Aanpassingsvermogen

Deze ABO nieuwsbrief blikt terug en kijkt tegelijk vooruit. Uw ABO heeft diverse jaren  vanuit een oppositierol strijd gevoerd tegen veel vastgeroeste werkwijzen en onduidelijke besluiten. Dat heeft geresulteerd in een grote schare fans en kiezers waardoor de ABO in 2014 de mogelijkheid kreeg om er ook constructief en daadwerkelijk iets aan te gaan doen. Samen met haar coalitiepartners Christen Unie en SGP. Voor ABO en haar kiezers betekende dat nogal wat. Van min of meer protestpartij naar vormende partij en van ‘verstorend’ naar constructief.

Dat vraagt veel van het aanpassingsvermogen van de directe en indirecte betrokkenen. Niet iedereen in de partij en in haar omgeving was/is daartoe in staat of kan dat opbrengen. Mensen hebben van nature de neiging om vast te houden aan het oude. Echter, Volwassenheid en Verantwoordelijkheid vragen nadrukkelijk om niet te blijven hangen maar juist mee te groeien en te anticiperen op de toekomst. Elke dag verandert de wereld, elke dag vraagt dat een herbeoordeling, een mogelijke herijking en vervolgens het nadenken over wat goed is voor Oldebroek, voor onze burgers en  past het bij de uitgangspunten van de ABO. Wij zien dat terugkomen in dossiers als het Meidoornplein, in verbeterde verkeerssituaties, in verantwoorde meningsvorming rond het vluchtelingenbeleid, in de wijze waarop met het zwembad een langlopend vraagstuk is opgelost, in de groeiende belangstelling voor het H2O terrein,  en ga zo maar door. Dossiers waar onze wethouder  Groot samen met haar collegegenoten enthousiast en deskundig haar bijdrage levert.

Aanpassingsvermogen is het sleutelwoord. Uw ABO is zich dat bewust en werkt daar hard aan zodat u als burger van Oldebroek e.o., ervaart dat het verbinden van mensen, met hun standpunten en hun wensen uiteindelijk een samenleving genereert die samen ontwikkelt en samen groeit. Sociaal, eerlijk, transparant en bovenal samen. Heeft u daarover ideeën of wensen, deel het a.u.b. met ons.

Politieke ontwikkelingen van de laatste tijd.

Tijdens de laatste raadsvergadering  stonden er 4 bespreekpunten op de agenda.

1.              Ontwerpbestemmingsplan CPO project De Driehoek, Hattemerbroek.

2.              Het industrieterrein “De Zeuven Heuvelen” in Wezep.

3.              Projectplan locatie Atlantis (Oldebroek)

4.              Rekenkameronderzoek H2O bedrijvenpark

1.     Het CPO project “De driehoek” in Hattemerbroek

Al jaren zijn er plannen om in de kern Hattemerbroek te gaan bouwen.

Een aantal particulieren, de zogenaamde CPO-groep “De Driehoek”, willen met elkaar deze nieuwbouw realiseren.

Goed nieuws dus voor Hattemerbroek. Zo houdt je de kern levendig. Goed voor de school, het verenigingsleven en de middenstand. ABO is een voorstander van deze nieuwbouw in Hattemerbroek.

Begin januari zijn de uitgewerkte plannen van de CPO-groep  aan de omwonenden gepresenteerd. De omwonenden waren oprecht verrast, omdat zij dachten dat ze inspraak of inbreng in het geheel zouden hebben. Helaas viel deze vorm van communicatie middels uitgewerkte plannen niet in goede aarde.

Uiteindelijk zijn er door toedoen van wethouder en een mediator nog enkele kleine veranderingen in aangebracht, maar de omwonenden waren niet tevreden. De sfeer  werd er niet beter op en er werd een halsstarrige positie ingenomen door beide partijen.

Is dit nu Oldebroek voor mekaar? Dat was een veelgehoorde opmerking van de omwonenden.

Natuurlijk betreuren wij het als ABO dat er geen compromis is bereikt tussen beide partijen.

Heeft het aan de timing van de presentatie gelegen? Of heeft de CPO groep niet voldoende rekening met de omwonenden gehouden? Had de gemeente een meer sturende of begeleidende rol moeten spelen?

Wij hopen van harte dat er toch nog een compromis bereikt kan worden.

Het zou echt jammer zijn, als er uiteindelijk een gerechtelijke uitspraak aan te pas zou moeten komen.

Wij wensen zowel de omwonenden en de CPO groep alle wijsheid toe, en hopen dat ze in de toekomst samen een leuke buurt zullen vormen ondanks deze enigszins valse start.

2.     Het industrieterrein “De Zeuven Heuvelen” in Wezep.

De herontwikkeling van het verouderde bedrijventerrein Zeuven Heuvels te Wezep is al meer dan 10 jaar een wens van de gemeente.

De plannen zijn nu, om op dit terrein 61 nieuwe woningen te bouwen. Echter, zonder een financiële bijdrage van de gemeente van € 952.000 is het onmogelijk om de bedrijven die er nu gevestigd zijn, te verplaatsen.

De bedrijven gaan naar het bedrijfsterrein Wezep-Noord. Ze kopen daar voor € 800.000,–bedrijfsgrond. Deze bedrijven blijven dus voor Wezep behouden. Voor het nieuwbouwproject  op de Zeuven Heuvels hebben zich ondertussen 50 belangstellenden gemeld.

Hoewel er aanzienlijke bedragen mee gemoeid zijn, vinden we dit voor Wezep een goede ontwikkeling en hebben het collegevoorstel gesteund.

Met de opening van VIKA op Wezep Noord en de ondernemers van de Zeuven Heuvels  worden daarmee de laatste kavels van Wezep Noord ingevuld.

3.     Projectplan locatie Atlantis (Oldebroek)

Er zijn serieuze plannen om het terrein van het voormalig jeugdcentrum Atlantis Oldebroek te gaan ontwikkelen. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 34.000,- noodzakelijk.

De gemeente wil bij voorkeur sociale woningbouw op deze plek. Uitganspunt bij  sociale woningbouw is, dat de huurprijs en dus ook de bouwprijs, laag moet blijven. Dat kan alleen wanneer de grondprijs voor een bepaald bedrag verkocht wordt. Er bestaat nu een grote kans dat de grond minder opbrengt, dan waarvoor het op de balans  staat. Daarom stelt het college voor alvast een verliesvoorziening van € 225.000,–  in te stellen. Je kunt hier vraagtekens bij zetten, maar op deze manier geef je meer mogelijkheden aan een projectontwikkelaar, er iets van te maken. Later zien we wel, wat uiteindelijk de echte kosten c.q. opbrengsten zijn.

Net als de andere partijen hebben we met die motivatie het voorstel gesteund.

4.     Rekenkameronderzoek naar bedrijventerrein H2O

Lijst 7  kwam met de vraag aan de gemeenteraad of we een rekenkameronderzoek over H2O wilden ondersteunen. Verberk wilde echter niet aangeven, waarover het onderzoek exact moest gaan. De rekenkamercommissie moest zelf de vragen maar bedenken. Het lijkt ons meer dan logisch, dat wanneer je een onderzoek wilt, je ook aangeeft, wat de vraag is, wat het probleem is, welke informatie je wenst en welke onderzoeksvragen je dus beantwoord wilt hebben. Maar van Lijst 7 kregen we geen mogelijke vragen aangereikt. We hebben geprobeerd voor ons zelf te bedenken, wat het nut van een onderzoek zou kunnen zijn.

Bijvoorbeeld: Hebben we het beoogde resultaat bereikt?

Je kunt al snel vaststellen dat de resultaten, als het gaat om aantallen bedrijven, nogal tegenvallen. Dat kunnen we zien als we er langs rijden. Tien jaar geleden had men hele andere verwachtingen. Achteraf gezien is het toen verkeerd ingeschat. Want er is een economische crisis ontstaan.

We weten ook, dat in 2013 “het vernieuwd perspectief” is vastgesteld. Grotere kavels zouden mogelijk zijn en er moest een goede ontsluiting (incl. afslag) komen. Meer kans voor grotere bedrijven uit de regio. En de wethouders zouden door externe commissarissen worden vervangen.

We weten, dat er toen verschil van inzicht ontstond tussen Heerde en Oldebroek  over de hoogte van de gebouwen en de financiering van de afslag. Ondertussen is dit opgelost. De financiering voor de afslag is rond  en er is overeenstemming over de invulling van het bestemmingsplan. Gevolg is wel, dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Maar is er een ‘schuldige’? En hoe was dat te voorkomen? Dat is ons inziens niet  vast te stellen en nu ook niet meer relevant. We kunnen het toch niet meer anders doen.

We weten dat de  grondexploitatie (Grex) en de jaarrekening van H2O door externe bureaus  worden gecontroleerd. Al jaren worden we daarover (deels vertrouwelijk) geïnformeerd. Er zijn geen financiële “geheimen” meer.

Onze conclusie is, dat een rekenkameronderzoek  niet veel nuttigs zal opleveren. Hooguit weer negatieve publiciteit over dingen, die niet meer te veranderen zijn. Daarom waren we  tegen dit voorstel. Overigens,  alle partijen, tot en met  de overige oppositie partijen, waren tegen.

Het is absoluut niet zo, dat we de waarheid niet willen weten. Integendeel zelfs.  We hebben altijd geprobeerd de vinger aan de pols te houden en we hebben ons steeds kritisch opgesteld. Dat zal ook  zo blijven. We weten allemaal, dat er veel fout is gegaan. Maar we hopen van harte dat met de nieuwe bestuurders  -directeur Tulner en de externe commissarissen- de vaart er nu in komt. Want het is in ons aller belang dat er veel kavels verkocht gaan worden.

Mededeling ABO -bestuur

ABO vergadert elke maand ter voorbereiding op de raadsvergadering. Meestal in het gemeentehuis in Oldebroek. Af en toe op locatie ( dorpshuizen) verschillende kernen.

Tot op heden wordt hiervoor een vaste ABO kerngroep uitgenodigd. Om onze leden actiever te informeren en te betrekken bij wat ABO doet,  nodigen wij ook u uit voor deze vergaderingen.

Wilt u iets bespreken met ABO of gewoon zomaar eens met ons praten, u bent altijd welkom.

De volgende ABO vergaderingen staan gepland op maandag 7 november  en maandag 12 december.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering staat gepland op woensdag 7 december. Een datum om alvast te noteren !

Mailadres: info@abo-oldebroek.nl