis storten van grof vuil af te schaffen. Wij opteren ervoor om gratis storten weer in te voeren. Dit voorkomt veel zwerfvuil in bossen, bermen en sloten. Het verwijderen van dit zwerfvuil is duurder dan het gratis storten door burgers. Om deze reden vinden wij het huidige systeem van afvalstoffenheffing (één uniform tarief) beter dan het betalen per gestorte hoeveelheid afval, omdat dit ook “vuilnistoerisme” in de hand werkt. Daarnaast bestaat de wenselijkheid om een plan te ontwikkelen om de mogelijkheden om duurzame energiebronnen in harmonie met de omgeving waarbij de mogelijkheden voor de burger worden geïnventariseerd. Gedacht kan worden aan het gebruik van zonnecollectoren, warmtepomptoepassingen, aardwarmte, windenergie, etc.