2020 een jaar die anders is en zal zijn dan alle andere jaren, het jaar van Covid-19. Ondanks dat gaan de gemeente opgaven door en daarbij hoort ook de besluitvorming van het meerjarenbegroting 2021 met een doorkijk naar de komende 3 jaar. Deze begroting is gezien de huidige omstandigheden met Corona geen gemakkelijke. Veel is nog onzeker vooral omdat de effecten van de Corona-crisis nog niet duidelijk zijn. Net als de onduidelijkheid die er is hoelang deze crisis nog gaat duren.

Gemeente Oldebroek bedankt!

Laten we daarom beginnen het bedanken van iedereen die in deze periode een bijdrage heeft gedaan aan de maatschappij, waaronder het college van B&W en de organisatie. In deze roerige tijden blijft het college en de ambtelijke organisatie met ambitie en gedrevenheid aan de dossiers en projecten werken. En dat levert gegeven de omstandigheden en volgens de huidige inzichten een positief financieel perspectief op. Dat verdient echt een pluim!

Besluitvorming in tijden van Corona lastig, zoals de RES

De opgaven voor onze gemeente zijn de komende tijd stevig. Enerzijds willen we de inwoners goed betrekken bij onze plannen. Maar hoe doe je dat als je niet meer ‘face-to-face’ in gesprek kan met die inwoners? Dat we als raad, college en organisatie momenteel digitaal vergaderen is al een volledige omslag. Met alle nadelen van dien. Met de inwoners digitaal in gesprek gaan is dus niet eenvoudig en het is de vraag is of dat toereikend zal zijn om draagvlak te realiseren.

Daarom is het belangrijk om goed te blijven beoordelen of voortgang van projecten wenselijk is. We willen namelijk niet dat plannen in ontwikkeling gaan zonder het noodzakelijke draagvlak. Een voorbeeld is de Regionale Energie Strategie (RES, https://energiestrategienv.nl/), een grote opgave waarbij we ons oprecht moeten afvragen of het in deze tijd wenselijk is om met deze sneltrein mee te gaan. ABO vindt van niet. We zijn dan ook opgelucht dat de wethouder onze mening deelt en vraagt om uitstel bij de provincie en het rijk.

Financiële terughoudendheid

We leven in onwerkelijke tijden en er liggen behoorlijk wat probleemdossiers of positiever geformuleerd “uitdagingen” voor ons. Zowel in het fysieke domein als in het sociale domein.

Gelukkig kwam het rijk met een aanvullende bijdrage tijdens de septembercirculaire en een bijdrage met betrekking tot ondersteuning Covid-19 kosten. Al realiseren wij ons, dat we ons ook zeker niet rijk moeten rekenen en er nog hoge kosten op ons afkomen. Ook zal de herijking van het gemeentefonds plaatsvinden, waarbij waarschijnlijk de plattelandsgemeenten er op achteruit gaan ten opzichte van de steden. Kortom, we zullen de aankomende jaren voorzichtig met ons geld moeten omgaan, keuzes moeten maken en wellicht heroverwegen. Zodat we financieel gezond blijven en ook de algemene reserve niet meer zakt dan noodzakelijk.

Bezuinigingen

De begroting is op dit moment meerjarig positief, echter komt dat ook door helaas een nieuwe ronde bezuinigingen. Tijdens de commissie hebben we gevraagd om terughoudend te zijn met het doorvoeren van bezuinigingen als het niet nodig is, vooral de relatieve kleine bedragen zoals de bezuiniging op het stopzetten van lidmaatschap PEC Zwolle en het stopzetten van subsidie sportevenementen. ABO is blij te horen dat het college de terughoudendheid van ABO ondersteunt en de bezuinigingen als een totaal zien en waar nodig creatief te werk wil gaan.

Zorgen in het Sociaal Domein

In het sociaal domein hebben we nog steeds te maken met tekorten. Tekorten in Jeugdzorg, o.a. verklaarbaar door te weinig financiën van het rijk. Het is overigens een positieve ontwikkeling dat een forse bedrag wat eerder in de begroting stond als stelpost van 385.000 euro, nu daadwerkelijk in de begroting is meegenomen. Inhoudelijk verandert er niet veel, behalve dat we nu wel met de juiste cijfers werken en ondanks dat, de begroting meerdere jaren onder de streep vooralsnog positief is.

We waarderen de inzet van het sociaal domein, het is zeker nu geen gemakkelijke opgave en het vraagt veel van het team. We realiseren ons dat de aankomende periode cijfers die zich positief ontwikkelen kunnen veranderen, o.a. door schommelingen WMO en door toename participatie  & bijstand.

Maar ook het mogelijke ondersteuningen van verenigingen en maatschappelijke instanties, iets waar de Oldebroekse samenleving op draait. ABO vraagt aandacht voor het instant houden van die maatschappelijk belangrijke organisaties.

Ambtelijk organisatie in balans blijven

ABO heeft vaker aangegeven dat de ambtelijke organisatie in balans moet blijven versus het aantal inwoners. Vanaf 1 maart 2021 gaat de gemeente zelf het maatschappelijk werk uit voeren. Hierdoor is een deel van het subsidiebudget verschoven naar het personeelsbudget. Concreet betekent het een uitbereiding van het aantal directe ambtenaren. Gelukkig hebben we de wethouder horen uitleggen dat het uiteindelijk om een besparing gaat. We zien de besparing in de toekomst graag bevestigd.

Zwembad De Veldkamp

De situatie van zwembad De Veldkamp is complex. Juist in deze tijd is het pijnlijk dat we hierin keuzes moeten maken. Gelukkig heeft de raad ingestemd met het collegevoorstel, zodat het zwembad in 2021 open blijft. De fractie van ABO vindt deze sociale voorziening belangrijk voor vitaliteit, ontspanning en zwemlessen, dat omgerekend ongeveer 20 euro per inwoner kost aan gemeentelijke bijdrage. Er is toegezegd dat er een onderzoek wordt gehouden onder inwoners over het zwembad. We zien de resultaten van het onderzoek graag tegemoet, zodat we volgend jaar een goede keuze kunnen maken voor het zwembad en 2022 met een frisse nieuwe exploitant of stichting kunnen starten. ABO bedankt het college voor de voortvarendheid in dit dossier.

Wel had ABO het eerlijker gevonden als het deel van de extra Covid-19 kosten, ruim € 100.000 vanuit het budget ‘Covid-19 compensatie’ door het rijk was betaald in plaats van het gehele bedrag vanuit de algemene reserve. Dit was eerlijker geweest naar onze inwoners met betrekking tot de uitleg van onze uitgaven. Gelukkig heeft de wethouder ons toegezegd dat er wel een duidelijke uitleg volgt naar onze inwoners.

Woningbouw

Er is een grote behoefte aan woningen in de gemeente Oldebroek. We horen helaas steeds vaker dat onze inwoners moeilijk een woning kunnen vinden in de eigen gemeente. Vooral jongeren en starters ervaren hier veel hinder van. Wat ABO betreft is snelheid nodig!

ABO was daarom blij verrast dat er een onderzoek plaatsvindt om mogelijk WTC en WHC te verplaatsen, waardoor nieuwe kansen ontstaan met betrekking tot woningbouw (aantal nieuwbouw woningen) in verschillende woningbouw categorieën (soorten woningen). ABO ziet de resultaten van de verkenning met belangstelling tegemoet en is blij met de voortvarendheid van het college in deze. Tevens gaan we graag het gesprek met het college en de raad aan en is ABO van mening dat naast inbreidingslocaties ook uitbereidingslocaties onderzocht moeten worden. We hebben hier tijdens de verkiezingen al nadrukkelijk om gevraagd.

Positieve afronding bouwprojecten Wezep

We verwachten dat er een positieve afronding plaatsvindt van het bouwplan De Zeuven Heuvels, de afronding van bouwplan én inrichting van de woonomgeving de Krone in Wezep. We weten dat het college zich hiervoor inzet om deze “uitdagingen” tot een goed vervolg of einde te brengen. En we spreken onze hoop en vertrouwen uit dat hier komende tijd ondanks de coronacrisis resultaat op behaald gaat worden. ABO zal deze dossiers actief blijven volgen en waar nodig het college extra motiveren.

Overlast Wezep / drugsgebruik

We hebben nadrukkelijk het college opgeroepen om de aanpak van overlast aan te pakken. Daarnaast vragen we extra aandacht voor veiligheid, hier mag wat ons betreft extra geld voor beschikbaar gesteld worden! Het proactieve beleid met het beperken van middelengebruik (drugs) is een goede eerste stap. We benadrukken dat ABO hoopt dat de rust in Wezep terugkeert en de overlast definitief minder wordt.

Oldebroek voor Mekaar

Een mooi en uniek concept met mooie successen. Iets waar we erg trots op zijn.

Helaas zijn er extra kaders gesteld door een meerderheid van de raad. Laten we helder zijn, de aanvullende kaders waren wat ons betreft niet nodig geweest. Hopelijk heeft het geen negatief effect op toekomstige successen.

Gelijkheid én inwoners centraal

Tenslotte hebben we het College van B&W opgeroepen, ondanks de grote financiële onzekerheden bij de afwegingen die gemaakt moeten worden toch en altijd het belang van onze inwoners voorop te stellen. Vrijwel iedereen wordt door deze coronacrisis geraakt. Daar waar we als lokale overheid onze inwoners kunnen steunen of tegemoet kunnen komen, binnen het beleid en de regels die we hebben moeten we dat ook absoluut doen. Het toepassen van maatwerk kan natuurlijk ook maar dan nooit voor één individu maar voor de gehele doelgroep waar het om gaat. En binnen door de raad vastgestelde beleidskaders zodat er geen willekeur ontstaat naar de inwoners van onze mooie gemeente.

ABO dankt het college en de gemeentelijke organisatie voor de uitgewerkte begroting. Er is gedegen werk verricht onder moeilijke omstandigheden. We hopen op een voorspoedige realisatie van de gemaakte plannen.