Margreet Deen en Ton Heddema, beiden lid van de ABO fractie van de gemeenteraad Oldebroek, voerden dinsdag 26 juli een gesprek met vertegenwoordigers van de Stikstof werkgroep Elburg, Oldebroek en Nunspeet (E.O.N.), de heren: Wim Bonestroo (voorzitter), Hendrik Wielink en Teunis Bultman. Aanleiding voor het gesprek was de oproep van Hendrik Wielink in de gemeenteraadsvergadering van Oldebroek om solidair te zijn met de boeren die in de knel dreigen te komen door het stikstofbeleid van de overheid.

Voorzitter Bonestroo legt uit dat boeren op de NO Veluwe extra hard worden geraakt door de aanwezigheid van zowel de Veluwe en de Randmeren als Natura 2000 gebieden reden waarom deze werkgroep is opgericht. Ook boeren uit de gemeente Heerde en Hattem zijn inmiddels aangesloten. De werkgroep heeft een 6-tal speerpunten gedefinieerd waar men zich sterk voor wil maken. Deze zijn:

  1. Legitimatie van de z.g. PAS melders. Door het aangescherpte overheidsbeleid dreigt deze groep veehouders buiten hun schuld in de knel te komen. Met voorrang rechtzetten.
  2. Herijken van de KDW (kritische Depositie waarde); gewezen wordt op diverse onvolkomenheden bij het berekenen en hanteren van de norm en meetmethoden.
  3. Andere uitgangspunten bij de stikstof plan van de overheid: Aerius model verbeteren, kaart Van der Wal van tafel en meer tijd geven.
  4. Meer oog hebben voor innovatie van de bedrijfstak: er is al veel gebeurd en borgen van de effecten van doorgevoerde innovaties.
  5. Beheer gronden: boeren beheer geven van vrijkomende gronden en afhalen van TBO (Terrein Beherende Organisaties als Natuurmonumenten en Staasbosbeheer) wegens ontbreken van beheerdoelstellingen.
  6. Meer aandacht en waardering voor voedselzekerheid en betrouwbaarheid: deze is in het geding bij afschaling van de sector.

ABO heeft aangegeven achter de boeren te staan als het gaat om de impact en opgelegde marsroute voor het individuele boerenbedrijf en de persoonlijke uitwerking voor de gezinnen daarvan. Er is in onze ogen niet sprake van echt overleg met de sector als de gedefinieerde doelen voorop staan en buiten discussie blijven. Ook het tijdpad is onredelijk en doet geen recht aan de vaak ingewikkelde afwegingen die gemaakt moeten worden over hoe nu verder.

Veel is al fout gegaan bij de definiĆ«ring van de Natura 2000 gebieden. Veel zogenoemde natuurgronden zijn in feite cultuurgronden die door de eeuwen heen aan verandering onderhevig zijn. Waarom wordt de gemaakte foto geĆÆnterpreteerd als een standstill waarbij geen verandering wordt toegestaan? Zelfs de toenmalige minister Veerman geeft nu toe dat toen de Natura 2000 gebieden werden vastgelegd er geen idee bestond van de stikstof problematiek, laat staan van de impact daarvan. Met de kennis van nu zijn daar dus fouten gemaakt. Er zou dus veel meer druk op Brussel uitgeoefend moeten worden om tot aanpassingen te komen van de gebieden en de gehanteerde berekeningswijzen. Tot op heden stuurt Brussel Nederland terug maar daar zou geen genoegen mee genomen moeten worden. Ook de agrarische sector zou daar zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Bij wijze van spreken: trekkers naar Brussel!