ABO

In de Perspectievennota wil het college de raad meenemen in de besluitvorming over de begroting 2016. Voor ABO is een sluitende begroting heel belangrijk. De gemeente kan immers net als burgers niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat er minder geld van Den Haag naar de gemeenten gaat is duidelijk en dat de risico’s van te grote uitgave bij het sociaal domein liggen is ook helder. De eerste berichten laten zien dat de grote veranderingen bij het sociaal domein redelijk goed verlopen. Een compliment aan de ambtenaren en de wethouder hiervoor!

Oldebroek voor Mekaar is een belangrijk thema in onze gemeenten. Er zijn al een aantal concrete successen geboekt, ( burger begroting, eigen beheer gymzaal enz) vooral in de kleinere dorpen.

Mantelzorgers worden steeds vaker voor professionele taken ingezet. Het is de vraag hoe lang je hiermee kunt en mag doorgaan. Deze doelgroep heeft het extreem zwaar. We moeten er voor zorgen dat ze het volhouden. Aandacht hiervoor is gewenst.

Bezuinigen moeten vooral gehaald worden door het terugdringen van het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet werk en bijstand. Onderhandelen over de uurtarieven van leveranciers is zeker ook mogelijk maar vooral op de duurdere zorg. Eigen bijdrage heeft niet onze voorkeur. Het kost vaak meer dan het oplevert en mogelijk nemen mensen daarom geen zorg. Hierdoor kan de problematiek groter worden en uiteindelijk ook duurder. Bezuinigen kan ook creatief. Privatiseren onderhoud rotondes met kleine reclamebordjes en meer verkoop groenstrookjes aan bewoners geeft een win win situatie.

Dat de samenwerking met Hattem en Heerde op een zeer klein pitje is gezet, betreuren we maar het is wel begrijpelijk. Onderzoeken of samenwerking met Elburg verbeterd kan worden is prima. Beheer en onderhoud openbare ruimte zou in eerste instantie geschikt zijn voor betere samenwerking. Laten we echter vooral niet vergeten ook naar de andere kant te kijken. Zwolle is voor veel inwoners een belangrijke buurgemeente op sociaal en economisch terrein.

Duurzaamheid is belangrijk, mede daardoor is het ook in het bestuursakkoord opgenomen. Nieuw beleid formuleren op duurzaamheid is wenselijk. Initiatieven met zonnepanelen op H2O terrein en op gemeentelijke gebouwen juichen we toe. Mogelijk dat hierdoor ook burgers gaan onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben. De gemeente moet hierin een actieve rol op zich nemen.

Verstandig omgaan met afval hoort ook bij duurzaamheid. Onze ouders hadden een kleine “”as emmer””, nu hebben we drie grote containers voor afval. Het is duidelijk dat er minder afval in de grijze container moet komen om het geheel betaalbaar te houden. We hopen dat het college snel met een voorstel komt waarin ook het “”gratis”” aanbieden van grof afval mogelijk is.

De kapvergunningen gaan verdwijnen in het kader van minder regelgeving. Er komt een lijst van bomen die niet gekapt mogen worden. Wanneer kunnen we deze bomenlijst verwachten?

Het CPO is een goed initiatief maar hier moeten wel duidelijke richtlijnen worden opgesteld zodat iedereen weet wat de spelregels zijn. Discussie over grondprijzen kunnen we daardoor voorkomen.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler in Oldebroek. Stimulering hiervan is voor iedereen goed. Goede initiatieven in samenwerking met lokale ondernemers en concrete doelen kunnen rekenen op onze steun. Het geven van een jaarlijkse som geld aan een commercieel bureau lijkt ons niet juist.

Sport is en blijft belangrijk in onze samenleving. De sportclubs verdienen dan ook onze steun zeker omdat wij steeds vaker vragen ook een steentje bij te dragen bij Oldebroek voor Mekaar. Met belangstelling wachten we de ontwikkelingen met betrekking tot het zwembad af.

Onderwijs is misschien wel het allerbelangrijkste in onze samenleving. Bezuinigen daarop is onverstandig. Een toename van de vraag naar deelname aan Voor- en vroegschoolse educatie wordt mogelijk veroorzaakt door minder subsidie aan peterspeelzaalwerk. Wat je hier bezuinigt, moet je daar weer extra uitgeven.

Communicatie is en blijft moeilijk, ook voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben we bij veel onderwerpen moeten horen dat de communicatie niet optimaal is geweest. Het probleem is zeker aanwezig maar we stellen wel de vraag of extra budget van 40.000 euro de oplossing is. Het heeft vooral met mensen te maken. Dus de cultuur binnen je organisatie. Hoe overleg je met elkaar. Het is vaak een kwestie van instelling en betrokkenheid. Met geld alleen los je dat niet op.

Ook andere problemen worden financieel opgelost. Het intensiveren van het beheer van de website kost 30.000€ extra. Om burgers WOZ gegevens te laten inzien is een pilot nodig van 30 duizend euro. Als je burgers zou vragen of men daar 30 duizend euro voor over heeft, wat zou het antwoord zijn? Het “’zaak gericht”” werken gaat ook ruim 750.000 euro kosten. Overheid en ICT zijn vaak weinig gelukkige en heel dure partners. De diverse frictie gelden worden ook begroot op ruim drie ton. Alles bij elkaar veel geld in een tijd waarin het woord bezuinigen vaak geroepen wordt.

Bezuinigen betekent niet belastingen verhogen. De verhoging van de diverse belastingen met de inflatie is dan ook redelijk. We gaan er vanuit dat de hondenbelasting in 2016 wordt afgeschaft.

Het voorstel dat de raad alleen nog de hoofdlijnen bij de subsidie vaststelt en de financiële kaders bepaalt, kan bij de fractie van ABO nog maar weinig steun vinden. In de praktijk worden bij alle subsidies als hamerstuk besloten maar soms zijn er toch enige uitzonderingen waar de raad wel iets over wil zeggen. Het voorstel zal in de praktijk weinig tijd voordeel opleveren maar de taak van de raad wordt hierdoor wel uitgehold.

Een gemeente heeft woningen voor zijn inwoners nodig. Maar hoeveel, welke woningen, senioren, generatie of starterswoningen? In het verleden zijn er veel onderzoeken gedaan. Het is de fractie van ABO niet duidelijk welke woningen er nu nodig zijn. Er is blijkbaar wel veel belangstelling voor senioren woningen, goedkope huur maar ook duurdere koop appartementen. Welke initiatieven gaat het college nemen om de bouw van nieuwe woningen te stimuleren?

In juni 2013 is het Vernieuwde Perspectief voor het industrie terrein H2O aangenomen. Nu twee jaar later zijn er nog geen zichtbare veranderingen of verbeteringen. De verkoop van de grond is bijna nihil terwijl bij andere bedrijventerreinen in de omgeving wel sprake is van enige verkoop van grond. ABO is van mening dat er op korte termijn meer duidelijkheid moet komen over het vernieuwde perspectief. Wanneer kan het bestemmingsplan klaar zijn? Hoe gaan we de samenwerking van de drie gemeenten verbeteren? Dat de problemen groot zijn is voor ieder duidelijk. Zwarte pieten om aan te geven wie de schuldige is, heeft geen zin. Dat actie nodig is, zal ook voor iedereen duidelijk zijn. Alle vaak negatieve publiciteit doet het industrieterrein geen goed. We zijn van mening dat het college direct na de zomer met duidelijke voorstellen moet komen hoe de verdere ontwikkeling van dit terrein moet worden aangepakt. In een openbaar debat kan de raad hierover een oordeel geven. Dit zal ook voor de bevolking duidelijkheid moeten geven over de problematiek.

Fractie ABO