Aan het eind van het jaar is het voor velen een moment van bezinning. Ook voor de fractie van ABO een gelegenheid om terug te kijken. Wat is er allemaal gebeurd en waar gaan we mee aan de slag komend jaar.

Eind september trok de discussie rond de mogelijke komst van een AZC naar Wezep veel aandacht. Het gaf veel onrust. Felle reactie waren het gevolg. De emoties liepen fors op. Tegenstanders die met harde woorden hun mening ventileerden. Voorstanders die in deze sfeer hun opinie nauwelijks kenbaar durfden te maken. Gebeurtenissen waar we niet graag aan herinnerd willen worden. ABO vond 600 vluchtelingen op die plek ook teveel. Daarom vonden we het besluit van het college om af te zien van een AZC op Heidehoek verstandig.

Schermafbeelding 2015-12-28 om 14.23.11Positief
Er waren natuurlijk ook positieve ontwikkelingen in 2015. Kijk nu eens naar het winkelcentrum Wezep. Jaren zijn er verstreken met het maken van plannen. Eindelijk is het nu zo ver. De eerste fase is klaar. Een grote verbetering vinden we. Ook de wens van ABO om meer groen op het meidoornplein te krijgen is gerealiseerd. De 2e fase moet nog beginnen. Dat is het gedeelte waar de bibliotheek staat, de oude Rabobank en de muziekkoepel.
Andere verbeteringen dit jaar zijn de vernieuwing van de stationsweg in Wezep en het stationsplein. Onze wethouder Lydia Groot heeft zowel het stationsplein als ook het winkelcentrum in haar portefeuille.

Hondenbelasting
Een duidelijk ABO-punt is de afschaffing van de hondenbelasting. In november heeft een meerderheid van de raad het ABO-amendement gesteund. We vonden al jaren, dat deze vorm van belasting onterecht was. Een klein deel van de bevolking ( de hondenbezitters) betaalt extra belasting. Hun geld wordt niet besteed ten behoeve van het hondenbeleid, maar gaat gewoon in de grote pot. Ons voorstel werd breed gesteund. Dat is wel eens anders geweest.

Zwembad
Een ander onderwerp uit ons verkiezingsprogramma is onze wens, om het zwembad te verzelfstandigen. Op dit moment lopen er besprekingen met een externe partij (Sportfondsen Gaia BV). Wanneer de onderhandelingen voorspoedig verlopen, gaat het zwembad door dit gespecialiseerd bedrijf gerund worden. Het bedrijf heeft al diverse zwembaden in Nederland onder hun beheer. We hopen, dat door hun aanpak, er financiële voordelen voor de gemeente gaan ontstaan, maar ook dat de dienstverlening en het aanbod voor de gebruikers minimaal gehandhaafd blijft. Van belang is dat er goede arbeidsvoorwaarden voor het huidige personeel in de deal worden opgenomen.

Schermafbeelding 2015-12-28 om 14.23.34Dorpsgericht werken
Onze wethouder Lydia Groot heeft naast het zwembad, ook het dorpsgericht werken in haar portefeuille. Het dorpsgericht werken heeft dit jaar weer meer aandacht gekregen. Dorps- en wijkraden kunnen een belangrijke meerwaarde hebben voor de burgers en de gemeente. De voordelen zijn dat de burgers meer worden betrokken bij de eigen samenleving. Voorbeelden zijn het dorpsbelang Oosterwolde en de klankbordgroep ’t Loo. Zij nemen (een deel van ) het groenbeheer over. De afspraak met hen is gemaakt, dat wanneer de dorpsgroepen de werkzaamheden (laten) uitvoeren met minder kosten, zij het bespaarde bedrag kunnen inzetten voor de leefbaarheid van het dorp. We vinden het een goede ontwikkeling. Daarnaast zijn er op dit moment 25 locatie waar buurten zelf zorgen voor het openbaar groen in hun straat. Initiatieven die veelal gestart zijn door de bewoners zelf.

Bedrijventerrein
Een terugkerend onderwerp van zorg is het H2O Bedrijvenpark. Het wil maar geen succesverhaal worden. Het bestemmingsplan moet aangepast worden om grotere bedrijven te trekken en er is een nieuwe afslag nodig. Om aan de wensen van gemeente Oldebroek (en Hattemerbroek) tegemoet te komen, hebben de colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek een “Package deal” opgesteld. Oldebroek zou 3 hectare grond bij Hattemerbroek aankopen en de drie gemeenten zouden elk voor € 1 miljoen garant staan voor de nieuwe afslag. Door deze deal was tegemoet gekomen aan de wensen van Hattemerbroek en ook de financiering voor de afslag was gegarandeerd. Het Bedrijventerrein H2O kon op deze manier meer geld investeren in de afslag. Je kunt bij deze deal vraagtekens zetten, maar de meerderheid van de fractie stond achter de deal. Want nu kon men verder.

Immers, nieuwe bedrijven zullen moeilijk bindende afspraken met Bedrijventerrein H2O willen maken, als er nog onzekerheden over het bestemmingsplan zijn. Raadslid Huub Verberk kon niet met de deal instemmen omdat hij van mening is, dat eerst de weeffout / deelname Heerde als partner opgelost moet worden.

Onaangenaam verrast werden door het besluit van de gemeenteraad van Heerde om nog niet in te stemmen met de Package deal. De raad heeft het besluit opgeschort en wenst extra informatie omtrent de bekostiging van de afslag A28. Dat gaat weer tijd kosten en tijd is geld. En of de raad van Heerde over een maand wel in kan stemmen met deze deal is gezien het debat in de raad onzeker.

Wel een goede ontwikkeling is dat er per 1 januari drie externe leden voor de raad van commissarissen worden benoemd. De huidige commissarissen (de wethouders)
verkeren nu in de situatie, dat ze enerzijds de belangen van het Bedrijventerrein behartigen en anderzijds het belang van hun eigen gemeente hoog moeten houden. En daardoor, zo is gebleken, ontstaan er onwerkbare situaties. Eigen gemeentebelang gaat weleens voor. Natuurlijk begrijpelijk, maar het ging ten koste van slagvaardigheid en besluitvaardigheid.
De kans is groot, dat het Bedrijventerrein H2O ook in 2016 weer regelmatig in het nieuws zal komen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Dorpshuis
In 2016 wordt er een start gemaakt met de verbouw van het Dorpshuis. Het Dorpshuis gaat onderdak bieden aan diverse organisatie zoals het Sociale Team (WMO), de bibliotheek, Icare, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) ,SWO en ook de politie krijgt een kantoortje. De investeringen in het gebouw zijn fors. Tijdens de laatste raadvergadering hebben we ook onze goedkeuring gegeven aan het toepassen van extra duurzaamheidsmaatregelen. Ledverlichting en een warmtepompinstallatie. Met name de investering in de warmtepomp is behoorlijk. Maar kijkend naar de terugverdientijd en de CO2 besparing is het verantwoord, vinden wij. Het dak van het dorpshuis leent zich jammer genoeg niet echt voor het plaatsen van zonnepanelen.

WMO
Door de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft de gemeente er een belangrijke taak bij gekregen. Tot nu toe, zo hebben we de indruk, verloopt de overgang van de rijkstaken naar de gemeente redelijk goed. We horen weinig klachten. Toch zijn er dreigende problemen. Gemeenten hebben niet altijd in kaart, wat precies de financiële gevolgen zijn. En sommige zorgaanbieders verkeren in zwaar weer. Enkelen staan zelfs op het punt failliet te gaan. Hopelijk gaat dit niet gebeuren.

Woningbouw
Een goede ontwikkelingen zijn de plannen om op de locatie Zeuven Heuvels in Wezep maximaal 61 woningen te bouwen. Ook zijn er vergevorderde plannen om in opdracht van burgers in Oosterwolde en Hattemerbroek woningen te bouwen. De zogenaamde CPO projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Een andere ontwikkeling is om in de Willem de Zwijger kazerne ongeveer 60 wooneenheden te realiseren. Er moeten appartementen komen, gecombineerd met een sportschool, restaurant en een kinderopvang. Het is een particulier initiatief.

Duurzaamheid
Duidelijk is wel, dat duurzaamheid een terugkerend fenomeen blijft. Kijk maar naar de resultaten van de Klimaattop in Parijs. Ook de gemeente Oldebroek moet ermee aan de slag. Er komen in 2016 zonnepanelen op diverse gemeentedaken. Wij zullen nog eens aandringen om zonnepanelen op delen van het bedrijventerrein te plaatsen. Nu is al duidelijk, dat het hoogstwaarschijnlijk de komende 15 jaar niet lukt, het bedrijventerrein helemaal vol te krijgen. Gebruik die ruimte dan voor zonnepanelen, is ons advies.

Schermafbeelding 2015-12-28 om 14.23.58De afvalverwerking (huisvuil) zal in 2016 op de agenda komen. Het verwerken van restafval (grijze container) kost veel. Nu hebben we 200 kg restafval per inwoner. De ambitie is om dat terug te brengen naar 100 kg. Resultaten kunnen bereikt worden door een betere scheiding en een andere manier van inzamelen. Nu zit er nog veel te veel groenafval in de grijze container.
Door in de zomer de groene container vaker te kunnen legen en de grijze minder vaak zou een middel kunnen zijn. Verder willen we bereiken, dat er gratis grof vuil aangeboden kan worden bij een stortplaats. De totale kosten kunnen daardoor wellicht dalen en het is een winst voor het milieu.

Financiën
Goed om te melden, dat we volgend jaar geen belastingverhoging krijgen!
Door een betere doorrekening van alle beheerplannen in de openbare ruimte ( openbaar groen, wegen, riolering en verlichting) zijn er enkele miljoenen extra beschikbaar, die deels ingezet kunnen worden voor duurzaamheid(leningen).

Het is slecht een gedeeltelijke opsomming, van wat er op de politieke agenda staat.
Vindt u, dat we ook andere onderwerpen hadden moeten staan of hebt u punten, waar we in 2016 mee aan de slag moeten, laat het ons weten.

Schermafbeelding 2015-12-28 om 14.24.28

Wieger Zoer
Namens fractie ABO
info@abo-oldebroek.nl