Inleiding.

Wederom werden we met een nieuwe begrotingsopzet geconfronteerd. Op zich waarderen we de verbeterde opzet en inzichtelijkheid maar vergelijken met het verleden is buitengewoon lastig. De nieuwe opzet willen we daarom graag voor meerdere jaren aanhouden.

Akkoord ja/nee.

Er is sprake van een noodzakelijke bijsturing in de vorm van drastische maatregelen en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Alhoewel ABO meer tijd en energie had willen hebben en willen steken in een nadere uitwerking, zijn wij akkoord gegaan met het voorstel. Onderstaand gaan we op onderdelen dieper in.

Verbetering van de nieuwe opzet.

In de begroting staan diverse indicatoren. Hier zien wij graag een verbetering, een verbetering van het aantal indicatoren en de actualiteit. Tevens zien wij in de toekomst vaker een vergelijking met buurgemeenten en/of andere vergelijkbare gemeenten.

OZB en sluitende begroting

Als ABO willen we de OZB niet als sluitpost zien en dat ook niet laten worden, daarom heeft ABO sterk gepleit voor een minimale verhoging van de OZB.

De meerjarenbegroting is sluitend, maar wijkt wel af. We hebben namelijk een stelpost jeugdzorg. Of terwijl een niet dekkend bedrag, waarbij we maar moeten hopen dat het in de toekomst positief uitpakt. ABO is en blijft hier ongerust over.

Algemene reserve is geen oneindige bron!

De solvabiliteit van Gemeente Oldebroek daalt. Nog steeds wordt een groot deel van de begroting gedekt met geld uit de algemene reserve. Dat kan niet voort blijven gaan. Uiteraard zijn er regelmatig structurele en eenmalige investeringen nodig maar daar hoort een passende financiering of dekking bij. En voor ABO is het ondenkbaar dat daar de algemene reserve steeds voor wordt aangesproken en dat betekent dat er in de toekomst soms ook nee gezegd moet worden.

Waardevolle burgerinitiatieven!

ABO is tevreden over diverse investeringen, investeringen in projecten die door onze lokale bevolking zijn geïnitieerd en waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn. Een mooi project is de vrachtwagenparkeerplaats in Wezep voor onze lokale chauffeurs, die grotendeels gereed is en waar onze chauffeurs dankbaar gebruik van maken. Maar ook toekomstige projecten, zoals Hart van Oosterwolde waar een fantastisch multifunctioneel gebouw gebouwd wordt en daarmee een mooie investering wordt gerealiseerd voor de dorpskern Oosterwolde.

Ook de investering in een nieuwe op- en afrit van de A28 bij Wezep, waardoor bedrijvenpark H2O nog interessanter wordt voor het bedrijfsleven. Al hebben we ook zorgen over dit laatste project. Zorgen over de bereikbaarheid en doorstroming. We constateren nu al regelmatig files ter hoogte van de nieuwe op- en afrit richting Zwolle en daarom is ABO bezorgd over een toename van sluipverkeer. We vragen daarom het college om actief te blijven lobbyen bij het Rijk om de A28 te verbreden, zodat de doorstroming verbetert en uitstoot van fijnstof daalt.

Aandacht voor beheersen van de kosten!

Daarentegen zijn er ook projecten die extra bewaking vragen, aangezien zij meer kosten dan was voorzien. Opvallende voorbeelden zijn de verbouwingskosten van het gemeentehuis en de IKC’s (Integraal Kind Centra).

We willen deze zorg ook bij het college neerleggen en vragen hier alert op te blijven en deze tendens z.s.m. om te buigen. ABO zal het college daarop positief kritisch volgen.

Meerjarenperspectief en mooie resultaten.

We nemen u mee in de acties van uw ABO in dit kader:

  • ABO heeft gelijk sterk gepleit voor een minimale verhoging van de OZB, in dit geval maximaal 5%, zodat de extra kosten voor onze inwoners beperkt blijft.
  • ABO was groot voorstander van het verhogen van de toeristenbelasting met daarin een deel terug laten vloeien naar deze sector. Zodat er ook geïnvesteerd kan worden in de sector.
  • ABO heeft ook met succes gevraagd naar de visie ontwikkeling op de relevante toerisme ontwikkeling.

Oldebroek heeft geld beschikbaar om toerisme te versterken en een beleid te creëren voor de toekomst, mede door de 1 miljoen die beschikbaar is in het structuurfonds Mulligen én een deel van de extra inkomsten door de verhoging van de toeristenbelasting. Daarom heeft ABO aangedrongen bij het college om nu door te pakken en in gesprek te gaan met de sector.

Ook het doorpakken met de LED-verlichting heeft ABO nogmaals benoemd, het is namelijk een goede eenmalige investering waarbij structurele kosten dalen en tevens de duurzaamheidsambities ten goede komt.

Maar er zijn ook nog zorgpunten.

Onze zorgpunten zullen we in deze berichtgeving kort opsommen en we zullen er de komende periode in een apart bericht nader op ingaan:

  • Groenonderhoud
  • Gezonde leefomgeving & biodiversiteit
  • Kostenbeheersing vanuit hoge kwaliteit Jeugdzorg
  • Stijgende kosten afvalstoffenheffing per huishouden
  • Explosieve stijging evenementen / legeskosten
  • Energie transitie in combinatie met energiekosten beheersen
  • Basisvoorzieningen voor jongerenparticipatie (sport en speel)

Samenvattend zult u wellicht de ABO programmapunten in onze reacties en beleidsaanpassingen herkennen. Wij werken daar als fractie hard aan!

Heeft u wensen, suggesties, aanvullingen: laat het ons weten!

Het vervolg op deze berichtgeving, waarin we met name dieper ingaan op de zojuist genoemde zorgpunten volgt over ongeveer 1 week.

Fractie ABO

Andre Boer, Jacco Evink, Ton Heddema en Ron van Pieterson