Afgelopen raadsvergadering stond alweer de laatste meerjarenbegroting 2022-2025 van deze bestuursperiode op de agenda. Er wordt vaak gezegd, aan het eind van de tunnel brandt er licht.  En wellicht geldt dit ook wel voor de behandeling van deze begroting. De afgelopen jaren stond de begroting onder druk en in plaats van het indienen van idealen moest er gepraat worden over bezuinigingen. Gelukkig kunnen we tijdens deze laatste begrotingsbehandeling van deze bestuursperiode het licht in de tunnel weer zien. Verrassend genoeg door het rijk, die onverwachts met extra geld naar de gemeente Oldebroek kwam. Je zou bijna denken dat Sinterklaas extra vroeg is aangekomen. Uiteraard zijn wij er blij mee. Al is opluchting en ‘gerechtigheid’ een betere bewoording. Zwarte cijfers de aankomende jaren, het is fijn dat we dit kunnen meegeven aan een nieuwe raad in het aankomende verkiezingsjaar.

Zorgenkind Sociaal Domein
De tekorten in de begroting werden grotendeels veroorzaakt door de grote tekorten in het sociaal domein, waaronder de jeugdzorg en inmiddels ook de stijgende tekorten bij de WMO. Het is fijn dat het rijk hiervoor extra geld heeft vrijgemaakt. Geld waardoor we de jeugdzorg nu in de begroting als realistisch kunnen opnemen. We gaan er dan ook vanuit dat we de aankomende jaren de woorden ‘tekorten in jeugdzorg / met de rug tegen de muur staan’ niet meer hoeven te herhalen zoals de afgelopen jaren vaak geformuleerd is door ons en vele andere partijen in deze raad. Wel hebben wij begrepen dat de extra gelden de aankomende jaren die voor jeugdzorg beschikbaar gesteld worden, procentueel minder zullen worden. Met andere woorden, wij hebben dit begrepen als een ‘tijdelijke’ tegemoetkoming, maar de gemeenten nog steeds een taakstellende bezuiniging hebben. Dat zal betekenen dat we over een aantal jaren weer dezelfde uitdagingen hebben. Voor nu moeten we maar blij zijn met de extra gelden, maar we rekenen ons niet rijk.

Minimaal nieuw beleid
Dat het college zich niet rijk rekent zien we ook terug in de begroting. Er is gekozen voor minimaal nieuw beleid, zoals de bestrijding van eikenprocessierups. Liever hadden we hiervoor geen bedrag opgenomen. Maar helaas is het voor de volksgezondheid wel belangrijk om de processierups een halt toe te roepen. Dat hiervoor een bedrag permanent in de begroting wordt opgenomen begrijpen we dus volkomen. We zien gelukkig dat de aanpak in ieder geval gezorgd heeft voor een daling van de kosten én overlast en dat is een positieve ontwikkeling. ABO wil dat er meer wordt ingezet op natuurlijke bestrijding zoals verhoging van biodiversiteit. En dat zodra het spuiten met Xentari niet meer nodig is, we hier mee stoppen.

Daarnaast is er ook nieuw beleid met betrekking tot toerisme. Hierover is ABO erg positief! Er ligt een mooi plan, noem het gerust een ambitieus plan met vele mooie kansen voor onze lokale ondernemers, toeristen en inwoners van de gemeente Oldebroek. Om dit ambitieuze plan uit te werken, heb je gemeentelijke begeleiding/menskracht nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat het zichzelf terugbetaalt en daarnaast geef je een positief signaal naar de sector toerisme. We nemen ze hiermee serieus! En het is niet alleen goed voor de toeristen die onze mooie gemeente bezoeken maar we maken met de uitvoering van het plan onze gemeente ook aantrekkelijker voor onze eigen inwoners!

Zwembad De Veldkamp
Hier hebben we ons zorgen over gemaakt. Want een aanbesteding in de markt zetten in deze bizarre coronatijd, hoe gaat dat uitpakken? Laten we starten met het feit dat ABO opgelucht is dat het zwembad in Wezep open blijft! Een belangrijke voorziening voor onze gemeente Oldebroek. Voor recreatie, toerisme en voor zwemlessen. Toch gingen onze wenkbrauwen fronsen, aangezien Sportfondsen eerder het contract heeft opgezegd en nu wederom de exploitant wordt. Gelet op de aanbestedingseisen gaan we er vanuit dat Sportfondsen goed weet wat ze aangeboden hebben en de verplichtingen gaat nakomen. Waaronder de kwaliteitseisen die vastgesteld zijn n.a.v. van de eerdere enquête die door een groot aantal inwoners van onze inwoners is ingevuld. Fijn dat zoveel inwoners hebben willen reageren. Het toont aan hoe belangrijk een zwembad gevonden wordt! Nogmaals dank daarvoor! Wel hebben we het college opgeroepen om nadrukkelijk vinger aan de pols te houden. Want het zwembad van Wezep verdient een gezonde toekomst voor onze inwoners en kan wat ons betreft nog jaren mee. We sluiten af met een compliment, want vooraf is een bandbreedte met de raad gedeeld over de verwachte gemeentelijke bijdrage. Het is positief dat we hierbinnen zijn gebleven met een jaarlijkse bijdrage van 219.000 euro.

Diftar
2025 mogen we nog maar 30 kilo restafval per gezin hebben vanuit het rijk. Gelukkig zien we dat het aandeel restafval al fors is gedaald tot iets boven de 100 kilo per jaar. Dat is een knappe prestatie en een compliment voor onze inwoners. De fractie van ABO is alleen niet tevreden over de voortgang van het afvalbrengstation. Er was ons toegezegd dat het begin 2022 gerealiseerd zou worden, maar helaas is er een forse vertraging. In tussentijd heeft het college de tarieven voor het jaar bij Van Werven aangepast. Maar we hebben ingestemd met diftar om het afval scheiden te bevorderen. We vinden het daarom belangrijk dat ook in 2022 de tarieven bij Van Werven worden aangepast en waar mogelijk nog lager dan de huidige tarieven. Onze oproep wordt door het college serieus genomen en onderzocht. Hopelijk krijgt dit een positief vervolg, we houden het in de gaten.

Samenwerking
We vragen aandacht voor de verschillende regionale samenwerkingen die de gemeente is aangegaan. In H2O, in NEO (Nunspeet/Elburg), in RES verband en in toenemende mate in regio Zwolle verband. We schaken op verschillende borden en daar is om goede redenen voor gekozen. Samenwerken houdt in dat je ook samen beslissingen neemt. Daar is niets mis mee, sterker dat moet ook, wil je samen stappen zetten. Waar we aandacht voor vragen is om bij die besluitvorming vroegtijdig de raad te betrekken. Niet achteraf kennis nemen van die voortgang maar vooraf onze positie bepalen waar we het goede gesprek over kunnen voeren. Daarnaast wordt het tijd dat de samenwerking met Nunspeet en Elburg tot resultaten gaat leiden.

Woningbouw
ABO vindt het belangrijk dat we tempo blijven maken met de uitbreiding van de woningvoorraad, voor alle doelgroepen, zoals starters, ouderen en mensen met een kleine beurs. Bouwen binnen de kernen is een goed uitgangspunt, maar we ontkomen er niet aan om nu echt op zoek gaan naar mogelijk uitbreidingslocaties aan de randen van onze dorpen, zodat ook de doorstroming wordt bevorderd. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat woningbouw passend blijft met ons Veluws karakter en blijven we toezien op draagvlak én participatie.

Toekomst
De laatste jaren stond de begroting onder druk en dat zien we helaas terug in de financiële reserves en het weerstandsvermogen. Beiden zijn gedaald en dat vergt aandacht. Uiteraard zijn we ook tevreden dat de gemeente Oldebroek heeft geïnvesteerd in de verbetering van onze leefomgeving met nieuwe scholen, verbetering van verenigingen, speelvoorzieningen en het ondersteunen van burgerinitiatieven, zoals de lokale vrachtwagenparkeerplaats. Investeren willen we uiteraard de komende jaren ook, want er zijn nog genoeg uitdagingen zoals de ambities op duurzaamheid, de omgevingswet en de grote uitdagingen op ICT-gebied.

ABO zal de plannen die verder reiken dan 2022 in het kader van het verkiezingsprogramma presenteren. Meer ambities voor een nieuwe bestuursperiode. Een goed moment om nieuwe plannen en idealen uit te werken. Maar wel met oog voor het weerstandsvermogen en de algemene reserve, zodat de gemeente Oldebroek een gezonde gemeente blijft en de lasten voor onze inwoners in lijn van het Gelderse gemiddelde blijven.

Fractie ABO

Wilt u of jij met ons in gesprek over onze inbreng? Laat het ons weten via: info@abo-oldebroek.nl