Informateur Erris Zandbergen heeft per brief de fracties in de gemeenteraad van Oldebroek op de hoogte gebracht van zijn bevindingen. De opdracht was het onderzoeken of een combinatie van ChristenUnie-ABO voldoende draagvlak heeft of dat het een bredere coalitie van ChristenUnie-ABO-SGP moet worden. Vanaf 29 maart zijn door Erris Zandbergen gesprekken gevoerd met alle partijen. De uitkomst is dat ChristenUnie, ABO en SGP nu samen de verdere stappen gaan zetten voor een nieuw college en bestuursakkoord.

Gesprekken

In de gesprekken kwam naar voren dat ABO deel van de nieuwe coalitie moet gaan uitmaken. Dit doet recht aan de uitslag van 19 maart. Het zorgt bovendien voor een zo breed mogelijke afspiegeling van de Oldebroekse samenleving.

De combinatie ChristenUnie-ABO met 10 van de 19 zetels in de raad is door de ABO-fractie als voorkeurscombinatie ingezet in de gesprekken van afgelopen weken maar wordt in meerderheid als te smal gezien. Vooral in een tijd dat er flinke uitdagingen op de gemeente afkomen zoals de overheveling van zorgtaken naar de gemeente en verdere bezuinigingen. Uiteindelijk is toch de SGP erbij gekomen waar de ABO ook haar vertrouwen over heeft uitgesproken.

Voor de ChristenUnie is in de afgelopen periode de SGP bovendien een betrouwbare partner gebleken. Verder hebben ChristenUnie, ABO en SGP alle drie op 19 maart stemmen gewonnen, waarbij ABO zelfs een zetel erbij gekregen heeft. Dat heeft de bredere coalitie van ChristenUnie-ABO-SGP in beeld gebracht. Gisteren is gebleken dat deze drie partijen samen aan de slag willen en een college willen vormen.

Vervolg

Onder begeleiding van Erris Zandberen als formateur gaan ChristenUnie, ABO en SGP aan het werk om een bestuursprogramma op te stellen, de taken in het college van burgemeester en wethouders te verdelen en drie wethouderskandidaten te zoeken. Het streven is om de komende twee weken hierin een goede voortgang te boeken.